Územní plánování

 

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Zašová

 

Textová část zde.

Grafická část zde.

———————————————————————————————————————

Územní plán obce Zašová

 

Obec Zašová má územní plán obce Zašová řešen jen na části území a to pouze v papírové podobě. Proto je potřeba soulad různých záměrů v území s platným územním plánem konzultovat přímo na MěÚ Valašské Meziříčí, nebo na Obecním úřadě v Zašové.

 

Je zpracováván nový územní plán na celé území i v elektronické podobě.

V současné době je Územní plán zpracován pro veřejné projednávání:

1. stupeň -  schválení „Zadání ÚP“  zde

2. stupeň – Návrh ÚP (pro společné jednání) zde

3. stupeň – Návrh ÚP (pro veřejné projednání) – viz níže

 

Textová část územního plánu:

Textová část územního plánu zde

Grafická část územního plánu:

Výkres – základní členění zde

Výkres – hlavní zde

Výkres – VPS, VPO a asanací zde

Textová část odůvodnění územního plánu

Textová část odůvodnění územního plánu zde

Grafická část odůvodnění územního plánu

Výkres – širší vztahy zde

Výkres – koordinační zde

Výkres – technická infrastruktura zde

Výkres – předpokládané zábory půdního fondu zde

Návrh Opatření obecné povahy

Návrh Opatření obecné povahy zde

 

Hodnocení vlivů koncepce NATURA zde

Vyhodnocování vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území SEA zde

———————————————————————————————————————

Návrh Zprávy o uplatňování zásad Územního rozvoje Zlínského kraje

 

k nahlédnutí a připomínkování zde