Rekonstrukce veřejně přístupného víceúčelového sportoviště v obci Zašová

Rekonstrukce veřejně přístupného víceúčelového sportoviště v obci Zašová“

Zakázka:

Druh podle předmětu Stavební práce
Druh podle výše předpokládané hodnoty Zakázka malého rozsahu
Druh zadávacího řízení Mimo režim zákona
Stav Výzva k podání nabídky
Popis Předmětem zakázky je kompletní realizace akce „Rekonstrukce veřejně přístupného víceúčelového sportoviště v obci Zašová“. Jedná se o výstavbu nového hřiště včetně atletických a posilovacích prvků v prostoru starého travnatého hřiště u školy. Jedná se o kompletní rekonstrukci hřiště včetně odvodnění plochy a stavební úpravy sportovně-rekreační plochy v celkovém rozsahu 2.399 m2. Na výše uvedeném prostoru je navrženo víceúčelové hřiště 34 x 14m pro malou kopanou, 2x volejbal-nohejbal, tenis, florbal a 4x streetbal. Po vnější straně hřiště bude provedena běžecká dráha 125m – ovál s běžeckou rovinkou na 50 a 60m s navazujícím prostorem pro skok do dálky. Součástí hřiště budou venkovní cvičební sestavy a posilovací stroje. Povrch celého hřiště je navržen z umělého vodopropustného tartanu. Způsob provedení výstavby vyplývá z přiloženého soupisu prací ve výkazu výměr a projektové dokumentace pro stavební povolení, vypracované firmou Jan Dudr, Osvoboditelů 3778, Zlín. 
Předpokládaný termín realizace akce Zahájení od 15. 07. 2016
Dokončení do 30. 11. 2016
Předpokládaná cena veřejné zakázky Cca 4, 5 mil. Kč bez DPH

Zadavatel:

Název zadavatele Obec Zašová
Sídlo Zašová 36, 756 51 Zašová
Zastoupený Bc. Jiljí Kubrický, starosta
IČ, DIČ 00304476, CZ00304476
E-mail podatelna@zasova.cz
Telefon +420 571 634 041, +420 571 634 340
Kontaktní osoba Ing. Sabina Rajnochová, Ing. Anna Mikošková

 

Termíny:

Zveřejněno od: 13. 06. 2016
Nabídky do: 27. 06. 2016 10:00 hod.

 

Další informace:

Doporučujeme prohlídku staveniště – neorganizováno, staveniště je veřejně přístupné.
Nabídka bude obsahovat doklady dle Výzvy k podání nabídek – příloha.
Nabídka musí být podepsaná odpovědnou osobou a doručená v papírové podobě ve lhůtě pro podání nabídek na podatelnu Obecního úřadu v Zašové.

 

Přílohy:

Výzva k podání nabídky zde

Krycí list nabídky zde

Výkaz výměr – slepý zde

Čestné prohlášení uchazeče o veřejnou zakázku – prokázání kvalifikace zde

Čestné prohlášení – ostatní zde

Seznam subdodavatelů zde

Smlouva o dílo – návrh zde

Projektová dokumentace zde (www.uschovna.cz)

 

 

Výsledek:

Rozhodnuto dne:  27.6.2016
Rozhodnutí:  Stavby Krajča s.r.o.