Vybudování školního klubu ZŠ Zašová

Výzva k předložení nabídky

Název zakázky:                     Vybudování školního klubu ZŠ Zašová

Druh podle předmětu Stavební práce
Druh podle výše předpokládané hodnoty Zakázka malého rozsahu
Druh zadávacího řízení Mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
Stav Výzva k podání nabídky
Popis Předmětem veřejné zakázky je vestavba místnosti školního klubu v prostoru stávající východní přístavby Tělocvičny při ZŠ Zašová. Vestavba je navržena v předpřipraveném prostoru stávajícího 1.NP objektu. Obestavěný prostor 245m2. Prostor školního klubu je situován na výškové úrovni podlahy +1,65m s přístupem ze stávající mezipodesty schodiště. Daný prostor je bezokenní, je tedy nutné ho opatřit okny, která budou začleněna do fasády objektu tak, aby doplňovala a navazovala na původní architektonické řešení.Součástí stavby jsou bourací práce v prostoru 2.NP pro otvory pro vstupní dveře ve stěně u schodišťové podesty a pro okna ve fasádě, odstranění původního SDK podhledu pod školním klubem, nový strop mezi 1. a 2. NP s novým SDK podhledem s předepsanou požární odolností a s podlahou v prostrou školního klubu, podhled Thermatex se zapuštěnými svítidly v prostoru školního klubu, malby a další související práce. Zároveň se budou se stavebními pracemi provádět instalace zdravotechniky, ústředního vytápění a silnoproudé a slaboproudé elektrotechniky. Celý rozsah je uveden v projektové dokumentaci.
Předpokládaný termín realizace akce zahájení 13. 06. 2016
do 15. 08. 2016

Zadavatel:

Název zadavatele Obec Zašová
Sídlo Zašová 36, 756 51 Zašová
Zastoupený Bc. Jiljí Kubrický
IČ, DIČ 00304476, CZ00304476
E-mail podatelna@zasova.cz, mikoskova@zasova.cz, rajnochova@zasova.cz
Telefon +420 571 634 041, +420 571 634 340
Kontaktní osoba Ing. Anna Mikošková, Ing. Sabina Rajnochová

Termíny výzvy:

Zveřejněno od: 19.5. 2016
Nabídky do: 30. 05. 2016 10:00 hod.

Další informace:

Nabídka bude obsahovat doklady dle Výzvy k podání nabídky a Zadávací dokumentace (dále ZD). Uchazeč je povinen předložit zpracovanou nabídku v češtině. Zadavatel požaduje předložení nabídky 1x originál, 1x na CD nebo DVD. Nabídka musí být podepsaná odpovědnou osobou a doručená v papírové podobě ve lhůtě pro podání nabídek na podatelnu Obecního úřadu v Zašové.Zadavetel prohlídku staveniště neorganizuje, pokud má uchazeč zájem, je nutné si prohlídku předem dohodnout s vedením ZŠ (Mgr. Jaromír Krčmář – ředitel 571634555).Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:

- Čestné prohlášení o plnění základních kvalifikačních předpokladů (vzor v ZD).

- Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů výpisem z obchodního rejstříku, živnostenského listu, příp. další doklady o oprávnění k podnikání dle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídající rozsahu veřejné zakázky „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ – prostá kopie. Dále předloží osvědčení min. 1 autorizovaného technika v oboru pozemní stavby – prostá kopie.

- Technické kvalifikační předpoklady – uchazeč doložení v nabídce reference o stavbách obdobného charakteru včetně kontaktu na objednatele.

Kritéria pro hodnocení nabídek:

a) nabídková cena včetně DPH

b) délka záruky za dílo jako celku v měsících (min. 24 měs., max. 72 měs.)

Zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění, doplnění podmínek, eventuálně zrušení této výzvy k podání nabídky.

 

Přílohy:

Zadávací dokumentace (ZD) zde

Krycí list zde

Návrh smlouvy o dílo zde

Slepý položkový rozpočet zde

Čestné prohlášení – prokázání kvalifikace zde

Čestné prohlášení – ostatní zde

Seznam subdodavatelů zde

Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) zde

 

Dodatečné informace:

Dotaz:

Dle vyhlášky č. 268 z roku 2009 o technických požadavcích na stavby, dle § 49 Stavby škol, předškolních, školských a tělovýchovných zařízení odst.1b):

Nejmenší světlé výšky místností a prostorů musí být

3300 mm u základních, středních, vyšších a speciálních škol; při dodržení všech podmínek denního osvětlení na pracovní plochy je možné snížení na světlou výšku 3000 mm, pokud je dodržena kubatura vzduchu 5,3 m3 na jednoho žáka,

Respektuje tuto vyhlášku vypracovaná projektová dokumentace, když světlá výška místnosti klubu činí 2,54m?

Odpověď:

Projektová dokumentace školního klubu je řešena ve stávajícím objektu ZŠ Zašová. Rozměry stávajícího objektu, výška, stropní stávající kce umožní světlou výšku dle níže uvedeného parametru.

Rozhodující je samozřejmě stanovisko Krajské hygienické stanice a Stavebního úřadu Valašské Meiříčí. Vše bylo předem konzultováno – budou vydána kladná stanoviska a rozhodnutí.

 

Výsledek:

Rozhodnuto dne:  30.5.2016
Rozhodnutí:  E.P.I. s.r.o.