Chodník Zašová – konečná

Zakázka:

Druh podle předmětu Stavební práce
Druh podle výše předpokládané hodnoty Zakázka malého rozsahu
Druh zadávacího řízení Mimo režim zákona
Stav Výzva k podání nabídky
Popis Předmětem zakázky je kompletní realizace akce „Chodník Zašová – Konečná“. Jedná se o úsek cca 70m v horní části obce u autobusové zastávky – Zašová konečná. Výstavba chodníku propojí stávající komunikaci pro chodce od hlavní silnice III/01876 k nové lokalitě rodinných domků „Za Němcem“. Současně s výstavbou chodníku dojde i k rozšíření stávající přilehlé místní komunikace a k rekonstrukci a rozšíření mostu přes Kačinový potok. Chodník bude přecházet Zašovský potok samostatnou lávkou. Stávající komunikace bude rozšířena z průměrných 3,5m na 5,5m, chodník je navržen šířky 1,5m. Celý rozsah stavby je uveden v projektové dokumentaci DSP zpracované Ing. Zádrapou, Valašské Meziříčí v 07/2016. 
Předpokládaný termín realizace akce Zahájení od 19. 09. 2015
Dokončení : Lhůta výstavby je kritérium, uchazeč uvede do krycího listu nabídky počet kalendářních dnů, které jsou nutné na realizaci stavby od podpisu smlouvy do předání a převzetí dokončené stavby.
Záruční doba Záruční doba je kritériem, uchazeč uvede do krycího listu nabídky počet kalendářních měsíců, po které bude držet záruku na dílo. Záruka bude uvedena v rozmezí 36 – 84 měsíců.

Zadavatel:

Název zadavatele Obec Zašová
Sídlo Zašová 36, 756 51 Zašová
Zastoupený Bc. Jiljí Kubrický, starosta
IČ, DIČ 00304476, CZ00304476
E-mail podatelna@zasova.cz
Telefon +420 571 634 041, +420 571 634 340
Kontaktní osoba Ing. Tereza Podzemná, Ing. Anna Mikošková

 

Termíny:

Zveřejněno od: 22.8.2016
Nabídky do: 12.9.2016 10:00 hod.

 

Další informace:

Doporučujeme prohlídku staveniště – neorganizováno, staveniště je veřejně přístupné.
Nabídka bude obsahovat doklady dle Výzvy k podání nabídek – příloha.
Nabídka musí být podepsaná odpovědnou osobou a doručená v papírové podobě ve lhůtě pro podání nabídek na podatelnu Obecního úřadu v Zašové.Doplnění ze dne 30.8.2016:
Upřesnění požadavků na prokázání profesních kvalifikačních předpokladů:
Výzva, bod VII odst. 2: osvědčení o autorizaci pro obor Pozemní stavby nebo Dopravní stavby——————————————————————————-Dotaz ze dne 2.9.2016: v objektu SO202 Rozšíření mostku v pol. č. 40 je uvedeno mont.+dod. ocelové lávky vč. roštů, povrchové úpravy a všech doplňků – je tato položka správně nebo je v objektu omylem?Odpověď: položka č. 40 rozpočtu v objektu SO202 – Rozšíření mostku byla v rozpočtu uvedena chybně, tato konstrukce není součástí stavby a nebude oceněna ve výběrovém řízení

 

 

Přílohy:

-       Výzva k podání nabídky zde

-       Vzor krycího listu zde

-       Smlouva o dílo – návrh zde

-       Slepý položkový rozpočet – výkaz výměr zde

-       Projektová dokumentace zde

-       Vzor čestného prohlášení – prokázání kvalifikace zde

-       Vzor čestného prohlášení – ostatní zde

-       Seznam subdodavatelů zde

Výsledek:

Rozhodnuto dne: výběrové řízení zrušeno
Rozhodnutí: