Prodej dřeva z obecních lesů Zašová – Prodej cca 300 m3 dřevní hmoty z nahodilých těžeb (3)

 

„Prodej dřeva z obecních lesů Zašová – Prodej cca 300 m3 dřevní hmoty z nahodilých těžeb (3)

 

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci prodeje dříví z obecních lesů Zašová zadávanou mimo režim zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona).

Zadavatel na základě obecné zákonné výjimky (§ 18 odst. 5) nezadává tuto veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o veřejných zakázkách). Pokud se zadání veřejné zakázky odkazuje na znění zákona, pak je zákon myšlen jako podpůrný prvek, případně chce zadavatel uplatnit některé definice v zákoně i v rámci této zakázky malého rozsahu.

 

I. Identifikační údaje zadavatele

 

Název zadavatele: Obec Zašová
Sídlo: Zašová 36, 756 51 Zašová
Zastoupený: Bc. Jiljí Kubrický, starosta obce
IČ, DIČ: 00304476, CZ00304476
E-mail: podatelna@zasova.cz, tehan@zasova.cz, rajnochova@zasova.cz
Telefon: +420 571 634 041, +420 571 627 826,
Kontaktní osoba: Ing. Sabina Rajnochová, Vlastimil Těhan

 

II. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky

 

Předpokládaná cena veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí cca 540 tis. Kč bez DPH.

Popis předmětu veřejné zakázky

Realizace prodeje dříví z nahodilých těžeb v celkovém objemu přibližně 300 m3.

Dříví bude tříděno dle „Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v ČR 2008“

Dříví může být ve sdružených výřezech. Přejímka dřevní hmoty bude prováděna na odvozním místě. Jednotlivé skládky dřevní hmoty mohou být i v množství 10 m3 / skládku (nutnost přejíždění). Borovice a modřín bude kubírován dle tabulek oddenků pouze u prvních kulatin (oddenkové kusy). Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

 

III. Lhůta a místo plnění

Termín realizace veřejné zakázky

Cca od 01. 09. 2015 do naplnění dodávky 300 m3 dřevní hmoty. Po podpisu smlouvy a po řádném ukončení zadávacího řízení.

 

Místo plnění zakázky

Lesy obce Zašová

 

IV. Lhůta, místo a způsob podání nabídek

Lhůta pro podání nabídky do 31. 08. 2015 do 10:00 hod. Nabídky podané po tomto termínu nebudou přijaty k hodnocení.

Místo pro podání nabídky je podatelna obecního úřadu v Zašové, Zašová 36, 756 51 Zašová.

Způsob podání nabídky – Poštou nebo osobně. V uzavřené neporušené obálce s uvedením: „Prodej dřeva Zašová 300m3, nahodilá těžba (3)“

„Neotvírat“ + Odesílatel

Doručené nabídky budou evidovány a bude jim přiděleno pořadové číslo. Zadavatel si vyhrazuje právo si podané nabídky ponechat. Zadavatel neodpovídá za pozdní doručení v případě využití poštovních či jiných přepravních služeb.

 

V. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky, obsah nabídek

Nabídku podá zhotovitel písemně v papírové podobě a v českém jazyce, nabídka bude zpracována dle pokynů uvedených v této výzvě.

Nabídka bude obsahovat:

-           krycí list – v příloze

-           identifikační údaje uchazeče v souladu s § 17 písm. d) zákona, a to v návrhu smlouvy, která je součástí nabídky

-           návrh smlouvy podepsaný oprávněnou osobou – smlouva v příloze

-           doklady potvrzující splnění kvalifikace uchazeče:

  • výpis z obchodního nebo živnostenského rejstříku,
  • Zadavatel požaduje čestným prohlášením základní kvalifikační předpoklady dle § 53 odst. odst. 1, a) až k) zákona 137/2006 Sb. v platném znění.

Jednotlivé listy nabídky nesmí obsahovat přepisy, škrty či jiné úpravy. Nabídka bude v jednom svazku. Pokud nabídka bude obsahovat přílohy (fotografie, prospekty a další materiály), pak tyto přílohy budou neoddělitelně zařazeny až na konci za vlastní nabídkou uchazeče.

V případě, že za uchazeče jedná jiná pověřená osoba doložit plnou moc.

 

VI. Zadání veřejné zakázky

Zadání veřejné zakázky je k dispozici na internetových stránkách obce http://www.zasova.cz/verejne-zakazky/ a je zpracováno v elektronické podobě a obsahuje:

-       Výzvu k podání nabídky zde

-       Vzor krycího listu zde

-       Obchodní podmínky – návrh kupní smlouvy zde

-       Čestné prohlášení uchazeče o veřejnou zakázku dle § 53, odst. 1) zákona 137 2006 Sb. ZVZ zde

 

VII. Cena a platební podmínky

Cena bude stanovena na základě pokynů v této výzvě. Nabídková cena bude uvedena v členění bez DPH.

Nabídnutá cena se považuje za cenu konečnou. Platební podmínky a jiné podmínky jsou uvedeny v přiložené kupní smlouvě.

 

VIII. Závaznost nabídky

Zadavatel stanoví délku zadávací lhůty, tj. lhůty, po kterou jsou uchazeči vázáni svou nabídkou na 30 kalendářních dnů. Zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek.

 

IX. Způsob hodnocení nabídek

Nabídky budou hodnoceny dle výše nabídkové ceny.

 

X. Informace o otevírání obálek

Dne 31. 08. 2015 od 13:00 hod. se uskuteční otevírání obálek.

Otevírání obálek se mohou zúčastnit uchazeči či jejich zástupci, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek. Na výzvu zadavatele jsou povinni se prokázat oprávněním vystupovat a jednat jménem uchazeče.

 

XI. Další podmínky:

Zadavatel si vyhrazuje právo

-             nevybrat žádného uchazeče bez udání důvodu;

-             řízení zrušit, nejpozději však do doby uzavření smlouvy s vybraným uchazečem;

-             upravit rozsah plnění veřejné zakázky nebo dobu plnění veřejné zakázky nebo platební podmínky v závislosti na nabídkové ceně,

-             na změnu nebo úpravu zadávacích podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, a to buď na základě žádostí zhotovitelů, nebo z vlastního podnětu. Změnu zadávacích podmínek zadavatel oznámí všem zhotovitelům;

-             požadovat po zhotoviteli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady,

Zadavatel má právo vyloučit uchazeče:

-       jehož nabídka neobsahuje všechny požadované náležitosti a doklady,

-       jehož nabídka obsahově nesouhlasí s požadovaným předmětem veřejné zakázky,

-       jehož nabídková cena je mimořádně nízká/vysoká,

-       který na výzvu ve stanoveném lhůtě nepředloží originály či ověřené kopie požadovaných dokladů,

Zadavatel si vyhrazuje, že oznámení o výsledku výběrového řízení uveřejní do 5 dní od rozhodnutí zadavatele na internetových stránkách zadavatele. V tomto případě se oznámení výsledku výběrového řízení považuje za doručené všem uchazečům okamžikem uveřejněn í na internetových stránkách zadavatele.

 

Náklady spojené s vypracováním nabídky a jeho účastí v řízení nese uchazeč.

Podané nabídky se nevracejí a zůstávají u zadavatele pro účely zdokumentování průběhu zadávacího řízení.

Uchazeč souhlasí s tím, aby jeho identifikační údaje včetně uzavřené kupní smlouvy byly zveřejněny.

 

V Zašové dne 24. 08. 2015

Za zadavatele: Bc. Jiljí Kubrický, starosta obce

 

Výsledek:

Rozhodnuto dne: 31. 08. 2015
Rozhodnutí: Ing. Petr Čelustka