Zašovská pouť 2015 – pouťové atrakce

Zakázka:

Druh podle předmětu Služba
Druh podle výše předpokládané hodnoty Zakázka malého rozsahu
Druh zadávacího řízení Mimo režim zákona
Stav Výzva k podání nabídky
Orientační cena cca 150 tis. Kč bez DPH
Popis Předmětem zakázky je poskytnutí ploch k umístění a provozu pouťových atrakcí na tradiční Zašovskou pouť.
Předpokládaný termín realizace akce Zahájení od 2. 7. 2015
Dokončení do 6. 7. 2015

 

Zadavatel:

Název zadavatele Obec Zašová
Sídlo Zašová 36, 756 51 Zašová
Zastoupený Jiljí Kubrický
IČ, DIČ 00304476, CZ00304476
E-mail podatelna@zasova.cz
Telefon +420 571 634 340, +420 571 634 041
Kontaktní osoba Ing. Sabina Rajnochová

 

Termíny:

Zveřejněno od: 26. 1. 2015
Nabídky do: 27. 2. 2015 10:00 hod.

 

Další informace:

Nabídky budou zahrnovat výši nájemného, seznam atrakcí, které provozovatel na dané ploše umístí, tzn. Kompletní plán obsazení prostranství atrakcemi a doloží aktuální fotodokumentaci jednotlivých atrakcí.. Provozovatel atrakcí souhlasí s právem obce požadovat změny v nabídce – rozmístění atrakcí.Atrakce musí být opatřeny platným technickým průkazem, inspekčním certifikátem příp. revizní zprávou – provozovatel doloží kopie těchto dokumentů, předloží také oprávnění k provozování pouťových atrakcí a prohlášení, o sjednaném pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě příp. předloží kopii této smlouvy.Atrakce budou umístěny pouze na zpevněných plochách kolem Kulturního domu Zašová a Obecního úřadu. Prostor vymezený pro umístění pouťových atrakcí je graficky znázorněn v přiložených situačních mapkách. Doporučujeme prohlídku ploch určených k umístění pouťových atrakcí – neorganizováno, veřejně přístupné.
Každá z nabídek bude obsahovat vyplněný krycí list a návrh smlouvy, ve které bude uvedena cena bez DPH za poskytnutí a provoz pouťových atrakcí.

Nabídky musí být podepsány odpovědnou osobou a doručeny v papírové podobě ve lhůtě pro podání nabídek na podatelnu Obecního úřadu v Zašové.

 

Přílohy:

Výzva k podání nabídky: zde

Krycí list nabídky: zde

Návrh NÁJEMNÍ SMLOUVY: zde

Příloha č. 2 Nájemní smlouvy-Plochy určené pro umístění kolotočů a zazemí: zde

Čestné prohlášení uchazeče o veřejnou zakázku dle § 53, odst. 1) zákona 137 2006 Sb. ZVZ: zde

 

Výsledek:

Rozhodnuto dne:  23.3.2015
Rozhodnutí:  Pfleger Zdeněk