Místní akční skupina Rožnovsko

Hlavním úkolem místní akční skupiny je aktivizace občanů mikroregionu. Budování partnerství, sjednocování lidí a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit místních subjektů – obce, podnikatelé, spolky a zájmová sdružení, veřejnost.

Témata, kterými se chce místní akční skupina zabývat byla stanovena na základě několikaměsíční diskuze se všemi rozhodujícími partnery ovlivňující rozvoj území Rožnovska. Vzhledem ke střednědobé strategii (sedmileté období) byly zvoleny tři základní témata:

1. Zlepšování podmínek pro rozvoj cestovního ruchu
Podpora rozvoje cestovního ruchu bude směřována především do podnikatelské sféry. Podporovány budou investice do infrastruktury menšího charakteru na místní úrovni (Letní i zimní turistika) s přihlédnutím na širší dopad a také neinvestiční projekty směřující k propagaci cestovního ruchu na Rožnovsku. Toto téma bylo zvoleno vzhledem k velkému významu cestovního ruchu – Rožnovsko je jednou z nejvýznamnějších turistických oblastí Zlínského kraje.

2. Podpora drobného zemědělství a zachování tradičního rázu krajiny
Krajinný ráz a přírodní bohatství je jednou z největších deviz Rožnovska. Uchování a údržba krajinného rázu je zabezpečena především ze strany zemědělců. Podpora do zemědělství bude směřovat k modernizaci zemědělských podniků (především drobných zemědělců) s cílem jejich stabilizace a zajištění další existence po roce 2013.

3. Trvale udržitelný život na venkově
Cílem je zastavit odchod mladých lidí z regionu do větších měst a naopak přilákat do regionu nové lidi, kteří s sebou přinesou nové myšlenky a náměty na rozvoj celého Rožnovska. Cestou (vizí) k naplnění tohoto cíle MAS Rožnovska vidí především v nabídce pracovních příležitostí, rozvoji služeb, zlepšení vybavenosti a vzhledu obcí a udržení kvalitního životního prostředí na Rožnovsku.

INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚZEMÍ MAS ROŽNOVSKO 2014 – 2020

Stáhnout (PDF, 6.26MB)

Akce MAS Rožnovsko

MTB na Rožnovsku