Cvičební prostor ZŠ Zašová

Výzva k podání nabídky

Název zakázky:                     Cvičební prostor ZŠ Zašová

Druh podle předmětu Stavební práce
Druh podle výše předpokládané hodnoty Zakázka malého rozsahu
Druh zadávacího řízení Mimo režim zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázkách
Stav Výzva k podání nabídky
Popis Předmětem veřejné zakázky je vestavba cvičebního prostoru do východní přístavby vedle tělocvičny u ZŠ Zašová. Jedná se o 300m2 zastavěné plochy. Počítá se s vytvořením hřišť pro volejbal, badminton, florbal, sálovou kopanou a nácvik tenisu. Projekt řeší i drobné stavební a instalační práce související s přípravou prostoru. Podkladem pro zpracování nabídky je dokumentace pro provádění stavby, přiložené výkazy výměr a specifikace cvičebního nářadí.U sportovní podlahy upřesňujeme, že bude v tloušťce 8+2 mm (8mm podložka, 2 mm vrchní litá PU vrstva). Použití pružné podložky z polyuretanu, který má nulové emise formaldehydu (ne pryžový recyklát). Podlaha při tloušťce 8+2 mm musí splnit požadavek na útlum sil 38 %.Dále nad rámec dokumentace je do cvičebního prostoru potřeba doplnit nářadí a vybavení včetně náležité instalace a ukotvení. Jedná se o cvičební nářadí uvedené v samostatném položkovém rozpočtu dle předložené specifikace.Pro úplnost uvádíme, že vybourání a doplnění podlahy v šíři 500mm podél obvodových stěn již zadavatel provedl. Položky jsou součástí rozpočtu, uchazeč rozpočet nacení kompletně a při realizaci nebudou příslušné neprovedené položky účtovány.Předpokládáme, že práce budou zahájeny v průběhu školního roku, z toho důvodu je potřeba při stavební činnosti zohlednit probíhající výuku. Většina prací může probíhat ze strany atria bez křížení školního provozu. Pokud bude činnost zasahovat do prostoru školy, je potřeba vše konzultovat s vedením školy a přizpůsobit je jeho požadavkům.
Předpokládaný termín realizace akce zahájení 1.5. 2017
do 31. 07. 2017

Zadavatel:

Název zadavatele Obec Zašová
Sídlo Zašová 36, 756 51 Zašová
Zastoupený Bc. Jiljí Kubrický
IČ, DIČ 00304476, CZ00304476
E-mail podatelna@zasova.cz, mikoskova@zasova.cz, podzemna@zasova.cz
Telefon +420 571 634 041, +420 571 634 340
Kontaktní osoba Ing. Anna Mikošková, Ing. Tereza Podzemná

Termíny výzvy:

Zveřejněno od: 24. 03. 2017
Nabídky do: 24. 04. 2017 10:00 hod.

Další informace:

Nabídka bude obsahovat doklady dle podmínek výběrového řízení. Dodavatel je povinen předložit zpracovanou nabídku v češtině. Zadavatel požaduje předložení nabídky 1x originál, 1x kopie a 1x CD nebo DVD. Nabídka musí být podepsaná odpovědnou osobou a doručená v papírové podobě ve lhůtě pro podání nabídek na podatelnu Obecního úřadu v Zašové. Zadavatel prohlídku staveniště neorganizuje, pokud má uchazeč zájem, je nutné si prohlídku předem dohodnout s vedením ZŠ (Mgr. Jaromír Krčmář – ředitel 571634555).Kritéria pro hodnocení nabídek:a) nabídková cena včetně DPHb) délka záruky za dílo jako celku v měsících (min. 36 měs., max. 84 měs.)Zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění, doplnění podmínek, eventuálně zrušení této výzvy k podání nabídky.

 

Přílohy:

Výzva k podání nabídky zde

Krycí list zde

Smlouva o dílo zde

Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) zde

Výkaz výměr zde

Slepý položkový rozpočet specifikace nářadí zde

Specifikace nářadí zde

Čestné prohlášení zde

Stavební povolení zde

 

Doplnění výzvy ze dne 18.4.2017:

Zadavatel požaduje po dodavateli doložit do nabídky tyto další podklady:

 

  • Přesnou identifikaci dodavatele sportovní podlahy
  • Technické listy s podrobnými parametry podlahy
  • Reference s kontakty na objednatele

 

Dodatečné informace:

Dotaz ze dne 12. 4. 2017:

Prosím o dodatečné informace k VZ „Cvičební prostor ZŠ Zašová“. V souhrnném rozpočtu nazvaném „Rekapitulace ceny“ zcela chybí rozpočet „Vybavení ZŠ Zašová“.  Prosíme o vysvětlení, popř. úpravu souhrnného rozpočtu.

Odpověď ze dne 13. 4. 2017:

Podkladem pro určení ceny jsou 2 samostatné rozpočty – stavební část a vybavení. V rozpočtu vybavení by měly být obsaženy veškeré náklady, které s jeho pořízením a montáží souvisí, tedy veškerý i drobný materiál, přesuny hmot i vedlejší náklady. Výsledná cena celé stavby bude uvedena v krycím listu a vznikne součtem konečných cen obou rozpočtů.

 

Výsledek:

Rozhodnuto dne:  26. 4. 2017
Rozhodnutí:  zrušeno