Výstavba v obci

Obnova mokřadů, tři slepá ramena u Stračky

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko podává společnou žádost obcí Zašová a Velká Lhota o obnovu mokřadů. Žádost o dotaci se podává na OPŽP. Mokřady přirozeně navazují na prostranství ve Stračce a jsou na konci právě realizované naučné stezky ve Stračce, velkého okruhu. Jejich obnova přispěje k zatraktivnění a zútulnění prostoru v blízkosti často navštěvovaného pramene Stračka.

Výdaje:

způsobilé výdaje Zašová:

- stavba 193 947,75 Kč s DPH

- VRN 6 419 Kč s DPH

- PD 22 039 Kč s DPH

- celkem 222 205 Kč s DPH (dotace 100%)

nezpůsobilé výdaje Zašová:

-  VRN 5 862 Kč s DPH

- PD 2 160 Kč s DPH

- žádost 6 050 Kč s DPH

- celkem 14 072 Kč s DPH

Realizace červenec 2017.

projektová dokumentace zde


Oprava rybníků v klášterní a farní zahradě v Zašové

Obec Zašová připravuje podání žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí – 51.výzva, Aktivita 4.3.2: Vytváření a obnova vodních prvků s ekostabilizační funkcí.

Dotace by měla být použita na  Opravu stávajících rybníků v klášterní a farní zahradě v Zašové. Pro tento účel si obec Zašová nechala zpracovat projektovou dokumentaci (viz příloha).

Oprava by se měla rámcově skládat z těchto kroků:

-  pročištění odpadního potrubí,

- pomalé vypuštění dolního a následně i horního rybníku a postupný výlov ryb a ostatních vodních živočichů a jejich transfer do jiné vhodné nádrž)

- postupné odvodnění sedimentu,

- oprava opěrných pobřežních zdí podle stavu poškození.,

- v místech sesouvajícího se břehu přitížit patu svahu kamenným záhozem

- oprava výpustného objektu nejprve u horního rybníku – oprava popraskaného betonu

- posouzení stavu výpustného objektu u dolního rybníku, jeho částečné zbourání, stavba nového, oprava betonu výpustné šachty

- odkop odvodněného sedimentu ze dna nejprve horního rybníku.

- vyčištění a odkop sedimentu ze střední tůňky, včetně spojovacího zemního příkopu

- odkop sedimentu ze dna dolního rybníku,

- urovnání terénu

Podrobněji v přiložené projektové dokumentaci zde


Revitalizace parčíku u památníku padlých ve Veselé

Obec Zašová má záměr zrevitalizovat zeleň v parčíku u památníku padlých ve Veselé. Na tuto akci bude žádat obec Zašová o dotaci v rámci Operačního programu životní prostředí. Jednou z povinných příloh žádosti je i projektová dokumentace, kterou si obec nechala zpracovat oprávněnou osobou. Revitalizace zeleně v místní části Veselá si klade za cíl podpořit ekologickou stabilitu doplněním dřevin a keřových skupin. Návrh doplňuje do sídelní zeleně stromy a keřové porosty. Doplněním keřových výsadeb bude vytvořen vegetační prvek poskytující potravu a rozšiřující úkrytové možnosti mnoha živočichů. Tím dojde k podpoře biodiverzity ekosystému sídelní zeleně a zastínění volných ploch v letních měsících. Prostor bude doplněn dvěmi lavičkami pro posezení a odpočinek.

Podrobný popis viz přiložená projektová dokumentace zde


Vybudování učeben s bezbariérovým přístupem a rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Zašová

Obec Zašová ve spolupráci se Základní školou připravuje podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu do 46 výzvy- Infrastruktura základních škol. Za tím účelem obec připravila projektovou dokumentaci, která řeší:

  • Vybudování bezbariérového vstupu do ZŠ Zašová z venkovního prostoru.
  • Vybudování nového výtahu za účelem bezbariérového přístupu do jednotlivých částí ZŠ Zašová.
  • Vybudování nových specializovaných učeben v prostorách staré tělocvičny – dílna, jazyková učebna, přírodovědná laboratoř a počítačová učebna.
  • Rekonstrukci sociálního zázemí s vybudováním WC pro imobilní.

Všechny předložené projektové záměry v rámci této výzvy musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání, což projekt splňuje,  a případná dotace činí až 90% z celkových způsobilých výdajů.

Projektová dokumentace zde (pouze do 21.2.2017)


Naučná stezka Zašová

Obec Zašová má záměr vybudovat naučnou stezku Zašová. Jejím cílem je zatraktivnit prostředí obce pro její obyvatele a návštěvníky a rozšířit jejich možnosti aktivního trávení volného času. Obec sice nepatří mezi turisticky atraktivní centra oblasti, ale její nespornou výhodou je známé poutní místo a pramen Stračka, která přitahuje pozornost mnoha lidí z blízkého i vzdálenějšího okolí. Protože však návštěvníkům pramene okolí žádné další vhodné atraktivity nenabízí, zdrží se zde pouze minimální dobu a opět odjíždějí/odcházejí.

Pramen a jeho okolí je přirozenou klidovou oblastí obce, která přímo navazuje na současnou zástavbu, a proto je ideální i z pohledu obyvatel obce. Blízké i vzdálenější okolí pramene tvoří lesní porosty se sítí cest a chodníků, které jsou vhodné a bez omezení využitelné pro různé typy naučných stezek.

Stezka je rozdělena na 2 samostatné části, velký a malý okruh. Oba okruhy mají společný výchozí bod v blízkosti pramene Stračka. Svým provedením i obsahem odpovídají různým cílovým skupinám.

Velký okruh délkou a zpracováním odpovídá spíše požadavkům „klasických“ turistů, ale může sloužit i k vycházkám obyvatel obce. Tento okruh je tvořen z 8 panelů, z laviček a posezení. Náplní panelů budou přírodní a kulturní zajímavosti okolí stezky. Trasa nevyžaduje žádné terénní úpravy, protože je vedena po stávajících komunikacích. Veškeré prvky a realizační práce se budou týkat pouze lesních pozemků v majetku Obce Zašová a také větší část trasy je vedena po těchto pozemcích. Část trasy vede po pozemcích v majetku soukromých osob, jedná se však o komunikace veřejně přístupné. Na soukromých pozemcích nebudou umístěny žádné prvky ani značení, hrazené v rámci tohoto projektu.

Trasa: Stračka, pramen – Pohoř, jižní úbočí – Pohoř, U Randusů – Jaština, U Hambálků – Jaština, vodárna – Dílová cesta, rozc. – Stračka – délka trasy cca 4,5 km, trasa nenáročná, vhodná i pro děti

Malý okruh je zaměřen především na cílovou skupinu rodin s dětmi. Proto využívá propojení naučných a herních prvků, které umožní aktivní zapojení návštěvníků a nenásilné poznávání a vytvoří také prostor pro relaxaci. Aktivity a prvky budou zacíleny jak na starší tak mladší děti a mládež.

Obsah části panelů bude přímo propojen s různorodými herními prvky a bude obsahovat mimo jiné i úkoly, které mají návštěvníky aktivně zapojit do poznávání. Zatímco herní prvky jsou zaměřeny především na mladší děti, na starší děti a mládež je cíleno použití kovových desek, které budou v prostoru stezky hledat. Infrastrukturu stezky dále tvoří lavičky, odpadkový koš a stojany na kola, které budou umístěny v úvodní části stezky. Trasa využívá současných chodníků, proto stačí pouze jejich mírná úprava, zejména v místech umístění herních prvků a laviček. Značení tohoto okruhu nebude potřeba, v několika méně jasných úsecích slouží pro usměrnění trasy zábradlí

Trasa: Stračka, pramen – Stračka, lom – délka trasy cca 0,5 km

Na realizaci projektu bylo zažádáno o dotaci se Státního zemědělského a intervenčního fondu.

Situace zde


Oprava mostu ve Veselé

Obec Zašová informuje o žádosti opravy mostu ve Veselé.

Tento most Obec Zašová nemůže opravit, jelikož není jeho vlastníkem. Proto žádala Ředitelství silnic Zlínského kraje o opravu mostu ve Veselé. Ředitelství silnic Zlínského kraje na tuto žádost reagovalo dopisem – viz níže.

Žádost zde

Odpověď zde


Nový cvičební prostor v ZŠ Zašová

Cvičební prostor bude vybudován včetně šatny ve stávajících nevyužívaných prostorech ZŠ (předpřipravený prostor stávajícího 1. NP objektu), navazujících na komplex tělocvičen se zázemím. Vše je propojeno vnitřními prostory se základní školou. Bude se jednat o univerzální cvičební prostor pro sportovní využití s kapacitou pro 31 osob. Počítá se s provozováním těchto druhů sportů: volejbal, badminton, florbal, sálová kopaná, nácvik tenisu.


Komunitní dům seniorů (KoDuS)

KoDuS je bytový dům, který může obsahovat pouze podporované upravitelné byty, nebytové prostory sloužící k zabezpečení funkcí bytového domu a povinně též sdílené prostory, mající za účel podporu komunitního způsobu života seniorů. Jedná se o nový typ bydlení seniorů, který by se měl podílet na vytvoření podmínek pro aktivní přípravu na stáří. Jde o bydlení určené především mladším seniorům (od 60 let), kteří ještě nejsou závislí na pomoci druhých, ale chtějí využít přednosti již zmiňované sousedské výpomoci před případnou závislostí na rodině, nebo na veřejných či sociálních službách.

Předmětem projektu KoDuS v obci Zašová je plánovaná přestavba cihlové budovy v areálu bývalého kláštera. Navržené stavební úpravy spočívají v revitalizaci stavby a přizpůsobení dispozice požadavkům na nové využití.

Stavební řešení zde


Zpřístupnění a obnova klášterní zahrady

Spolu s celým areálem kláštera získala obec od zlínského kraje klášterní zahradu o rozloze takřka 2 hektarů. Zahrada je osázena starými ovocnými stromy.  Je tu na samostatné parcele i rybník, který však nemá přítok, (zatím se pracuje na projektu pro dotační titul na obnovu a vyčištění vodních nádrží), studna, malý plastový do země zapuštěný bazén, zahradní altánek a několik dalších drobných zahradních staveb. Obec nechala zpracovat projekt na obnovení klášterní zahrady tak, aby byla atraktivní jak pro turisty, tak pro naše občany. Zahrada je navržená ve stylu přírodních zahrad. Lemuje ji mlátový chodník, kolem kterého budou umístěny tabule informující jak o historii trinitářského řádu v naší obci, tak o rostlinách a zvěři žijící v zahradě a jejím okolí. Projekt není uzavřený a bude postupně doplňován (třeba o voliéry pro bažanty a jiné ptactvo) a realizován dle dotačních titulů a finančních možností obce. Zatím zkusíme využít dotačního titulu INTERRAG na podporu turistického ruchu v rámci příhraniční spolupráce.

Projekt zahrady zpracovala studentka zahradní architektury Lýdie Nytrová ve spolupráci s Mgr. Stanislavem Chumchalem.

Průvodní zpráva zde

Osazovací plány (tabulka) zde

Jezero(osazovací plán) zde

Bylinková zahrádka (osazovací plán) zde

Grotta u rybníku (osazovací plán) zde

Předzahrádka (osazovací plán) zde

Celková situace zde

Altán zde

Skalka zde

Střecha zde

Orientační rozpočet zde

Obrazový katalog prvků zde


Modernizaci sportovního areálu SDH Veselá

Obec Zašová ve spolupráci s SDH Veselá a TJ házená Veselá zajistila projektovou dokumentaci na akci „Modernizace sportovního areálu SDH Veselá“. Jedná se o výstavbu nového areálu pro SDH Veselá a dětského hřiště v prostoru za Kulturním domem. Součástí projektu je i odvodnění, rekonstrukce stávajících sportovišť a rekonstrukce šaten TJ. Projektovou dokumentaci zpracovala firma Reprisnsta Valašské Meziříčí. V letošním roce se předpokládá provedení terénních úprav dle projektové dokumentace, a to SO 01 HTÚ a Opěrné stěny + 290m2 zámkové dlažby.

Projektová dokumentace zde


Stavební úpravy v budově obecního úřadu v Zašové

V přízemí obecního úřadu v Zašové probíhají stavební práce. Byla dokončena přestavba bývalého klubu důchodců na provozovnu kadeřnictví, kosmetiky a výživového poradenství a svatební obřadní síň. V současné době probíhají práce na přestavbě zrcadlového sálu na zasedací místnost a s tím související zázemí. Začátkem roku 2015 se zrušil provoz v zrcadlovém sále, protože se v kulturním domě Zašová vybudoval nový cvičební sál. V uvolněném prostoru má obec zájem zřídit zasedací místnost pro zastupitelstvo a pro potřeby obecního úřadu. V dubnu 2015 zpracoval Ing.arch.Dušek, Valašské Meziříčí, architektonický návrh interiéru zasedací místnosti a vestibulu. V červnu vyhlásila obec výběrové řízení na dodavatele stavebních úprav. Cenové nabídky však převýšily původně plánovaný rozpočet. V prosinci 2016 rozhodlo zastupitelstvo o opětovném zařazení této akce do rozpočtu na rok 2016. Stavební práce v nové provozovně provedli pracovníci obce a místní firmy, v obřadní síni různé firmy dle jednotlivých profesí, zasedací místnost provádí firma epi, s.r.o Rožnov pod Radhoštěm.

Výtvarně-architektonický návrh interiéru zasedací místnosti a vestibulu zde


Chodník v obci Zašová – Konečná

Projekt „Chodník – Konečná“ řeší problematický úsek v horní části obce u konečné autobusové zastávky směrem k Němcovi. Je navrženo rozšíření místní komunikace pro obousměrný provoz a rozšíření mostní konstrukce přes Kačinový potok. Přes Zašovský potok je navržena lávka pro chodník, který navazuje na stávající chodník u Nohaviců a dále pokračuje od autobusové zastávky podél zahrady Škrobáků přes Kačinový potok, za mostem je navržena část chodníku navazující na stávající chodník do lokality Němec. V současné době je k dispozici projekt pro územní rozhodnutí a obec zajišťuje projednání s dotčenými orgány a organizacemi. Realizace stavby se předpokládá v roce 2016.

Průvodní zpráva: zde

Souhrnná technická zpráva: zde

Situace – orientační: zde

Situace – katastr: zde

Výkresová dokumentace – situace: zde

Výkresová dokumentace – vzorové řezy: zde

Výkresová dokumentace – lávka: zde

Výkresová dokumentace – rozšíření mostku: zde

Výběrové řízení zrušeno před podpisem smlouvy.


Úprava křižovatky I/35 se silnicí III/4868 u Stříteže n. B

Ředitelství silnic a dálnic Brno zpracovává prostřednictvím projektové kanceláře dopravních staveb PK OSSEDORF s.r.o. Brno projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí na úpravu křižovatky I/35, křižovatka se silnicí III/4868 u Stříteže.

Projektová dokumentace – 1. část zde

Projektová dokumentace – 2. část zde

Koordinační situace stavby zde


Výjezd ze Zašové

Na řešení výjezdu ze Zašové byla v r.2011 zpracovaná technická studie, z níž jako nejlepší řešení vyplynula varianta 2, což je odklon železnice směrem k Vapolu a areálu chovatelů. V pátek 27. března proběhlo další jednání zúčastněných stran tentokrát v Olomouci na Správě železniční dopravní cesty. Následnou projektovou dokumentaci zaštiťuje na celou akci právě SŽDC – tedy železnice. Do realizace budou zapojeni všichni účastníci, kterých se stavba dotýká, a to je ŘSD Brno (Ředitelství silnic a dálnic), ŘSZK Zlín (Ředitelství silnic Zlínského kraje) a obec Zašová. Celkový náklad akce se odhaduje na 130 mil.Kč (s DPH), přičemž bylo zároveň dohodnuto, že požadavky na financování příslušných částí stavby připadající na každého účastníka budou řešeny na samostatném jednání. Časový harmonogram nebyl zatím určen, nicméně mimo jednání byl zmíněn předpoklad realizace v roce 2018. Za této situace upouští obec od přípravy chodníku u nádraží, které vnímala jako dočasné bezpečnostní řešení do doby realizace nového výjezdu ze Zašové. Studie je k dispozici níže.

Průvodní zpráva – část 1 zde

Průvodní zpráva – část 2 zde

Výkresy – část 1 zde

Výkresy – část 2 zde

Výkresy – část 3 zde

Související dokumentace zde

Doklady zde

Záznam ze vstupní všeprofesní porady a místního šetření zde

Rekonstrukce výjezdu ze Zašové, projekt pro územní rozhodnutí (Investor SŽDC s. p., Zpracovatel Moravia Consult Olomouc a. s.) – zde

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti cookie. Používáním webu s tím souhlasíte. Další info OK