Rekonstrukce varny MŠ Zašová

Výzva k předložení nabídky

Název zakázky:                     Rekonstrukce varny MŠ Zašová

1.a 2. etapa

 

Druh podle předmětu Stavební práce
Druh podle výše předpokládané hodnoty Zakázka malého rozsahu
Druh zadávacího řízení Mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
Stav Výzva k podání nabídky
Popis Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího provozu varny a jejího zázemí včetně osazení nové technologie varny v Mateřské škole v Zašové, umístěné na parcele č. 1409. Součástí je realizace lapače tuku, který bude vybudován na parcele č. 1410/1 v k.ú. Zašová. Investorem stavby je obec Zašová. Vzhledem k celkové výši schválených finančních prostředků, které jsou určeny na rekonstrukci varny, je celá stavba rozdělena na 2 etapy. Pokud finanční prostředky obce nebudou postačovat na pokrytí celé stavby, bude v roce 2016 realizovaná pouze 1. etapa a 2. etapa se odloží až na prázdninové období 2017.Do 1. etapy jsou zahrnuty tyto činnosti:- Rekonstrukce stávajícího provozu varny včetně osazení nové technologie- Rekonstrukce zázemí provozu varny (sklady, kanceláře, zázemí pro personál…).- Vybudování celoplastového lapáku tuku, který je konstruován pro osazení na venkovní kanalizaci.- Přípojku tukové kanalizace mezi objektem Mateřské školy Zašová (provozu varny) a lapákem tuku.- Práce související s úpravou kanalizace, venkovních zpevněných ploch.Do 2. etapy jsou zahrnuty tyto činnosti:- Rekonstrukce výdejových místností pro jednotlivé třídy.- Rekonstrukce stávajícího výtahu pro provoz varny (provedení nerez).

Celý rozsah stavby je uveden v projektové dokumentaci pro provádění stavby, vypracované v 03/2016 firmou EP Rožnov a.s., Boženy Němcové 1720, Rožnov p.R.

Předpokládaný termín realizace akce Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění:V případě dostatečného množství finančních prostředků vyčleněných investorem:zahájení stavby (předpoklad):                           13.06. 2016dokončení stavby včetně vyklizení staveniště:   15. 08.2016V případě omezeného množství finančních prostředků pro rok 2016:

zahájení 1.etapy (předpoklad):                             13.06. 2016

dokončení 1.etapy včetně vyklizení staveniště:    15. 08. 2016 

zahájení 2.etapy:                                                  03.07. 2017

dokončení 2.etapy včetně vyklizení staveniště:    15. 08. 2017

Za den zahájení plnění zakázky je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání staveniště (v případě etapizace pro každou etapu zvlášť).

Zadavatel upozorňuje, že fyzické zahájení stavby v objektu MŠ je možné až od 1.7.2016. Stejně tak i v případě etapizace v roce 2017 je možné fyzické zahájení až se začátkem prázdnin.

Zadavatel:

Název zadavatele Obec Zašová
Sídlo Zašová 36, 756 51 Zašová
Zastoupený Bc. Jiljí Kubrický
IČ, DIČ 00304476, CZ00304476
E-mail podatelna@zasova.cz, mikoskova@zasova.cz, rajnochova@zasova.cz
Telefon +420 571 634 041, +420 571 634 340
Kontaktní osoba Ing. Anna Mikošková, Ing. Sabina Rajnochová

Termíny výzvy:

Zveřejněno od: 19.5. 2016
Nabídky do: 30. 05. 2016 10:00 hod.

Další informace:

Nabídka bude obsahovat doklady dle Výzvy k podání nabídky a Zadávací dokumentace (dále ZD). Uchazeč je povinen předložit zpracovanou nabídku v češtině. Zadavatel požaduje předložení nabídky 1x originál, 1x na CD nebo DVD. Nabídka musí být podepsaná odpovědnou osobou a doručená v papírové podobě ve lhůtě pro podání nabídek na podatelnu Obecního úřadu v Zašové.

Zadavatel prohlídku staveniště neorganizuje, pokud má uchazeč zájem, je nutné si prohlídku předem dohodnout s vedením MŠ (p. Milena Repperová – ředitelka734470057).Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:- Čestné prohlášení o plnění základních kvalifikačních předpokladů (vzor v ZD).- Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů výpisem z obchodního rejstříku, živnostenského listu, příp. další doklady o oprávnění k podnikání dle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídající rozsahu veřejné zakázky „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ – prostá kopie. Dále předloží osvědčení min. 1 autorizovaného technika v oboru pozemní stavby – prostá kopie.- Technické kvalifikační předpoklady – uchazeč doložení v nabídce reference o stavbách obdobného charakteru včetně kontaktu na objednatele viz ZD.Kritéria pro hodnocení nabídek:a) nabídková cena včetně DPHb) délka záruky za dílo jako celku v měsících (min. 24 měs., max. 72 měs.)

Zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění, doplnění podmínek, eventuálně zrušení této výzvy k podání nabídky.

 

Přílohy:
Zadávací dokumentace (ZD) zde
Krycí list zde
Návrh smlouvy o dílo zde
Slepý položkový rozpočet zde
Čestné prohlášení – prokázání kvalifikace zde
Čestné prohlášení – ostatní zde
Seznam subdodavatelů zde

Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS):

Průvodní zpráva zde
Souhrnná technická zpráva zde
Situační výkresy zde
Dokumentace objektů a technologických zařízení zde
Dokladová část zde
Stavební povolení – kanalizační přípojka včetně lapače tuku zde
Stavební povolení zde

 

Výsledek:
Rozhodnuto dne:     2.6.2016
Rozhodnutí:     E.P.I. s.r.o.