Výroční zpráva 2004

Výroční zpráva za rok 2004 o poskytování informací podle zák.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v podmínkách obce Zašová a jeho orgánů

1. Obecní úřad Zašová (dále jen OÚ) při vyřizování žádostí ve smyslu zák.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon) realizoval organizační opatření k zabezpečení povinností orgánů Obce Zašová (dále jen obec), zejména zastupitelstva obce, rady obce, komisí rady obce, výborů a OÚ zaručující a zabezpečující práva právnických a fyzických osob při přístupu k informacím ve smyslu výše uvedeného zákona.

2. OÚ jako orgán obce zveřejnil informace uložené povinným subjektům ve smyslu §5 zákona a trvale umožňuje občanům pořizovat jejich kopie.

3. OÚ k zlepšení celkové informovanosti občanů města přijal tyto organizační opatření:

a) zřídil na svých internetových stránkách elektronickou podatelnu,

b) zřídil na svých internetových stránkách elektronickou úřední desku.

4. Informace byly poskytovány ústní formou.

5. Žádosti o informace byly ve smyslu zákona evidovány na jednotlivých pracovištích OÚ.

6. Dle evidence bylo v roce 2004 poskytnuto 5 informací.

7. Žádosti o podání informace nejvíce směřovaly do oblasti stavební a územního plánování.