ZŠ – stavební úprava plynové kotelny, MŠ – zdroj tepla pro vytápění

Výzva k předložení nabídky

Název zakázky: ZŠ – stavební úprava plynové kotelny

                            MŠ – Zdroj tepla pro vytápění

Druh podle předmětu Stavební práce
Druh podle výše předpokládané hodnoty Zakázka malého rozsahu
Druh zadávacího řízení Mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
Stav Výzva k podání nabídky
Popis Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce kotelny v ZŠ Zašová, odpojení teplovodu do MŠ a zřízení samostatného kotle v MŠ. Stávající strojní zařízení kotelny ZŠ (kotle, které byly původně na pevná paliva a v devadesátých letech přeinstalovány na plyn, stávající armatury a rozvody v kotelně, expanzní potrubí apod.) bude demontováno, a nahrazeno novým zdrojem, rozvody a regulací. Navrženy jsou 4 závěsné kondenzační plynové kotle, každý o výkonu 90 kW. Jsou zapojeny do kaskády regulované nadřazeným systémem. Zdrojem tepla v MŠ je navržen samostatný plynový kondenzační kotel o výkonu 50 kW, umístěný v samostatné místnosti, do které bude doveden rozvod plynu. Odvod spalin bude zajištěn samostatným nerezovým komínem vyvedeným nad střechu objektu. Celý rozsah je uveden v projektové dokumentaci.
Předpokládaný termín realizace akce zahájení 01. 07. 2015
do 14. 08. 2015

Zadavatel:

Název zadavatele Obec Zašová
Sídlo Zašová 36, 756 51 Zašová
Zastoupený Bc. Jiljí Kubrický
IČ, DIČ 00304476, CZ00304476
E-mail podatelna@zasova.cz, mikoskova@zasova.cz, rajnochova@zasova.cz
Telefon +420 571 634 041, +420 571 634 340
Kontaktní osoba Ing. Anna Mikošková, Ing. Sabina Rajnochová

Termíny:

Zveřejněno od: 27. 05. 2015
Nabídky do: 19. 06. 2015 10:00 hod.

Další informace:

Zadavetel prohlídku staveniště neorganizuje, pokud má uchazeč zájem, je nutné si prohlídku předem dohodnout s vedením ZŠ (Mgr. Jaromír Krčmář – ředitel 571634555) a MŠ (Milena Repperová – ředitelka 571634038).Nabídka bude obsahovat doklady dle Výzvy k podání nabídky a zadávací dokumentace (ZD) – příloha.

Požadavky na prokázání kvalifikačních předpokladů:

-          Čestné prohlášení o plnění základních kvalifikačních předpokladů (vzor v ZD).

-          Prokázání profesních kvalifikačních předpokladů výpisem z obchodního rejstříku, živnostenského listu, příp. další doklady o oprávnění k podnikání dle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídající rozsahu veřejné zakázky „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ – prostá kopie. Dále předloží osvědčení min. 1 autorizovaného technika v oboru pozemní stavby – prostá kopie.

-          Technické kvalifikační předpoklady – uchazeč doložení v nabídce reference o stavbách obdobného charakteru včetně kontaktu na objednatele.

-          Nabídka musí být podepsaná odpovědnou osobou a doručená v papírové podobě ve lhůtě pro podání nabídek na podatelnu Obecního úřadu v Zašové.

Základní hodnotící kritérium:

Kritéria pro hodnocení nabídek:

a)      nabídková cena včetně DPH

b)      délka záruky za dílo jako celku v měsících (min. 24 měs., max. 60 měs.)

 

Uchazeč je povinen předložit zpracovanou nabídku v češtině.

Zadavatel požaduje předložení nabídky 1x originál, 1x na CD nebo DVD.

Zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění, doplnění podmínek, eventuálně zrušení této výzvy k podání nabídky.

 

Přílohy:

Zadávací dokumentace (ZD) zde

Krycí list zde

Návrh smlouvy o dílo zde

Slepý položkový rozpočet ZŠ zde

Slepý položkový rozpočet MŠ zde

Čestné prohlášení – prokázání kvalifikace zde

Čestné prohlášení – ostatní zde

Seznam subdodavatelů zde

Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS) zde

 

Výsledek:

Rozhodnuto dne: 22. 06. 2015
Rozhodnutí: VAE THERM, spol. s r.o.