Řešení životní situace

Občanský průkaz

Občanský průkaz je povinen mít občan České republiky, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena. Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky. Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním úkonům, může mít občanský průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený opatrovník nebo jiný zákonný zástupce.

Typy občanských průkazů:

Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji - vydávají se občanům mladším 15 let s dobou platnosti na 5 let a občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let. Občan si může zvolit, zda požádá o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nebo bez čipu.

Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů - tyto průkazy se vydávají:

 • s dobou platnosti na 6 měsíců, jestliže nelze vydávat občanské průkazy se strojově čitelnými údaji, protože došlo k technické závadě na zařízení zabezpečujícím jejich výrobu nebo ke katastrofě či jiné mimořádné události,
 • s dobou platnosti na 3 měsíce, jestliže o něj požádá občan bezprostředně po nabytí českého státního občanství,
 • s dobou platnosti na 1 měsíc na žádost občana v případě ztráty, odcizení, poškození nebo zničení občanského průkazu, nebo pokud občan potřebuje občanský průkaz v souvislosti s výkonem volebního práva; žádost o jeho vydání se podává současně se žádostí o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji.

Všechny typy občanských průkazů lze použít k cestě do států Evropské unie.

Žádost o vydání občanského průkazu se podává:

Žádost o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji s čipem nebo bez čipu se může podat:

 • u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností (nejbližší Valašské Meziříčí)
 • v elektronické podobě místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (na stanoveném formuláři) – Valašské MeziříčíŽádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se podává pouze u místně příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností, kterým je:

   • obecní úřad obce s rozšířenou působností v jehož obvodu je občan hlášen k trvalému pobytu (pro obec Zašovou – Valašské Meziříčí)
   • obecní úřad obce s rozšířenou působností, příslušný podle místa posledního trvalého pobytu na území České republiky, nemá-li občan trvalý pobyt na území České republiky,
   • Magistrát města Brna, neměl-li občan trvalý pobyt na území České republiky nebo jej nelze zjistit.

Bližší informace (požadované doklady, termíny, správní poplatky) na

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/152/160/4279.html#obsah

Cestovní pas

Žádost o vydání cestovního pasu se podává:

    • v České republice u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v jejichž správním obvodu je občan přihlášen k trvalému pobytu (pro obec Zašovou – Valašské Meziříčí)
    • v zahraničí u zastupitelského úřadu České republiky, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem.

Bližší informace (požadované doklady, termíny, správní poplatky) na

https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/152/154/6071.html#obsah

Matriční doklady – rodný list, oddací list, úmrtní list

     Matriční doklady (rodné, oddací nebo úmrtní listy) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela. (platí i pro duplikáty matričních dokladů) Pro fyzické osoby, které se narodily, uzavřely manželství nebo zemřely v Zašové, Veselé, Stříteži se žádost o duplikát podává:

     • osobně nebo písemně na matrice v Zašové – Ing. Krčmářová
     • žádost je potřeba doložit dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)

Duplikáty matričního dokladu se nevydávají na počkání, ale jsou připraveny na další úřední den. Po domluvě se žadatelem lze matriční doklad zaslat i poštou do vlastních rukou. Správní poplatek za vydání matričního dokladu je 100, – Kč

 

    Uzavření manželství

 

    Snoubenci vyplní před uzavřením manželství tiskopis – „dotazník k uzavření manželství“, který si vyzvednou na matrice osobně. Dotazník předloží matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno.

Snoubenci jsou povinni připojit k dotazníku:

    • rodný list
    • doklad o státním občanství ( občanský průkaz, cestovní pas)
    • doklad o trvalém pobytu (občanský průkaz)
    • doklad o osobním stavu ( občanský průkaz)
    • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela
    • pokud snoubenci mají spolu dítě nutno předložit jeho rodný list

Snoubenec, který je cizincem připojí k dotazníku:

    • rodný list
    • doklad o státním občanství (cestovní doklad)
    • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství
    • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno
    • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince, tento doklad není třeba předkládat je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství
    • doklad, kterým je možné prokázat totožnost

Potvrzení o státním občanství, o osobním stavu a pobytu není třeba předkládat, pokud jsou tyto skutečnosti uvedeny v dokladu „o právní způsobilosti k uzavření manželství“. Tento doklad nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců. Doklady předložené snoubencem – cizincem musí být přeloženy do českého jazyka českým soudním tlumočníkem.

Pro uzavření církevního sňatku jsou snoubenci povinni vypsat žádost pro vydání dokladu „osvědčení k církevnímu sňatku“, kterou připojí k dokladu „dotazník k uzavření manželství“. Osvědčení k církevnímu sňatku vydá matriční úřad, v jehož správní obvodu bude církevní sňatek uzavřen. Platnost tohoto dokladu je 3 měsíce.

Změna jména a příjmení ve správním řízení

Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, případně žádosti jejích zákonných zástupců.

 Žádost může podat: • občan České republiky, popřípadě zákonní zástupci nezletilého občana České republiky, • fyzická osoba, která není občanem České republiky, má-li povolen trvalý pobyt na území České republiky. Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod. O povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje matriční úřad příslušný dle místa trvalého pobytu nebo posledního trvalého pobytu žadatele v České republice; u nezletilého dítěte matriční úřad v místě jeho trvalého pobytu. (matrika v Zašové) V případě, že u žadatele či nezletilého dítěte takový pobyt není, rozhoduje Úřad městské části Praha1. Jsou-li pro to závažné důvody, může matriční úřad postoupit žádost k vyřízení matričnímu úřadu, v jehož knize narození je jméno nebo příjmení, které má být změněno, zapsáno. Bližší informace (požadované doklady, termíny, správní poplatky) na https://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/183/185/6066.html#obsah Určení otcovství k narozenému i nenarozenému dítěti Potřebné dokumenty • platný občanský průkaz obou rodičů, • rodný list obou rodičů, • rodný list dítěte (u narozeného dítěte) nebo těhotenský průkaz matky (u nenarozeného dítěte) Podmínky a poplatky Oba rodiče osobně přítomni. Správní poplatek se nevybírá. Vidimace a legalizace – ověřování podpisů a listin Ověřování podpisů a listin se provádí na Obecním úřadě v Zašové u Ing. Křčmářové. Potřebné dokumenty platný občanský průkaz Správní poplatky ověřování shody opisu dokumentu, kopie s listinou – vidimace (fotokopie) 30,- Kč za každou i započatou stránku v českém jazyce ověření pravosti opisu – legalizace 30,-Kč za každý podpis příplatek za cízí jazyk 50,-Kč za každou i započatou stránku Omezení Úřad neprovede vidimaci: opisu, kopie občanského průkazu, vojenského průkazu, pasu, vkladní knížky, šeku, losu, sázenky, geometrického plánu, rysu, technické kresby, směnky, pokud předložená kopie neodpovídá originálu, jsou-li v listině škrty, vsuvky, které by mohly zeslabit její věrohodnost, jestliže je listina psána v cizím jazyce a tento jazyk neovládá pracovník, který vidimaci provádí. Úřad neprovede legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text! Přihlášení k trvalému pobytu Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním popřípadě orientačním. Změnu místa pobytu hlásí • za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce, • za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý hlásit změnu místa trvalého pobytu, jeho zákonný zástupce, • za občana může změnu místa trvalého pobytu hlásit jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci. Občan hlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu tj. OÚ Zašová, evidence obyvatel – Ing. Kociánová Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, oznámí tuto skutečnost ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu. Při písemném oznámení je nutný úředně ověřený podpis občana. Potřebné dokumenty: • platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část, • doklad o vlastnictví domu nebo bytu (například výpis z katastru nemovitostí) nebo doklad o oprávnění užívat byt, obytnou místnost (například nájemní smlouva) anebo, pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu; takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím lístku (tiskopisu) k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která vlastní doklad o oprávnění užívat dům, byt, obytnou místnost anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu. Po předložení dokladů občan vyplní a podepíše „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“ – ten obdrží na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu Správní poplatek Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan starší 15 let správní poplatek ve výši 50,-Kč. Výdej dat z evidenci občanů Evidence obyvatel je vedena v informačním systému a obsahuje zákonem taxativně stanovené údaje o státních občanech České republiky. Správcem informačního systému evidence obyvatel je Ministerstvo vnitra. Ministerstvo vnitra, pověřené úřady a obce mohou poskytovat údaje z informačního systému evidence obyvatel, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo pokud to vyžaduje činnost orgánů státní správy a orgánů pověřených výkonem státní správy vyplývající z jejich zákonem stanovené působnosti. Na dožádání osoby ze zahraničí nebo zastupitelského úřadu cizího státu poskytuje osobní údaje z informačního systému Ministerstvo vnitra, jen stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána. Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému se poskytuje • na ohlašovně OÚ Zašová a to o občanech, kteří jsou v Zašové a ve Veselé hlášeni k trvalému pobytu, • na ohlašovně pověřeného úřadu města o občanech, kteří se přihlásili k trvalému pobytu v jejich územním obvodu (pro Zašovou – Valašské Meziříčí) • Ministerstvo vnitra, odbor správních činností, oddělení evidence obyvatel, poštovní schránka 155/SC, 140 21 Praha 4 Co musíte předložit Obyvateli mohou být z informačního systému evidence obyvatel poskytovány pouze údaje vedené k jeho osobě, a to na základě tiskopisu „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému“ – ten obdrží na ohlašovně Žádost může podat obyvatel starší 15 let (do té doby může o poskytnutí údajů žádat jeho zákonný zástupce), údaj o osvojení může být poskytnut obyvateli až po dovršení věku 18 let. Správní poplatek Poskytnutí osobních údajů z informačního systému – za každé poskytnutí zaplatí občan správní poplatek ve výši 50,-Kč.