Chodník Zašová – Konečná

Název zakázky:                     Chodník Zašová – Konečná

Druh podle předmětu Stavební práce
Druh podle výše předpokládané hodnoty Zakázka malého rozsahu
Druh zadávacího řízení Mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek
Stav Výzva k podání nabídky
Popis Předmětem zakázky je kompletní realizace akce „Chodník Zašová – Konečná“. Jedná se o úsek cca 70m v horní části obce u autobusové zastávky – Zašová konečná. Výstavba chodníku propojí stávající komunikaci pro chodce od hlavní silnice III/01876 k nové lokalitě rodinných domků „Za Němcem“. Současně s výstavbou chodníku dojde i k rozšíření stavající přilehlé místní komunikace a k rekonstrukci a rozšíření mostu přes Kačinový potok. Chodník bude přecházet Zašovský potok samostatnou lávkou. Stávající komunikace bude rozšířena z průměrných 3,5m na 5,5m, chodník je navržen šířky 1,5m. Součástí stavby jsou i přeložky inženýrských sítí.Součástí realizace akce bude i zpracování dílenské dokumentace zejména u monolitických konstrukcí a realizační dokumentace ve sporných detailech. Zároveň při předání díla dodavatel předloží i dokumentaci skutečného provedení stavby dle podmínek smlouvy o dílo (SOD).
Předpokládaný termín realizace akce zahájení 26.06.2017
dokončení 13.10.2017

Zadavatel:

Název zadavatele Obec Zašová
Sídlo Zašová 36, 756 51 Zašová
Zastoupený Bc. Jiljí Kubrický
IČ, DIČ 00304476, CZ00304476
E-mail podatelna@zasova.cz, mikoskova@zasova.cz, podzemna@zasova.cz
Telefon +420 571 634 041, +420 571 634 340
Kontaktní osoba Ing. Anna Mikošková, Ing. Tereza Podzemná

 

Termíny výzvy:

Zveřejněno od: 04. 04. 2017
Nabídky do: 12.05. 2017 10:00 hod.

 

Další informace:

Nabídka bude obsahovat doklady dle podmínek výběrového řízení. Dodavatel je povinen předložit zpracovanou nabídku v češtině. Zadavatel požaduje předložení nabídky 1x originál, 1x kopie a 1x CD nebo DVD. Nabídka musí být podepsaná odpovědnou osobou a doručená v papírové podobě ve lhůtě pro podání nabídek na podatelnu Obecního úřadu v Zašové. Zadavatel prohlídku staveniště neorganizuje, staveniště je veřejně přístupné.Kritéria pro hodnocení nabídek:a) nabídková cena včetně DPHb) délka záruky za dílo jako celku v měsících (min. 36 měs., max. 84 měs.)Zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění, doplnění podmínek, eventuálně zrušení této výzvy k podání nabídky.

 

Přílohy:

Výzva k podání nabídky zde

Krycí list zde

Smlouva o dílo zde

Projektová dokumentace pro provedení stavby (DSP) zde

Slepý položkový rozpočet zde

Čestné prohlášení zde

Územní rozhodnutí zde

Smlouva o realizaci překládky elektronických komunikací zde

Smlouva o realizaci přeložky – elektrická energie zde

 

Doplnění a upřesnění způsobu nacenění přeložek sítí:

Součástí rozpočtu – listu „Rekapitulace objektů stavby“-  je nacenění přeložky NN, O2 a TKR. Ke způsobu a rozsahu nacenění doplňuje zadavatel do příloh k výběrovému řízení smlouvy mezi obcí Zašová a vlastníkem sítě NN a O2, a zároveň uvádí další pokyny ke způsobu určení ceny.

Na základě konzultace s vlastníkem sítě nesouhlasí tento s převodem práv a povinností vyplývající ze smlouvy na jinou osobu. Z těchto důvodů finanční závazky vyplývající ze smluv bude hradit vlastníkovi sítě přímo obec Zašová.  Dodavatel ve své nabídce vyčíslí náklady ostatní, které s přeložkami sítí souvisí.

1. U přeložky vedení ČEZ – NN se jedná o:

  • koordinace a součinnost s dodavatelem přeložky NN
  • náklady na potřebné geodetické práce
  • nezbytné vyklizení a příprava prostor pro stavbu přeložky
  • náklady na jiných sítích vyvolané přeložkou NN:

               – veřejné osvětlení, při realizaci přeložek NN je nutno před zahájením akce demontovat VO a následně znovu nainstalovat včetně případné výměny kabelů. VO je ve vlastnictví obce Zašová, správcem této sítě je firma Elektro-Urban, Střítež nad Bečvou 105.

               – čidlo protipovodňové hlásné služby – na mostním objektu na Kačinovém potoce je čidlo na určování povodňových stupňů, které je napájeno ze sloupu NN, který má být přeložen. Jako vyvolaná investice bude demontáž připojovací skříňky a tohoto zařízení a jeho nové napojení. Pro úplnost uvádíme, že projekt neřeší změnu umístění čidel na mostě, z toho důvodu náklady s tímto spojené budou zahrnuty také v této položce. Protipovodňový systém je ve vlastnictví obce Zašová, správcem je firma Empemont Valašské Meziříčí.

2. U přeložky sdělovacího kabelu CETIN (O2) bude v nákladech stavby zahrnuto:

  • koordinace a součinnost s dodavatelem přeložky O2
  • geodetické vytýčení hranic pozemků před realizací přeložky
  • zemní práce související s překládkou včetně zřízení kabelového lože
  • výzva zástupce společnosti Cetin k převzetí výkopu a předání staveniště, oznámení stavební připravenosti dle smlouvy – odst. 4.2
  • koordinace připoložení TKR

3. U přeložky kabelu TKR budou veškeré náklady související s touto přeložkou zahrnuty v rozpočtu stavby. Kabel by měl být připoložen do výkopu u kabelu O2. Upřesňujeme, že se nejedná o optický kabel.

Úprava termínů:

V souvislosti s výše uvedeným upřesněním a doplněním přeložek VO a čidel protipovodňové ochrany prodlužuje zadavatel termín pro podání nabídek do 12.05.2017.

Uzaření smlouvy se předpokládá do 26.06.2017 a dokončení stavby do 13.10.2017. V tomto duchu bude upravena smlouva o dílo.

 

Dodatečné informace:

Dotaz:

Dobrý den,

při zpracování nabídky na zakázku “Chodník Zašová – Konečná”, je v objektu lávka pro pěší položka – Mont+dod ocelové lávky vč.roštů,povrchové úpravy a všech doplňků – 1150 kg a v objektu rozšíření mostku položka – Mont+dod ocelové lávky vč.roštů, povrchové úpravy a všech doplňků – 1150 kg.

Prosím o informaci zda je to v pořádku nebo se jedná o duplicitní položku, děkuji za odpověď

Odpověď:

Položka je uvedena chybně – duplicitně. Položka má být pouze v objektu SO201 Lávka pro pěší

 

Výsledek:

Rozhodnuto dne:  JASY Vsetín s.r.o.
Rozhodnutí:  15.5.2017