MŠ Zašová – přírodní hřiště

Název zakázky: MŠ Zašová – přírodní hřiště

Druh podle předmětu Stavební práce
Druh podle výše předpokládané hodnoty Zakázka malého rozsahu
Druh zadávacího řízení Mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
Stav Výzva k podání nabídky
Orientační cena 800.000 Kč bez DPH
Popis Předmětem veřejné zakázky jeúprava prostoru, dodání, zabudování a montáž herních prvků v přírodním stylu pro školní zahradu mateřské školy v Zašové dle projektové dokumentace – zjednodušené technické zprávy vypracovanou Obcí Zašová.Zakázka je spolufinancována v rámci Operačního programu životního prostředí ze zdrojů EU.
Předpokládaný termín realizace akce Ihned po podpisu smlouvy, předpoklad od 26. 06. 2015
Dokončení do 26. 10. 2015

Zadavatel:

Název zadavatele Obec Zašová
Sídlo Zašová 36, 756 51 Zašová
Zastoupený Bc. Jiljí Kubrický
IČ, DIČ 00304476, CZ00304476
E-mail podatelna@zasova.cz, rajnochova@zasova.cz, mikoskova@zasova.cz
Telefon +420 571 634 041, +420 571 634 340, 725 122 506, 725 073 576
Kontaktní osoba Ing. Sabina Rajnochová, Ing. Anna Mikošková

Termíny:

Zveřejněno od: 18. 05. 2015
Nabídky do: 10. 06. 2015 10:00 hod.

Další informace:

Zadavatel doporučuje uchazeči prohlídku staveniště před zpracováním nabídky. Případně si prohlídku objektu může uchazeč domluvit individuálně s p. Ing. Rajnochovou, 725 073 576.Zakázka je spolufinancována v rámci Operačního programu životního prostředí ze zdrojů EU.Nabídka bude obsahovat doklady dle Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace (ZD) – příloha. 

Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:

-          Čestné prohlášení o plnění základních kvalifikačních předpokladů (vzor v ZD).

-          Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů výpisem z obchodního rejstříku, živnostenského listu, příp. další doklady o oprávnění k podnikání dle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídající rozsahu veřejné zakázky „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ – prostá kopie. Dále předloží osvědčení min. 1 autorizovaného technika v oboru pozemní stavby – prostá kopie.

-          Technické kvalifikační předpoklady prokáže doložení min. 3 zakázek obdobného charakteru za Kč 400.000,- bez DPH u každé z nich za posledních 5 let (výstavba dětských hřišť) včetně osvědčení objednatelů o řádném plnění.

-          Dále se požaduje, aby ke každému hernímu prvku byl předložen technický list – technický popis nabízených herních prvků, popis materiálu, rozměry a fotodokumentace.

Nabídka musí být podepsaná odpovědnou osobou a doručená v papírové podobě ve lhůtě pro podání nabídek na podatelnu Obecního úřadu v Zašové.

 

Základní hodnotící kritérium: – ekonomická výhodnost nabídky

Kritéria pro hodnocení nabídek:                                                                              váha kritéria

a)      nabídková cena včetně DPH                                                                             80%

b)      délka záruky za dílo jako celku v měsících (min. 36 měs., max. 84 měs.)     20%

 

Uchazeč je povinen předložit zpracovanou nabídku v češtině.

Zadavatel požaduje předložení nabídky 1x originál, 1x kopie, 1x na CD nebo DVD.

Zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění, doplnění podmínek, eventuálně zrušení této výzvy k podání nabídky.

Zadávací dokumentace včetně příloh je k dispozici na stránkách obce: http://www.zasova.cz/obecni-urad/verejne-zakazky/ a také na profilu zadavatele: https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/obec-zasova_522/

Přílohy:

Výzva k předložení nabídky zde

Zadávací dokumentace zde

Zjednodušená projektová dokumentace zde

Krycí list nabídky zde

Smlouva o dílo zde

Slepý rozpočet zde

Čestné prohlášení zde

Reference zde

Specifikace subdodavatelů zde

Dodatečné informace č.1 ze dne 21.5.2015 zde

 

Výsledek:

Rozhodnuto dne: 29. 06. 2015
Rozhodnutí: Hřiště pod Květinou s.r.o.