Veřejná výzva – Manažer kultury, cestovního ruchu a sportu

VEŘEJNÁ VÝZVA

k přihlášení zájemců o uzavření pracovní smlouvy

Obec Zašová, zastoupená starostou obce Bc. Jiljím Kubrickým, vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa:

Manažer kultury, cestovního ruchu a sportu

 

Druh práce:

-          zpracování dramaturgických návrhů na využití Kulturního domu Zašová a Veselá

-          odpovědnost za propagaci kultury, rozpočet a dotace v kultuře

-          odpovědnost za zajišťování legislativní činnosti obce související s kulturou

-          odpovědnost za propagaci naší obce v regionu

-          koordinace kulturních, sportovních a jiných společenských aktivit místních spolků, škol a církve s obecními akcemi

-          zvyšování atraktivity naší obce v oblasti turistického ruchu

-          pracovní účast na kulturních a společenských akcích obce

Místo výkonu práce: obec Zašová

 

Požadované předpoklady a další požadavky:

-          kvalifikační předpoklady dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění (středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání související s činností v kultuře)

-          státní občanství ČR (příp. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt a ovládá jednací jazyk)

-          dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům

-          občanská a morální bezúhonnost

-          organizační a řídící schopnosti tzn. manažerské dovednosti

-          komunikativnost, schopnost jednat s lidmi

-          samostatnost, časová flexibilita, vysoké pracovní nasazení

-          kreativnost, schopnost dobrého písemného projevu

-          odpovědný přístup k plnění úkolů a pracovních povinností

-          praxe v kultuře a znalost problematiky a legislativy v oblasti kultury jsou výhodou, nikoli podmínkou

-          základní orientace v právních normách vztahujících se k dané problematice (kultura, ochrana autorských práv, uzavírání smluv…)

-          řidičské oprávnění skupiny B – aktivní řidič

-          používání a znalost běžného kancelářského software (MS Office – zejm. textový, tabulkový editor, Power point, Internet)

-          zkušenosti v řízení organizace či vedení kolektivu jsou výhodou, ale ne podmínkou

-          znalost alespoň jednoho cizího jazyku je výhodou, ale ne podmínkou

 

Platová třída dle druhu práce: PT 10 Pracovní smlouva na dobu určitou 1 roku s perspektivou uzavření smlouvy na dobu neurčitou v případě dobrých pracovních výsledků. Předpoklad nástupu na pracovní místo – březen 2016.

Bonusy:

Stravenky, 5 týdnů dovolené, pružná pracovní doba, osobní ohodnocení dle dosažených výsledků.

 

Náležitosti písemné přihlášky: uchazeč použije formulář přihlášky, který je přílohou této výzvy a je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách obce www.zasova.cz. Formulář výzvy uchazeč doplní o předepsané náležitosti:

-          jméno, příjmení a titul zájemce

-          datum a místo narození

-          státní příslušnost zájemce

-          místo trvalého pobytu zájemce

-          adresa současného bydliště

-          číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana

-          kontakt – telefon, e-mail

-          datum a podpis zájemce

 

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce

- strukturovaný životopis i s údaji o dosavadních zaměstnáních a o získaných odborných znalostech a dovednostech týkajících se kultury

- originál nebo úředně ověřenou kopii výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením

-  ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a další doklady potvrzující v žádosti uvedenou další odbornou kvalifikaci (např. prokázání zvláštní odborné způsobilosti)

- návrh podoby fungování kultury a kulturního domu v obci Zašová

 

Lhůta, místo a způsob pro podání přihlášek:

Přihlášku včetně povinných příloh mohou zájemci podat písemně nejpozději do 1.února 2016. do 10.00 hodin na adresu:

Obec Zašová,

75651 Zašová č. 36

Přihlášky doručené po stanovené lhůtě budou vyřazeny.

 

Pohovory se zájemci proběhnou ve středu, 3.2.2016  v odpoledních hodinách, přesný čas bude upřesněn v úterý, 2.2.2016.

 

Obec si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného uchazeče.

 

Příloha – přihláška: zde

 

Bc. Jiljí Kubrický

Starosta obce Zašová

V Zašové dne 4. 12.2015