Rekonstrukce šatny ZŠ Zašová

Rekonstrukce šatny ZŠ Zašová

Zakázka:

Druh podle předmětu Stavební práce, dodávky
Druh podle výše předpokládané hodnoty Zakázka malého rozsahu
Druh zadávacího řízení Mimo režim zákona
Stav Výzva k podání nabídky
Popis Předmětem zakázky je realizace akce „Rekonstrukce šatny ZŠ Zašová“. FirmaEP Rožnova, a.s. zpracovala v 06/2016 projektovou dokumentaci, která řeší rekonstrukci šaten ve stávajícím prostoru šaten, a také část nových šaten navrhuje v prostoru haly ZŠ. Dále projekt řeší realizaci techniky prostředí pro dané prostory a to zdravotechniku, ústřední vytápění, umělé osvětlení a stavební část. Vzhledem ke stávající kapacitě ZŠ není součástí této výzvy zpracování nabídky na nově navržené prostory haly, nýbrž pouze rekonstrukce a stavební úpravy stávajících prostor šatny včetně jednotlivých profesí realizace techniky prostředí.Nabídku je možné podat na kompletní dílo, nebo pouze na část díla dle jednotlivých stavebních objektů dle výkazu výměr. Uchazeč musí v případě realizace předpokládat spolupráci s jiným subdodavatelem a práce s ním koordinovat v součinnosti se zadavatelem. Uchazeč v rámci nabídky uvede, o jaký rozsah díla má zájem, přiloží návrh smlouvy o dílo. Dále předloží oceněný výkaz výměr daného stavebního objektu. Uchazeč do nabídky vloží doklad opravňující ho k podnikání a reference firmy na obdobné zakázky. Zhotovitel doporučuje před zpracováním nabídky si předmětný prostor prohlédnout a to po předcházející domluvě s Mgr. Krčmářem, ředitelem školy na tel. č. 571 634 555. Případné dotazy k předmětné zakázce je možno uplatnit písemně na obecním úřadě v Zašové nebo mailem na podatelna@zasova.cz.

 

Předpokládaný termín realizace akce Zahájení od 7.7. 2016
Dokončení do 17.08. 2016

Zadavatel:

Název zadavatele Obec Zašová
Sídlo Zašová 36, 756 51 Zašová
Zastoupený Bc. Jiljí Kubrický, starosta
IČ, DIČ 00304476, CZ00304476
E-mail podatelna@zasova.cz
Telefon +420 571 634 041, +420 571 634 340
Kontaktní osoba Ing. Anna Mikošková 725 122 506,

Termíny:

Zveřejněno od: 22. 06. 2016
Nabídky do: 30. 06. 2016 10:00 hod.

 

Další informace:

Nabídka bude obsahovat- Návrh smlouvy o dílo, kde bude specifikován rozsah nabízených prací. S ohledem na rozsah nabízených prací může být návrh smlouvy zadavatelem zredukován, případně zadavatel může práce zadat objednávkou. V takovém případě předložením nabídky uchazeč deklaruje, že je srozuměn s podmínkami provádění prací dle smlouvy a bude se jimi řídit. Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za uchazeče.

- Oceněný výkaz výměr, který bude zároveň součástí smlouvy o dílo

- Prohlášení dodavatele o splnění základních kvalifikačních předpokladů (vyplněný vzor prohlášení)

-  Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů (výpis z OR, výpis z živnostenského rejstříku, osvědčení autorizovaného technika)

- reference o obdobných zakázkách

- Čestné prohlášení – ostatní (vyplněný vzor prohlášení)

Uchazeč předloží nabídku v listinné podobě (včetně oceněného výkazu výměr) a oceněný výkaz výměr ještě i na CD, a to ve lhůtě do 30.6.2016 do 10.00 hod. na podatelnu Obecního úřadu v Zašové.

Zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění, doplnění podmínek, eventuálně zrušení této výzvy k podání nabídky.

 Přílohy:

-  Projektová dokumentace zde

-   Výkaz výměr (slepý rozpočet) zde

-   Návrh smlouvy o dílo zde

-  Vzor prohlášení – kvalifikace zde

-   Vzor prohlášení – ostatní zde

 

Výsledek:

Rozhodnuto dne:  11.7.2016
Rozhodnutí:  zrušeno výběrové řízení