Výroční zpráva 2009

Výroční zpráva za rok 2009 o poskytování informací podle zák.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v podmínkách obce Zašová a jeho orgánů.

1. Obecní úřad Zašová (dále jen OÚ) při vyřizování žádostí ve smyslu zák.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon) realizoval organizační opatření k zabezpečení povinností orgánů Obce Zašová (dále jen obec), zejména zastupitelstva obce, rady obce, komisí rady obce, výborů a OÚ zaručující a zabezpečující práva právnických a fyzických osob při přístupu k informacím ve smyslu výše uvedeného zákona.

2. OÚ jako orgán obce zveřejnil informace uložené povinným subjektům ve smyslu §5 zákona a trvale umožňuje občanům pořizovat jejich kopie.

3. Informace byly poskytovány ústní formou a elektronickou formou.

4. Žádosti o informace byly ve smyslu zákona evidovány na jednotlivých pracovištích OÚ.

5. Dle evidence bylo v roce 2009 poskytnuto 8 informací. Prostřednictvím elektronické podatelny přišlo 68 žádostí, připomínek, námětů nebo nabídek.

6. Žádosti o podání informace nejvíce směřovaly do oblasti stavební a územního plánování.