Hlavní nabídka


Veřejná výzva - Manažer kultury, cestovního ruchu a sportu

VEŘEJNÁ VÝZVA   k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy Obec Zašová, zastoupená starostou obce Bc. Jiljím Kubrickým, vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa: Manažer kultury, cestovního ruchu a sportu    

Druh práce:

 

 • zpracování dramaturgických návrhů na využití Kulturního domu Zašová a Veselá
 • odpovědnost za propagaci kultury, rozpočet a dotace v kultuře
 • odpovědnost za zajišťování legislativní činnosti obce související s kulturou
 • odpovědnost za propagaci naší obce v regionu
 • koordinace kulturních, sportovních a jiných společenských aktivit místních spolků, škol a církve s obecními akcemi
 • zvyšování atraktivity naší obce v oblasti turistického ruchu
 • pracovní účast na kulturních a společenských akcích obce

 

 

 

Místo výkonu práce: obec Zašová

 

Požadované předpoklady a další požadavky:

 • kvalifikační předpoklady dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění (středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání související s činností v kultuře)
 • státní občanství ČR (příp. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt a ovládá jednací jazyk)
 • dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům
 • občanská a morální bezúhonnost
 • organizační a řídící schopnosti tzn. manažerské dovednosti
 • komunikativnost, schopnost jednat s lidmi
 • samostatnost, časová flexibilita, vysoké pracovní nasazení
 • kreativnost, schopnost dobrého písemného projevu
 • odpovědný přístup k plnění úkolů a pracovních povinností
 • praxe v kultuře a znalost problematiky a legislativy v oblasti kultury jsou výhodou, nikoli podmínkou
 • základní orientace v právních normách vztahujících se k dané problematice (kultura, ochrana autorských práv, uzavírání smluv…)
 • řidičské oprávnění skupiny B – aktivní řidič
 • používání a znalost běžného kancelářského software (MS Office - zejm. textový, tabulkový editor, Power point, Internet)
 • zkušenosti v řízení organizace či vedení kolektivu jsou výhodou, ale ne podmínkou
 • znalost alespoň jednoho cizího jazyku je výhodou, ale ne podmínkou

Platová třída dle druhu práce a vzdělání:  PT 11, Pracovní smlouva na dobu určitou 1 roku s perspektivou uzavření smlouvy na dobu neurčitou v případě dobrých pracovních výsledků. Předpoklad nástupu na pracovní místo - duben  2018.

Bonusy:

Stravenky, 5 týdnů dovolené, pružná pracovní doba, osobní ohodnocení dle dosažených výsledků.

Náležitosti písemné přihlášky: uchazeč použije formulář přihlášky, který je přílohou této výzvy a je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách obce www.zasova.cz.  Formulář výzvy uchazeč doplní o předepsané náležitosti:

 • jméno, příjmení a titul zájemce
 • datum a místo narození
 • státní příslušnost zájemce
 • místo trvalého pobytu zájemce
 • adresa současného bydliště
 • číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana
 • kontakt – telefon, e-mail
 • datum a podpis zájemce

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce

 • strukturovaný životopis i s údaji o dosavadních zaměstnáních a o získaných odborných znalostech a dovednostech týkajících se kultury

Lhůta, místo a způsob pro podání přihlášek:

Přihlášku včetně povinné přílohy mohou zájemci podat písemně nebo osobně nejpozději do 28.února 2018 do 10.00 hodin na adresu:

Obec Zašová,

75651 Zašová č. 36

Přihlášky doručené po stanovené lhůtě budou vyřazeny.  

 

Obec si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného uchazeče.

 

Příloha: přihláška – zde

 

Bc. Jiljí Kubrický

Starosta obce Zašová

 

 

V Zašové dne 31.1.2018


Kategorie: Informace
Vytvořeno / Upraveno: 5.02.2018 | Zveřejněno do: 1.03.2018 | Obec Zašová

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti cookie. Používáním webu s tím souhlasíte. Další info OK