Lesní hospodářský plán Zašová 2017 – 2026

Lesní hospodářský plán Zašová 2017 – 2026“

na LHC Obecní lesy Zašová

Zakázka:

Druh podle předmětu služby
Druh podle výše předpokládané hodnoty Zakázka malého rozsahu
Druh zadávacího řízení Mimo režim zákona
Stav Výzva k podání nabídky
Popis Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhotovení LHP pro lesní majetek Obce Zašová s platností od 01. 01. 2017 do 31. 12. 2026 

a)      LHP bude zpracován v digitální a analogové podobě, v souladu s lesním zákonem a prováděcími právními předpisy, dle standardů IS HÚL Mze tak, aby splňoval minimálně podmínky pro případné udělení státního příspěvku v jeho plné výši.

b)      V souladu s bodem a) bude zpracovatel nadále dle možností, zapracovávat nebo usměrňovat požadavky zadavatele zvláště při návrhu hospodářských opatření a v dlouhodobých záměrech.

c)      Zpracovatel bude spolupracovat se zadavatelem (nebo jiným pověřeným zástupcem) na přípravě a vedení všech nezbytných jednání s orgány státní správy, místními orgány a dotčenými osobami.

d)      Zpracovatel bude spolupracovat se zadavatelem (nebo jiným pověřeným zástupcem) na průběžném projednávání hospodářských návrhů a opatření.

e)       Uchazeč uvede v nabídce reálnou kalkulaci ceny (rozpočet), přičemž ta musí obsahovat uvažované náklady spojené s realizací díla dle nabídky (návrh smlouvy o dílo) a bude stanovena jako cena pevná, kalkulovaná ve všech závislostech v předpokládaném čase plnění, včetně předpokládaného ekonomického vývoje.

f)       Takto stanovená cena může být pak měněna jen v závislostech na dodatečných smluvních požadavcích zadavatele.

g)       Uchazeč uvede v návrhu smlouvy o dílo splátkový kalendář na celou dobu plnění, požadavky na čerpání dílčích plnění.

h)       Uchazeč si je vědom své odpovědnosti za škody, které mohou vzniknout v případě, že jím zpracovaný LHP nebude schválen orgánem státní správy lesů.

i)        Jak vyplývá z výše uvedeného, součástí nabídky musí být návrh smlouvy o dílo.

Předpokládaný termín realizace akce Zahájení cca od 18. 07. 2016
Dokončení do 31. 12. 2016, předání všech zadaných výstupů schváleného LHP do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o schválení LHP do sídla zadavatele.
Předpokládaná cena veřejné zakázky Cca 75.000,- Kč bez DPH

Zadavatel:

Název zadavatele Obec Zašová
Sídlo Zašová 36, 756 51 Zašová
Zastoupený Bc. Jiljí Kubrický, starosta
IČ, DIČ 00304476, CZ00304476
E-mail podatelna@zasova.cz, tehan@zasova.cz
Telefon +420 571 634 041, +420 777 216 851
Kontaktní osoba Vlastimil Těhan

Termíny:

Zveřejněno od: 24. 06. 2016
Nabídky do: 11. 07. 2016 10:00 hod.

Další informace:

a)      Uchazeč je povinen se před podáním nabídky informovat o poloze a povaze předmětu zakázky, případně o místních zvláštnostech. Případné nejasnosti si musí uchazeč vyjasnit před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost, mylné chápání soutěžních a zadávacích podmínek, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.b)      Uchazeč musí plně respektovat podmínky vydané ve správních rozhodnutích vztahujících se k předmětu díla a technické podmínky dané výzvou. Dílo bude provedeno a předáno zadavateli v souladu se zákonem č. 289/1995 Sb. v platném znění a s výzvou resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami.

c)      Zadavatel si vyhrazuje právo výzvu zrušit bez udání důvodů, případně odmítnout všechny předložené nabídky a právo na změnu, doplnění nebo upřesnění výzvy

 

d)       Zadavatel vyžaduje spolupráci především:

  • Při sumarizaci veškerých podkladů potřebných pro zpracování předmětu plnění veřejné zakázky.
  • Na tvorbě rámcových směrnic hospodaření a základních rozhodnutí.
  • Při přípravě podkladů pro kategorizaci lesů.
  • V oblasti majetkové evidence.
  • Při definování a projednávání hospodářských záměrů vlastníka.
  • Na prostorovém rozdělení lesa, včetně číslování organizačních jednotek.
  • Při sumarizaci návrhů geneticky významných porostů.

 

Nabídka bude obsahovat doklady dle Výzvy k podání nabídek – příloha.
Nabídka musí být podepsaná odpovědnou osobou a doručená v papírové podobě ve lhůtě pro podání nabídek na podatelnu Obecního úřadu v Zašové.

Přílohy:

Výzva k podání nabídky zde

Krycí list nabídky zde

Čestné prohlášení uchazeče o veřejnou zakázku – prokázání kvalifikace zde

 

Výsledek:

Rozhodnuto dne:  11.7.2016
Rozhodnutí:  TAXLES s.r.o.