Rekonstrukce a stavební úpravy zasedací místnosti Obecního úřadu v Zašové včetně vybavení

Rekonstrukce a stavební úpravy zasedací místnosti Obecního úřadu v Zašové včetně vybavení

Zakázka:

Druh podle předmětu Stavební práce, dodávky
Druh podle výše předpokládané hodnoty Zakázka malého rozsahu
Druh zadávacího řízení Mimo režim zákona
Stav Výzva k podání nabídky
Popis Předmětem zakázky je realizace akce „Rekonstrukce a stavební úpravy zasedací místnosti Obecního úřadu v Zašové včetně vybavení“. Jedná se o přestavbu místnosti původního zrcadlového sálu v 1.NP budovy Obecního úřadu na representativní zasedací místnost dle výtvarně architektonického návrhu interiéru, zpracovaného Ing. arch. Danem Duškem, DD-A, Valašské Meziříčí. Studie obsahuje řešení zasedací místnosti a vestibulu, výzva se týká pouze zasedací místnosti. Výzva neřeší osazení klimatizační jednotky a osazení třetích dveří, které nenahrazují stávající.Celá realizace přestavby zasedací místnosti sestává z několika specializovaných činností – stavební práce, elektromontáže silnoproud, slaboproud a audio-video vybavení vč. hlasovacího zařízení, výroba a dodávka nábytku. Vzhledem k rozdílné specifikaci jednotlivých činností je možné podat nabídku na kompletní dílo, nebo pouze na část díla, či na samostatnou dodávku, dle specializace uchazeče. Uchazeč musí v případě realizace předpokládat spolupráci s jiným subdodavatelem a práce s ním koordinovat v součinnosti s architektem a zadavatelem.Rozsah a způsob provedení prací a dodávek vyplývá z přiložené studie, materiálové mapy a jednotlivých položek v soupisu nákladů. Uchazeč v rámci nabídky uvede, o jaký rozsah díla má zájem, předloží návrh smlouvy o dílo, nebo kupní smlouvy v případě samostatné dodávky typového zboží. Dále předloží návrh ceny díla doplněný do soupisu nákladů. Zadavatel si vyhrazuje právo smlouvu připomínkovat a před uzavřením smlouvy požádat uchazeče o podrobnější rozpis jednotlivých kumulovaných položek, informace o jejich množství, případně rozdělení montáží a dodávek. Uchazeč do nabídky vloží doklad opravňující ho k podnikání a reference firmy na obdobné zakázky. Zhotovitel doporučuje před zpracováním nabídky si předmětný prostor prohlédnout a to po předcházející domluvě na tel. č. 571 634 041 – podatelna, kde je možno uplatnit i případné dotazy k předmětné zakázce (podatelna@zasova.cz). U atypického nábytku je potřeba konstrukci, tvar a použitý materiál předem konzultovat s autorem studie prostřednictvím zadavatele a do nabídky přiložit jednoduché schéma výrobku. 
Předpokládaný termín realizace akce Zahájení od 10. 06. 2015
Dokončení do 28.08. 2015

Zadavatel:

Název zadavatele Obec Zašová
Sídlo Zašová 36, 756 51 Zašová
Zastoupený Bc. Jiljí Kubrický, starosta
IČ, DIČ 00304476, CZ00304476
E-mail podatelna@zasova.cz
Telefon +420 571 634 041, +420 571 634 340
Kontaktní osoba Ing. Anna Mikošková 725 122 506,Ing. Sabina Rajnochová 725 073 576

Termíny:

Zveřejněno od: 13. 05. 2015
Nabídky do: 10. 06. 2015 10:00 hod.

Další informace:

Doporučujeme prohlídku staveniště a to po předcházející domluvě na tel. č. 571 634 041 – podatelna.
Nabídka bude obsahovat návrh ceny díla – soupis nákladů, návrh smlouvy o dílo, oprávnění k podnikání, reference, jednoduché schéma konstrukce, tvaru a materiálu u atypického nábytku
Nabídka musí být podepsaná odpovědnou osobou a doručená v papírové podobě ve lhůtě pro podání nabídek na podatelnu Obecního úřadu v Zašové.

 Přílohy:

Odhad nákladů – slepý zde

Architektonická studie včetně materiálové mapy zde

Dodatečná informace č.1 – prodloužení termíny předložení nabídky zde

Dodatečná informace č.2 – odpovědi na dotazy zde

Detail – zasedací stůl zde

Detail – skříňka zde

 

Výsledek:

Rozhodnuto dne:
Rozhodnutí: