Pořízení vozidla pro svoz BRO v Zašové

Výzva k předložení nabídky

Název zakázky: Pořízení vozidla pro svoz BRO v Zašové

Druh podle předmětu Dodávka
Druh podle výše předpokládané hodnoty Veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona
Druh zadávacího řízení Zakázka malého rozsahu mimo režim zákona zák. č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů a zakázka 2. kategorie dle Závazného pokynu pro žadatele OPŽP
Stav Výzva k podání nabídky
Orientační cena 900.000 Kč bez DPH
Popis Záměrem zadavatele je uzavření smlouvy, na základě které vybraný uchazeč na svou odpovědnost a náklady dodá zadavateli po jejím uzavření předmět plnění této zakázky (zboží), kterým je silniční automobil – vozidlo pro svoz BRO (biologicky rozložitelný odpad). Jedná se o pořízení svozového vozidla, kontejneru a kontejnerového nosiče pro obsluhu tohoto kontejneru. Uvažovaný typ kontejnerového nosiče a předpokládaná kubatura kontejneru bude umožňovat lepší manipulovatelnost a především operativnost při sběru a svozu bioodpadu od občanů z obecních ploch obce Zašová.Zakázka je spolufinancována v rámci Operačního programu životního prostředí ze zdrojů EU.
Předpokládaný termín realizace akce Ihned po podpisu smlouvy, předpoklad od 26. 06. 2015
do 15. 11. 2015

Zadavatel:

Název zadavatele Obec Zašová
Sídlo Zašová 36, 756 51 Zašová
Zastoupený Bc. Jiljím Kubrickým, starostou obce
IČ, DIČ 00304476, CZ00304476
E-mail podatelna@zasova.cz, rajnochova@zasova.cz, tehan@zasova.cz
Telefon +420 571 634 041, +420 725 073 576, +420 777 216 851
Kontaktní osoba Ing. Sabina Rajnochová, Vlastimil Těhan

Termíny:

Zveřejněno od: 29. 05. 2015
Nabídky do: 16.06. 2015 10:00 hod.

 

Další informace:

Nabídka bude obsahovat doklady dle Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace (ZD) – příloha.Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:-          Čestné prohlášení o plnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 ZVZ (příloha č. 2).-          Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů dle §54 ZVZ výpisem z obchodního rejstříku, živnostenského listu, příp. další doklady o oprávnění k podnikání dle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídající rozsahu veřejné zakázky – prostá kopie.

-          Technické kvalifikační předpoklady dle § 56 ZVZ prokáže doložení referencí odběratelů min. 3 dodávek obdobného typu užitkového vozu, který je nabízen uchazečem, v posledních 3 letech v minimální výši Kč 500.000,- bez DPH za každou jednotlivou dodávku.

-          Čestné prohlášení o ekonomické a finanční způsobilosti uchazeče splnit veřejnou zakázku.

Nabídka musí být podepsaná odpovědnou osobou a doručená v papírové podobě ve lhůtě pro podání nabídek na podatelnu Obecního úřadu v Zašové.

 

Základní hodnotící kritérium: – ekonomická výhodnost nabídky

Kritéria pro hodnocení nabídek:                                                               váha kritéria v %

a)      nabídková cena bez DPH                                                                                 90%

b)      délka záruky vozidla v měsících (min. 60 měs., max. 84 měs.)   10%

 

Uchazeč je povinen předložit zpracovanou nabídku v češtině.

Zadavatel požaduje předložení nabídky 1x originál, 1x kopie, 1x na CD nebo DVD.

Zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění, doplnění podmínek, eventuálně zrušení této výzvy k podání nabídky.

Zadávací dokumentace včetně příloh je k dispozici na stránkách obce: http://www.zasova.cz/obecni-urad/verejne-zakazky/

Přílohy:

Zadávací dokumentace (ZD) zde

P1 – Krycí list zde

P2 – Vzor čestného prohlášení o splnění kvalifikace zde

P3 – Technická specifikace zde

P4 – Návrh kupní smlouvy zde

P5 – Technické kvalifikační předpoklady – Reference zde

 

Výsledek:

Rozhodnuto dne: 17. 06. 2015
Rozhodnutí: Auto Kora top s.r.o.