Chodník v obci Zašová – příkop Luhy

Chodník v obci Zašová – příkop Luhy

Zakázka:

Druh podle předmětu Stavební práce
Druh podle výše předpokládané hodnoty Zakázka malého rozsahu
Druh zadávacího řízení Mimo režim zákona
Stav Výzva k podání nabídky
Popis Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je výstavba nového chodníku. Jedná se o zatrubnění odvodňovacího přikopu prefabrikáty a instalaci dvou lávek pro chodce. Stavba bude sloužit jako chodník pro pěší z lokality Luhy k hlavní silnici I/35.Způsob provedení výstavby vyplývá z přiloženého soupisu prací ve výkazu výměr a projektové dokumentace.
Předpokládaný termín realizace akce Zahájení od cca 15. 10. 2015
Dokončení 15. 12. 2015

Zadavatel:

Název zadavatele Obec Zašová
Sídlo Zašová 36, 756 51 Zašová
Zastoupený Bc. Jiljí Kubrický
IČ, DIČ 00304476, CZ00304476
E-mail podatelna@zasova.cz
Telefon +420 571 634 041, +420 571 634 340
Kontaktní osoba Ing. Anna Mikošková, Ing. Sabina Rajnochová

Termíny:

Zveřejněno od: 10. 09. 2015
Nabídky do: 02. 10. 2015 10:00 hod.

 

Další informace:

Zadavatel doporučuje uchazeči prohlídku staveniště před zpracováním nabídky. Protože se nejedná o veřejně přístupné místo v celém úseku výstavby, je nutné si prohlídku místa dohodnou individuálně s Ing. Mikoškovou nebo s Bc. Jiljím Kubrickým 571 634 041, kteří zajistí možnost vstupu na okolní soukromé parcely.Nabídka bude obsahovat doklady dle Výzvy k podání nabídek – příloha.
Nabídka musí být podepsaná odpovědnou osobou a doručená v papírové podobě ve lhůtě pro podání nabídek na podatelnu Obecního úřadu v Zašové.

 

Přílohy:

Výzva k podání nabídky zde

Krycí list nabídky zde

Výkaz výměr – slepý zde

Smlouva o dílo – návrh zde

Čestné prohlášení zde

Projektová dokumentace zde

Doklady zde

Výsledek:

Rozhodnuto dne:  5.10.2015
Rozhodnutí:  Cobbler s.r.o.