Územní plánování

 

Komplexní pozemková úprava v k.ú. Zašová

 

Textová část zde.

Grafická část zde.

———————————————————————————————————————

Územní plán obce Zašová

Zastupitelstvo obce Zašová schválilo dne 20. 6. 2017 nový “Územní plán Zašová”.

 

Textová část územního plánu:

Textová část územního plánu zde

Textová část odůvodnění územního plánu zde

 

Grafická část územního plánu:

Výkres – základní členění zde

Výkres – hlavní zde

Výkres – VPS, VPO a asanací zde

Výkres – širší vztahy zde

Výkres – koordinační zde

Výkres – technická infrastruktura zde

Výkres – předpokládané zábory půdního fondu zde

 

Opatření obecné povahy č. 1/2017

Opatření obecné povahy zde

Veřejná vyhláška zde

 

Hodnocení vlivů koncepce NATURA zde

Vyhodnocování vlivů ÚP na udržitelný rozvoj území SEA zde

Stanovisko k posouzení vlivů koncepce na životní prostředí č.j. KUZL 28408/2016 zde

 

Je zpracováván nový územní plán na celé území i v elektronické podobě.

V současné době je Územní plán zpracován pro veřejné projednávání:

1. stupeň -  schválení „Zadání ÚP“  zde

2. stupeň – Návrh ÚP (pro společné jednání) zde

3. stupeň – Návrh ÚP (pro veřejné projednání) – viz níže

 

———————————————————————————————————————

Návrh Zprávy o uplatňování zásad Územního rozvoje Zlínského kraje

 

k nahlédnutí a připomínkování zde