Výstavba v obci – dokončená

 

Veřejně přístupné víceúčelové sportoviště

 Stavba dokončena 11/2016

Rekonstrukce veřejně přístupného víceúčelového sportoviště řeší výstavbu nového hřiště včetně atletických a posilovacích prvků v prostoru starého travnatého hřiště u školy. Jedná se o kompletní rekonstrukci hřiště včetně odvodnění plochy a stavební úpravy sportovně-rekreační plochy v celkovém rozsahu 2.399 m2. Na výše uvedeném prostoru je navrženo víceúčelové hřiště 34 x 14m pro malou kopanou, 2x volejbal-nohejbal, tenis, florbal a 4x streetbal.. Po vnější straně hřiště bude provedena běžecká dráha 125m – ovál s běžeckou rovinkou na 50 a 60m s navazujícím prostorem pro skok do dálky. Součástí hřiště budou venkovní cvičební sestavy a posilovací stroje. Povrch celého hřiště je navržen z umělého vodopropustného tartanu.  Bližší informace Ing. Mikošková.

Souhrnná technická zpráva zde

Koordinační situační výkres zde

Výkresová část – provozní schéma a charakteristický řez A-A zde

Technická zpráva zde

Vzorový příčný řez B-B zde

Schéma oplocení – model zde

Konstrukční detaily zde

Situace – osvětlení zde

Stavbu provedla firma Stavby Krajča s.r.o., Pozlovice

Cena díla s DPH: 4146458,-Kč

—————————————————————————————————————————————————–

Stavební úpravy v budově obecního úřadu v Zašové

V polovině listopadu 2015 došlo k prasknutí vodovodní přívodní hadičky do WC v 1.patře budovy obecního úřadu v Zašové. Vzhledem k tomu, že se to stalo o víkendu, došlo k zatopení a podmáčení velké části přízemí a stropů. V důsledku toho povolily omítky a navlhlé zdivo bylo nutno vysušit. Obec odstranila omítky a připravuje opravu celého prostoru. V souvislosti s tím je vhodné provést rekonstrukci vestibulu i slavnostní obřadní síně včetně obnovy vybavení. Návrh interiéru zpracovává ing. arch Dušek, Valašské Meziříčí. Součástí celkové rekonstrukce musí být i elektrické rozvody (původně v hliníku). Ty by měl provést p. Urban, Střítež (správce veřejného osvětlení) ve spolupráci se zaměstnanci obce. S tím souvisí i osazení nových svítidel, kdy se částečně využije několik kruhových světel, které měla obec v rezervě z kulturního domu. Následně budou provedeny omítky, sádrokartony na stropy, podlahy, nové dveře, klimatizace…. Předpokládá se i nové vybavení prostor nábytkem s tím, že židle z obřadní síně budou pouze přestříkány a přečalouněny. Stavba se realizuje postupně po profesích a v té souvislosti se průběžně vyčleňují z rozpočtu finanční prostředky na pokrytí těchto prací.

Výtvarně-architektonický návrh interiéru obřadní síně zde

 

Od roku 2015 se v Kulturním domě Zašová pronajal nový prostor Klubu důchodců. Původní prostor, který klub užíval v přízemí obecního úřadu, přestavuje obec na provozovnu kadeřnictví, kosmetiky a výživového poradenství. Stavební úpravy se provádí na základě projektu zpracovaného Ing. Šimčíkem, Zašová. Realizaci z velké části provádí zaměstnanci obce. Po přestěhování kosmetiky a kadeřnictví z domu služeb se uvolněný prostor využije pro bytové účely.

Průvodní zpráva zde

Stávající stavy:

Dům služeb – bývalé provozovny zde

Přízemí OÚ – bývalý Klub důchodců zde

Nové stavy:

Dům služeb – byt zde

Přízemí OÚ – provozovny (kadeřnictví, kosmetika, nutriční poradna) zde

——————————————————————————————————————————————————-

Rekonstrukce varny a výdejních prostor v MŠ Zašová

Stavba dokončena 09/2016

Obec Zašová připravuje celkovou rekonstrukci varny a výdejních prostor v mateřské školce v Zašové. Současný stav již nevyhovuje z hygienického hlediska. V prostoru varny dojde ke stavebním úpravám obkladů, dlažeb, omítek, podhledů, výměně a rozšíření dveří,  k přestavbě vodoinstalace, elektroinstalace, plynoinstalace a vzduchotechniky, k výměně radiátorů a k vybavení kuchyně novým gastro-technologickým zařízením. Ostatní prostory budou dispozičně přeřešeny a přizpůsobeny potřebám provozu. Projekt řeší také rekonstrukci výtahu a výdejen v jednotlivých odděleních. V současné době je zpracována projektová dokumentace a vyřizuje se stavební povolení a výběrové řízení na dodavatele stavby. Realizace přestavby varny by měla proběhnout v průběhu prázdnin 2016.

Průvodní zpráva zde

Souhrnná technická zpráva zde

Dokumentace objektů a technologických zařízení zde

Porovnání variant (sloučení varny MŠ Zašová s varnou ZŠ Zašová, ponechání varny MŠ Zašová) zde

Stavbu provedla firma E.P.I., s.r.o.

Cenu díla s DPH: 6 342 885,-Kč

——————————————————————————————————————————————————-

Nové prostory pro školní klub v ZŠ Zašová

Stavba dokončena 09/2016

Základní škola v Zašové má zájem o vytvoření nového prostoru pro školní klub v nevyužité části budovy Sportcentra. Obec na tyto stavební úpravy zajistila projektovou dokumentaci a připravuje stavební povolení. Následně bude provedeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Realizace se předpokládá do konce roku 2016.

Projektová dokumentace: zde

Projektová dokumentace – doplnění: zde

Stavbu provedla firma E.P.I., s.r.o.

Cenu díla s DPH: 944 309,-Kč

——————————————————————————————————————————————————-

MŠ Zašová – přírodní hřiště

Stavba dokončena 10/2015

Obec Zašová v loňském roce vybudovala nové dětské hřiště v přírodním stylu u Mateřské školy ve Veselé. I zahrada u MŠ Zašová by měla být upravena v podobném stylu. Na dětské přírodní hřiště obdržela obec dotaci ze SFŽP. Realizace by měla probíhat v srpnu, a zahradnické práce v říjnu. Zahrada bude však přístupná pravděpodobně až v jarních měsících kvůli lepšímu zakořenění travního porostu. Hřiště bude realizovat firma Hřiště pod květinou s.r.o. Písek, cena díla 545.180,-Kč bez DPH.

Zjednodušená projektová dokumentace: zde

Cena díla s DPH: 659 668,-Kč

——————————————————————————————————————————————————-

Chodník v obci Zašová – příkop Luhy

Stavba dokončena 12/2015

Z důvodu bezpečnosti chodců z Veselé a části Luhy, směřujících k autobusovým zastávkám na silnici I/35 u vjezdu do Zašové, chystá Obec Zašová zatrubnění náhonu u struhy mezi domy č.p. 298 a č.p. 55. Chodník po náhonu usnadní přístup k zastávkám a přesměruje pěší a cyklististickou dopravu do klidnějších částí obce. Projekt řeší zatrubnění odvodňovacího přikopu prefabrikáty a instalaci dvou lávek pro chodce. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Realizaci se předpokládá do konce roku 2015.

Projektová dokumentace: zde

Stavbu provedla firma Cobbler Zašová.

Cena díla s DPH 1 315 466,-Kč

——————————————————————————————————————————————————-

Chodník v obci Zašová – Luhy

Stavba dokončena 12/2015

Projekt navazuje na již realizovanou 1. část chodníku v minulém roce. Celkově se jedná o dobudování chodníku pro pěší mezi Veselou a Zašovou.  Nová část pokračuje od firmy Mézl-Janíček až po křižovatku u struhy před hlavní silnicí. Přemostění struhy a návaznost na světelný přechod bude řešeno později,  až  po dokončení rekonstrukce přemostění Zašovského potoka pod silnicí I/35, kterou připravuje ŘSD Brno. V současné době obec zajišťuje majetkové vypořádání, povolení stavby a připravuje výběrové řízení na zhotovitele.

Projektová dokumentace: zde

Stavbu provedla firma Cobbler Zašová.

Cena díla s DPH 1 385 059,-Kč

——————————————————————————————————————————————————-

Rekonstrukce kotelny ZŠ Zašová

rekonstrukce dokončena: září 2015

Projektové dokumentace řeší rekonstrukci kotelny v ZŠ Zašová, odpojení teplovodu do MŠ a zřízení samostatného kotle v MŠ. Stávající strojní zařízení kotelny ZŠ ( kotle, které byly původně na pevná paliva a v devadesátých letech přeinstalovány na plyn, stávající armatury a rozvody v kotelně, expanzní potrubí apod.) bude demontováno, a nahrazeno novým zdrojem, rozvody a regulací. Navrženy jsou 4 závěsné kondenzační plynové kotle, každý o výkonu 90 kW. Jsou zapojeny do kaskády regulované nadřazeným systémem. Zdrojem tepla v MŠ je navržen samostatný plynový kondenzační kotel o výkonu 50 kW, umístěný v samostatné místnosti, do které bude doveden rozvod plynu. Odvod spalin bude zajištěn samostatným nerezovým komínem vyvedeným nad střechu objektu.  Podrobná dokumentace viz níže.

ZŠ Zašová – stavební úprava plynové kotelny zde

MŠ Zašová – zdroj tepla pro vytápění zde

Stavbu provedla firma Vae Therm, spol. s r.o.,  Rožnov pod Radhoštěm ,
Cena díla:
ZŠ Zašová – ZŠ Zašová – stavební úprava plynové kotelny:  1.698.073,-Kč bez DPH.
MŠ Zašová – zdroj tepla pro vytápění: 239.904,-Kč bez DPH

Profil zadavatelele: zde

——————————————————————————————————————————————————-

Opěrná zeď u fotbalového hřiště

stavba dokončena: srpen 2015

Jihozápadní roh fotbalového hřiště na hranici se zahradou p. Zdenka Plandora je z důvodu rozdílné výškové úrovně vyztužen opěrnou zdí z betonových panelů. Tato opěrná zeď je již značně vychýlena a hrozí její sesunutí. Projekt řeší nahrazení betonové opěrné zdi drátokamennými ekokošemi. Lícová strana bude provedena jako kamenné zdivo na sucho, výška zdi bude přizpůsobena stávajícímu terénu. Ve zdi bude osazeno ochranné oplocení. S realizací opěrné zdi počítá obec Zašová v letních měsících letošního roku. V současné době se vyřizuje stavební povolení a připravuje se výběrové řízení na dodavatele stavby. Podrobněji viz projektová dokumentace.

Projektová dokumentace zde

Krycí list rozpočtu zde

Rekapitulace rozpočtu zde

Zadání s výazem výměr zde

Stavbu provedla firma Cobbler s.r.o. Zašová

Cena díla: 518.028,-Kč bez DPH.

——————————————————————————————————————————————————-

Stavební úpravy Pohostinství Sport ve Veselé

Vzhledem k tomu, že o Pohostinství Sport ve Veselé má zájem nový nájemce, pan Jan Peroutka – GastroProdukt, jsou prováděny uvnitř restaurace drobné stavební úpravy, které nevyžadující stavební povolení.

Jedná se o tyto stavební práce:

  • Vybourání nenosné příčky oddělující kuchyň od šatny pro návštěvníky KD (tím dojde ke zvětšení kuchyně a šatna bude přemístěna do místnosti u vstupu do KD) – náklady hradí pan Peroutka.
  • Úprava sociálního zařízení pro hosty restaurace (obklady, dlažba, rozvod teplé vody a výměna baterií) – náklady hradí obec, (pisoáry, umyvadla, sprcha pro zaměstnance a záchodové mísy) – náklady hradí pan Peroutka.
  • Rekonstrukce kuchyně – náklady hradí pan Peroutka.
  • Úpravy v restauraci – nové omítky, sádrokartonový strop a zátěžový koberec – náklady hradí obec.
  • Úprava barového pultu, okno ze salonku do chodby a vzduchotechniku – náklady hradí pan Peroutka.

Realizaci prováděli zaměstnanci obce a místní firmy.

Cena díla s DPH: 338 201,- Kč