Veselá II (Zašová) – sanace sesuvné oblasti nad místní komunikací v okolí objektu č.p. 65

Předmětem stavebního díla (dále jen „dílo“) je vybudování tří dovrchních odvodňovacích vrtů, které budou sloužit k odvodnění sesuvného území nad místní komunikací parc. č. 892 v blízkosti objektu čp.65 dle podmínek stavebního povolení ze dne 19.12.2017, č.j. MěÚVM 113564/2017 a projektové dokumentace (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „projekt“) vypracované v 11/2016 Ing. Petrem Lamparterem, fa Fundos, spol.s.r.o., Jahodová 523/58, 620 00 Brno. Součásti zakázky je také zajištění geologického dozoru a vyhotovení zprávy z monitoringu v průběhu stavby.

Druh podle předmětu

Stavební práce

Druh podle výše předpokládané hodnoty

Zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího řízení

Mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Stav

Výzva k podání nabídky

 

 

 

Popis

Předmětem stavebního díla (dále jen „dílo“) je vybudování tří dovrchních odvodňovacích vrtů, které budou sloužit k odvodnění sesuvného území nad místní komunikací parc. č. 892 v blízkosti objektu čp.65 dle podmínek stavebního povolení ze dne 19.12.2017, č.j. MěÚVM 113564/2017 a projektové dokumentace (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „projekt“) vypracované v 11/2016 Ing. Petrem Lamparterem, fa Fundos, spol.s.r.o., Jahodová 523/58, 620 00 Brno. Součásti zakázky je také zajištění geologického dozoru a vyhotovení zprávy z monitoringu v průběhu stavby.

Předpokládaný termín realizace akce

Od 10. 12. 2018 do 30.6.2019

Zadavatel:

Název zadavatele

Obec Zašová

Sídlo

Zašová 36, 756 51 Zašová

Zastoupený

Bc. Jiljím Kubrickým, starostou

IČ, DIČ

00304476, CZ00304476

E-mail

podatelna@zasova.cz, podzemna@zasova.cz

Telefon

+420 571 634 041, +420 725 073 576

Kontaktní osoba

Ing. Tereza Podzemná

Termíny výzvy:

Zveřejněno od:

06. 11. 2018

Nabídky do:

30. 11. 2018 do 10:00 hod.

Další informace:

Nabídka bude obsahovat doklady dle podmínek výběrového řízení. Dodavatel je povinen předložit zpracovanou nabídku v češtině. Zadavatel požaduje předložení nabídky ve dvou papírových vyhotoveních (originál, kopie) a 1x v elektronické podobě na CD nebo DVD. Nabídka musí být podepsaná odpovědnou osobou a doručená ve lhůtě pro podání nabídek na podatelnu Obecního úřadu v Zašové.

 

Kritéria pro hodnocení nabídek:

Zadavatel stanovil pro zadání této veřejné zakázky základní hodnotící kritérium, kterým je celková ekonomická výhodnost nabídky. Ta se vypočte z dílčích hodnotících kritérií:

-          Nabídková cena včetně DPH                                                   váha kritéria 80%

-          Délka záruky za dílo v měsících (min.36, max 84 měs)          váha kritéria 20%

 

Zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění, doplnění podmínek, eventuálně zrušení této výzvy k podání nabídky.

 

 

Přílohy:

Výzva k podání nabídky zde

Krycí list zde

Návrh smlouvy o dílo zde

Slepý položkový rozpočet zde

Čestné prohlášení zde

Projektová dokumentace zde

 

Dodatečné informace: 

Výsledek:

Rozhodnuto dne:

 5.12.2018

Rozhodnutí:

 DEV-COMPANY spol. s r. o.


Kategorie: Veřejné zakázky - archiv
Vytvořeno / Upraveno: 1.04.2019 | Obec Zašová

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti cookie. Používáním webu s tím souhlasíte. Další info OK