Výběrové řízení – Odborný asistent v rámci projektu „Strategické řízení v obci Zašová“

Výběrové řízení

na obsazení pracovního místa

Odborného asistenta v rámci projektu „Strategické řízení v obci Zašová“

 

Pracovní místo na dobu určitou od 1.1.2017 do 31.12.2018 v souvislosti s projektem „Strategické řízení v obci Zašová“, který je finančně podpořen z Operačního programu Zaměstnanost.

Druh práce:

Jedná se o místo odborného pracovníka v oblasti práce s cílovými skupinami a využíváním metod, technik a dovedností, které jsou nezbytné pro prosazení konceptu MA21 na místní a regionální úrovni. Součástí činností tohoto pracovníka bude mimo jiné práce s veřejností, zajištění informovanosti občanů, dialog s občany, jejich zapojování do záležitostí obce např. prostřednictvím kulatých stolů, besed s občany, komunikací na facebooku apod.

V rámci projektu bude odborný asistent zajišťovat a přímo vytvářet strategické dokumenty obce:

-          Strategický rozvojový dokument obce Zašová na období 2016-2020

-          Strategický dokument Bezpečnostní studie dopravy v obci

-          Plán rozvoje rodinné politiky v obci

-          Studie proveditelnosti využití areálu kláštera v obci

-          Nové webové stránky obce

-          Strategického dokumentu pro rozvoj vzdělávání zaměstnanců obce

Další činnost souvisí s profesionalizací veřejné správy zejména prostřednictvím zajišťování zvyšování znalostí a dovedností pracovníků v rámci odborných školení.

Dále bude pracovník výpomáhat při obecních záležitostech, zajišťovat optimalizaci a nastavení procesů a postupů ve správě obce zaváděním dalších technických systémů pro zkvalitnění práce zaměstnanců, lepší organizaci práce a zavedení elektronické evidence majetku obce naplněním dat do pasportu komunikací, budov, veřejného osvětlení, rozhlasu, kabelové televize, hřbitovů a smluv.

 

Místo výkonu práce: obec Zašová

 

Požadované předpoklady a další požadavky:

-          středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání

-          státní občanství ČR nebo fyzická osoba, která je cizím státním občanem, má v ČR trvalý pobyt a ovládá perfektně jednací jazyk

-          dosažení věku 18 let, způsobilost k právním úkonům

-          občanská a morální bezúhonnost

-          organizační a řídící schopnosti

-          komunikativnost, schopnost jednat s lidmi

-          samostatnost, časová flexibilita, vysoké pracovní nasazení

-          kreativnost, schopnost dobrého písemného projevu

-          odpovědný přístup k plnění úkolů a pracovních povinností

-          řidičské oprávnění skupiny B

-          používání a znalost běžného kancelářského software (zejm. textový, tabulkový editor, Power point, Internet)

-          znalost alespoň jednoho cizího jazyku je výhodou, ale ne podmínkou

 

Platová třída

dle druhu práce a kvalifikačních předpokladů v souladu s nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění (hrubá mzda 130Kč/hod).

Náležitosti písemné přihlášky: uchazeč použije formulář přihlášky, který je přílohou této výzvy a je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách obce www.zasova.cz.

 

Výčet dokladů, které zájemce připojí k přihlášce:

-          strukturovaný životopis i s údaji o dosavadních zaměstnáních a o získaných odborných znalostech a dovednostech

-          výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce; u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením

-          kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání a další doklady potvrzující v žádosti uvedenou další odbornou kvalifikaci (např. prokázání zvláštní odborné způsobilosti)

 

Lhůta, místo a způsob pro podání přihlášek:

Přihlášku včetně povinných příloh mohou zájemci podat písemně nebo elektronicky nejpozději do 10.listopadu 2016 do 10.00 hodin na adresu:

Obec Zašová,

75651 Zašová č. 36

nebo podatelna@zasova.cz

 

Obec si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu, nebo nevybrat žádného uchazeče.

 

Příloha: přihláška ke stažení zde

 

 

Bc. Jiljí Kubrický

Starosta obce Zašová

 

 

V Zašové dne 25.10.2016