Zpracování projektové dokumentace: Zašová – chodníky u silnice III/01876

Zakázka:

Druh podle předmětu Projekční práce
Druh podle výše předpokládané hodnoty Zakázka malého rozsahu
Druh zadávacího řízení Mimo režim zákona
Stav Výzva k podání nabídky
Popis Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace na akci „Zašová – chodníky u silnice III/01876“. Dokumentace bude vypracována v rozsahu nezbytném pro územní řízení, stavební řízení a pro provádění stavby, v souladu s vyhláškou 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Součástí nabídky bude také výkon autorského dozoru. Dále součástí nabídky bude i zajištění legislativních činností – vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení včetně všech vyjádření. 
Cena díla Cena díla je kritérium. Cenu díla rozepíše uchazeč v samostatné příloze na jednotlivé ucelené části díla, které jsou též uvedeny v krycím listu nabídky.
Předpokládaný termín realizace akce Zahájení od 21. 11. 2016Dokončení : Lhůta vypracování projekčních prací je kritérium, uchazeč zpracuje do nabídky harmonogram s termíny plnění ucelených částí díla. Do krycího listu nabídky uvede takový Termín dokončení – splnění zakázky, který bude uveden u poslední části díla – tj. u dokumentace pro provedení stavby. Tento konečný termín bude kritériem pro hodnocení nabídky.

Zadavatel:

Název zadavatele Obec Zašová
Sídlo Zašová 36, 756 51 Zašová
Zastoupený Bc. Jiljí Kubrický, starosta
IČ, DIČ 00304476, CZ00304476
E-mail podatelna@zasova.cz
Telefon +420 571 634 041, +420 571 634 340
Kontaktní osoba Ing. Tereza Podzemná, Ing. Anna Mikošková

 

Termíny:

Zveřejněno od: 23.8.2016
Nabídky do: 15.11.2016 10:00 hod.

 

Další informace:

Nabídka bude obsahovat doklady dle Výzvy k podání nabídek.
Nabídka musí být podepsaná odpovědnou osobou a doručená v papírové podobě ve lhůtě pro podání nabídek na podatelnu Obecního úřadu v Zašové.Doplnění ze dne 30.8.2016:
Upřesnění požadavků na prokázání profesních kvalifikačních předpokladů:
bod VII odst. 2: osvědčení o autorizaci pro obor Pozemní stavby nebo Dopravní stavby1) Ve výzvě je uvedeno, že pro prokázání profesních požadavků je požadováno živnostenské oprávnění pro činnosti Provádění staveb, jejich změn a odstraňování?

Odpověd: Při vytváření výzvy došlo k chybě – požadováno je živnostenské oprávnění pro činnost Projektová činnost ve výstavbě.

2) Jsou všechny dotčené pozemky obecní?

Odpověď: Pozemky pro vybudování chodníků včetně odvodnění silnice jsou převážně ve vlastnictví Zlínského kraje (po realizaci budou tyto pozemky předány do majetku obce) popř. Obce Zašová. Může se stát, že v ojedinělých případech bude nutno zasáhnout i do soukromých pozemků.

3) Budou tolerovány nestandardní šířky chodníku či silnice ve složitých úsecích?

Odpověď: Na tuto akci bude žádáno o dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury případně IROPu, tudíž je nutno dodržet rozměry dané technickými normami. Případné problematické úseky budou muset být řešeny individuálně na základě konzultací s poskytovateli dotace,  popř. z projektu vyňaty.

4) Cena díla

Cena díla bude stanovena jako cena závazná, obsahující veškeré náklady a zisk zhotovitele nutný ke zpracování PD v souladu s požadavky zadavatele. To znamená že bude obsahovat mimo jiné i náklady na zaměření polohopisu a výškopisu, správní poplatky za vyjádření a rozhodnutí, průzkumy terénu apod.

5) Chodník i kanalizace budou řešeny jako dva samostatné projekty…

Kanalizace bude součástí projektové dokumentace jako samostatný stavební soubor. Při projektování chodníku je nutno řešit odvod dešťových vod zadržených v souvislosti s výstavbou chodníku do kanalizace.

6) Jaké jsou orientační termíny zahájení a ukončení prací?

Práce na díle mohou být započaty po podpisu smlouvy (cca od 21.11.2016) – samozřejmě je to závislé od ukončení výběrového řízení. Cituji podmínky výzvy: „Den zahájení plnění je shodný s dnem podpisu smlouvy – předpoklad 21.11.2016. Od tohoto data se budou odvíjet termíny navržené uchazečem. V případě, že bude smlouva o dílo s uchazečem uzavřena v jiný datum, budou uchazečem navržené termíny tomuto datu přizpůsobeny tak, aby zůstal zachován navržený celkový počet dnů realizace díla.“ 

„Termín dokončení (splnění zakázky), který bude uveden u poslední části díla – tj. u dokumentace pro provedení stavby bude kritériem pro hodnocení nabídky.“

 

 

Přílohy:

-       Výzva k podání nabídky zde

-       Vzor krycího listu zde

-       Smlouva o dílo – návrh zde

-       Vzor čestného prohlášení – prokázání kvalifikace zde

-       Situační výkres řešeného území zde

 

Výsledek:

Rozhodnuto dne:  16.11.2016
Rozhodnutí:  Zdeněk Vladyka