Dětské hřiště Pod dubem ve Veselé

Název zakázky: Dětské hřiště Pod dubem ve Veselé

Druh podle předmětu Stavební práce
Druh podle výše předpokládané hodnoty Zakázka malého rozsahu
Druh zadávacího řízení Mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Stav Výzva k podání nabídky
Popis Předmětem veřejné zakázky je dodání, zabudování a montáž herních prvků dle projektového záměru zhotoveného obcí Zašová v listopadu 2016.Zakázka je spolufinancována v rámci programu „Podpora obnovy venkova v roce 2017“
Předpokládaný termín realizace akce od 01. 06. 2017do 31. 08. 2017

Zadavatel:

Název zadavatele Obec Zašová
Sídlo Zašová 36, 756 51 Zašová
Zastoupený Bc. Jiljím Kubrickým, starostou
IČ, DIČ 00304476, CZ00304476
E-mail podatelna@zasova.cz, podzemna@zasova.cz
Telefon +420 571 634 041, +420 725 073 576
Kontaktní osoba Ing. Tereza Podzemná

Termíny výzvy:

Zveřejněno od: 25. 04. 2017
Nabídky do: 17. 05. 2017 10:00 hod.

Další informace:

Nabídka bude obsahovat doklady dle podmínek výběrového řízení. Dodavatel je povinen předložit zpracovanou nabídku v češtině. Zadavatel požaduje předložení nabídky 1x originál, 1x kopie a 1x CD nebo DVD. Nabídka musí být podepsaná odpovědnou osobou a doručená v papírové podobě ve lhůtě pro podání nabídek na podatelnu Obecního úřadu v Zašové. Zadavatel prohlídku staveniště neorganizuje.Kritéria pro hodnocení nabídek:

a) nabídková cena včetně DPH

b) délka záruky za dílo jako celku v měsících (min. 36 měs., max. 84 měs.)

Zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění, doplnění podmínek, eventuálně zrušení této výzvy k podání nabídky.

 

Přílohy:

Výzva k podání nabídky zde

Krycí list zde

Smlouva o dílo zde

Zjednodušený projektový záměr zde

Slepý položkový rozpočet zde

Čestné prohlášení zde

 

Dodatečné informace:

 

Výsledek:

Rozhodnuto dne:  22. 5. 2017
Rozhodnutí:  Flora service s.r.o.