Prodej cca 100 m3 dřevní hmoty z probírek

 

 

Výzva k podání nabídky

 

 

„Prodej dřeva z obecních lesů Zašová“

„Prodej cca 100 m3 dřevní hmoty z probírek (1)

 

 

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci prodeje dříví z obecních lesů Zašová zadávanou mimo režim zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona).

 

 

Zadavatel na základě obecné zákonné výjimky (§ 18 odst. 5) nezadává tuto veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných zakázkách). Pokud se zadání veřejné zakázky odkazuje na znění zákona, pak je zákon myšlen jako podpůrný prvek, případně chce zadavatel uplatnit některé definice v zákoně i v rámci této zakázky malého rozsahu.

 

I. Identifikační údaje zadavatele

 

Název zadavatele: Obec Zašová
Sídlo: Zašová 36, 756 51 Zašová
Zastoupený: Jiljí Kubrický, starosta obce
IČ, DIČ: 00304476, CZ00304476
E-mail: podatelna@zasova.cz, tehan@zasova.cz, rajnochova@zasova.cz
Telefon: +420 571 634 041, +420 571 627 826,
Kontaktní osoba: Ing. Sabina Rajnochová, Vlastimil Těhan

 

II. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

 

Předpokládaná cena veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí cca 100 tis. Kč bez DPH.

Popis předmětu veřejné zakázky

Realizace prodeje dříví z probírek v celkovém objemu přibližně 100 m3.

Dříví může být v celých délkách nebo ve výřezech. Přejímka dřevní hmoty bude prováděna na odvozním místě. Jednotlivé skládky dřevní hmoty mohou být i v množství 10 m3 / skládku (nutnost přejíždění).

 

 

III. Lhůta a místo plnění

 

Termín realizace veřejné zakázky

21. 07. 2015 do naplnění dodávky 100 m3 dřevní hmoty. Po podpisu smlouvy a po řádném ukončení zadávacího řízení.

 

 

Místo plnění zakázky

Lesy obce Zašová

 

IV. Lhůta, místo a způsob podání nabídek

 

Lhůta pro podání nabídky do 20. 7. 2015 do 10:00 hod. Nabídky podané po tomto termínu nebudou přijaty k hodnocení.

Místo pro podání nabídky je podatelna obecního úřadu v Zašové, Zašová 36, 756 51 Zašová.

Způsob podání nabídky – Poštou nebo osobně. V uzavřené neporušené obálce s uvedením: „Prodej dřeva Zašová 100m3, probírky (1)“

„Neotvírat“

+ Odesílatel

Doručené nabídky budou evidovány a bude jim přiděleno pořadové číslo. Zadavatel si vyhrazuje právo si podané nabídky ponechat. Zadavatel neodpovídá za pozdní doručení v případě využití poštovních či jiných přepravních služeb.

 

     

V. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky, obsah nabídek

 

Nabídku podá zhotovitel písemně v papírové podobě a v českém jazyce, nabídka bude zpracována dle pokynů uvedených v této výzvě.

 

Nabídka bude obsahovat:

-           krycí list – v příloze

-           identifikační údaje uchazeče v souladu s § 17 písm. d) zákona, a to v návrhu smlouvy, která je součástí nabídky

-           návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou – smlouva v příloze

-           doklady potvrzující splnění kvalifikace uchazeče:

  • výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku,
  • Zadavatel požaduje čestným prohlášením základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. odst. 1, a) až k) zákona 137/2006 Sb. v platném znění.

 

Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat přepisy, škrty či jiné úpravy. Nabídka bude v jednom svazku. Pokud nabídka bude obsahovat přílohy (fotografie, prospekty a další materiály), pak tyto přílohy budou neoddělitelně zařazeny až na konci za vlastní nabídkou uchazeče.

V případě, že za uchazeče jedná jiná pověřená osoba doložit plnou moc.

 

 

 

 

VI. Zadání veřejné zakázky

 

Zadání veřejné zakázky je k dispozici na internetových stránkách obce http://www.zasova.cz/verejne-zakazky/ a je zpracováno v elektronické podobě a obsahuje:

 

-       Výzvu k podání nabídky

-       Vzor krycího listu

-       Obchodní podmínky – návrh kupní smlouvy

-       Čestné prohlášení uchazeče o veřejnou zakázku dle § 53, odst. 1) zákona 137 2006 Sb. ZVZ

 

 

VII. Cena a platební podmínky

 

Cena bude stanovena na základě pokynů v této výzvě. Nabídková cena bude uvedena v členění bez DPH.

 

Nabídnutá cena se považuje za cenu konečnou. Platební podmínky a jiné podmínky jsou uvedeny v přiložené kupní smlouvě.

 

VIII. Závaznost nabídky

 

Zadavatel stanoví délku zadávací lhůty, tj. lhůty, po kterou jsou uchazeči vázáni svou nabídkou na 30 kalendářních dnů. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

 

IX. Způsob hodnocení nabídek  

 

Nabídky budou hodnoceny dle výše nabídkové ceny.

 

X. Informace o otevírání obálek

 

Dne 20. 07. 2015 od 13:30 hod. se uskuteční otevírání obálek.

Otevírání obálek se mohou zúčastnit uchazeči či jejich zástupci, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Na výzvu zadavatele jsou povinni se prokázat oprávněním vystupovat a jednat jménem uchazeče.

 

XI. Další podmínky:

 

Zadavatel si vyhrazuje právo

-             nevybrat žádného uchazeče bez udání důvodu;

-             řízení zrušit, nejpozději však do doby uzavření smlouvy s vybraným uchazečem;

-             upravit rozsah plnění veřejné zakázky nebo dobu plnění veřejné zakázky nebo platební podmínky v závislosti na nabídkové ceně,

-             na změnu nebo úpravu zadávacích podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, a to buď na základě žádostí zhotovitelů, nebo z vlastního podnětu. Změnu zadávacích podmínek zadavatel oznámí všem zhotovitelům;

-             požadovat po zhotoviteli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady,

Zadavatel má právo vyloučit uchazeče:

-       jehož nabídka neobsahuje všechny požadované náležitosti a doklady,

-       jehož nabídka obsahově nesouhlasí s požadovaným předmětem veřejné zakázky,

-       jehož nabídková cena je mimořádně nízká/vysoká,

-       který na výzvu ve stanoveném lhůtě nepředloží originály či ověřené kopie

požadovaných dokladů,

Zadavatel si vyhrazuje, že oznámení o výsledku výběrového řízení uveřejní do 5 dní od rozhodnutí zadavatele na internetových stránkách zadavatele. V tomto případě se oznámení výsledku výběrového řízení považuje za doručené všem uchazečům okamžikem uveřejněn í na internetových stránkách zadavatele.

 

Náklady spojené s vypracováním nabídky a jeho účastí v řízení nese uchazeč.

Podané nabídky se nevracejí a zůstávají u zadavatele pro účely zdokumentování průběhu zadávacího řízení.

Uchazeč souhlasí s tím, aby jeho identifikační údaje včetně uzavřené kupní smlouvy byly zveřejněny.

 

V Zašové dne 14. 07. 2015

 

 

Čestné prohlášení zde

 

Krycí list nabídky zde

 

Návrh kupní smlouvy zde

 

Výsledek:

Rozhodnuto dne: 20. 07. 2015
Rozhodnutí: PROXIMA lesnická a dřevařská a.s.