Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva za rok 2013 o poskytování informací podle zák.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném znění – OBEC ZAŠOVÁ.
V souladu s §18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, zveřejňujeme následující údaje:

Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 20/1
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0
Opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0
Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence 0
Počet stížností, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení 1
Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0

Důvody podání stížnosti a způsob vyřízení
Byla podána stížnost na nezveřejnění nově schváleného sazebníku úhrad za poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. a z tohoto důvodu i na výši úhrady. Stížnost byla odeslána na Krajský úřad Zlínského úřadu a poté byla sjednána náprava.