Obecní Úřad


Czech Point

Projekt Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál) poskytuje občanům možnost získat ověřené výstupy z níže uvedených registrů, umožňuje také přijetí podání podle živnostenského zákona.

 1. Katastr nemovitostí
 2. Obchodní rejstřík
 3. Živnostenský rejstřík
 4. Rejstřík trestů
 5. Bodové hodnocení osoby z centrálního registru řidičů
 6. Seznam kvalifikovaných dodavatelů z informačního systému o veřejných zakázkách
 7. Přijetí podání podle živnosténského zákona (§ 72)
 8. Výpis z insolvenčního rejstříku

Ověřený výstup je vydán na počkání po zaplacení správního poplatku, platí se na místě v hotovosti. Pracoviště Czech POINT nejsou určena k nahlížení do rejstříků, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného rejstříku. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Za údaje, které žadatel z výstupu získá, nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů). Žadatel musí znát určité identifikační údaje o subjektu, ke kterému chce získat výstup.

Kde můžete o všechny uvedené výpisy požádat

-matrika, Ing. Krčmářová
-podatelna, Ing. Kociánová

 

Co Vám czech POINT nabízí:

Výpis z katastru nemovitostí

dostanete úplný nebo částečný výpis z listu vlastnického k nemovitostem nebo parcelám v jakémkoli katastrálním území v ČR.

Co potřebujete znát:

1. list vlastnický – katastrální území a číslo listu vlastnického
2. u seznamu nemovistostí – katastrální území včetně:
a. parcelního čísla požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek nebo stavební parcelu
b. číslo popisné, jedná-li se o stavbu
3. u seznamu jednotek – je třeba znát katastrální území, popisné číslo domu, číslo bytu. Pro snímky z katastrální mapy je třeba se obrátit na pracoviště Katastrálního úřadu, 40. pluku 1351, Valašské Meziříčí.

Správní poplatky:

za 1.stránku 100,- Kč, za každou další započatou stránku 50,- Kč

 

Výpis z rejstříku trestů

dostanete výpis z rejstříku trestů

Co potřebujete:

 • osoba, které se výpis týká – občan ČR – platný doklad totožnosti (občasnký průkaz, cestovní pas)
 • osoba, které se výpis týká – občan jiného státu – jen v případě, že mu bylo přiděleno rodné číslo – platný doklad totožnosti s přiděleným rodným číslem.
 • zmocněnec – v případě žádosti výpisu zmocněnci, je nutné předložit ověřenou plnou moc žadatele, ve které bude uvedeno jméno žadatele, rodné příjmení, nynější příjmení, rodné číslo, obec a okres narození žadatele a jméno, příjmení a rodné číslo zmocněnce (tiskopis plné moci).

Správní poplatky

za celý výpis 100,-Kč

Výpis z obchodního rejstříku

dostanete úplný výpis z obchodního rejstříku.

Co potřebujete:

identifikační číslo obchodní organizace (IČO)

Správní poplatky

za 1. stranu 100,-Kč, za každou další započatou stránku 50,-Kč

 

Výpis ze živnostenského rejstříku

dostanete úplný výpis ze živnostenského rejstříku.

Co potřebujete:

identifikační číslo obchodní organizace (IČO)

Správní poplatky

za 1. stranu 100,-Kč, za každou další započatou stránku 50,-Kč

 

Výpis bodového hodnocení osoby

řidiči zjistí stav svého bodového konta z Centrálního registru řidičů

Co potřebujete:

řidiči předloží doklad totožnosti (platný občanský průkaz, cestovní pas nebo identifikační doklad cizince) a řidičský průkaz
zmocněnec – pokud za žadatele podává žádost jiná osoba, je třeba předložit úředně ověřenou plnou moc v jazyce českém a platný doklad totožnosti zmocněnce

Správní poplatky

za 1. stranu 100,-Kč, za každou další započatou stránku 50,-Kč

 

Seznam kvalifikovaných dodavatelů

dostanete výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů za účelem prokázání základní a profesní kvalifikace pro veřejnou zakázku. Uchazečům o veřejnou zakázku, kteří jsou v tomto seznamu zapsáni, je výrazně ulehčena možnost získání výpisů k prokázání kvalifikace, což zjednodušuje a zrychluje zpracování nabídek v zadávacím řízení. Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) ČR jako součast Informačního systému o veřejných zakázkách a je zcela veřejně přístupný. MMR ČR do se znamu zapisuje dodavatel, kteří splnili základní a profesní kvalifikační kritéria podle zákona o veřejných zakázkách a doložili je ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek. Výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce.

Co potřebujete:

identifikační číslo obchodní organizace (IČO)

Správní poplatky

za 1. stranu 100,-Kč, za každou další započatou stránku 50,-Kč

 

Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)

na základě novely živnostenského zákona lze veškeré podání obecním živnostenským úřadům předat prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy. Jde o:

 • ohlášení živonosti
 • ohlášení údajů (nebo jejich změn) vedených živnostenském rejstříkku
 • žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese

Podání lze provést jedním z následujících postupů:

 

Vyplněním elektronického formuláře – na portálu Hospodářské komory je umístěn příslušný formulář. Tento formulář je třeba vyplnit a odeslat ke kontrole údajů systémem RŽP. Po odeslání klient obdrží číslo tiketu. S tímto tiketem je nutné navštívit jakékoliv pracoviště Czech POINT. Pracovník Czech POINTu dle čísla tiketu načte údaje z klientova podání do systému Czech POINT,které elektronicky odešle na zvolený živnostenský úřad. Zároveň pracovník Czech POINTu vyplněný formulář vytiskne a odešle ho v papírové podobě na živnostenský úřad.Správní poplatek vybíraný pracovištěm Czech POINT ( v případě samosprávních úřadů) činí 50,- Kč za přijetí podání ( na ostatních kontaktních místech Czech POINT dle ceníku), další poplatek vybírá dle druhu podání – tento poplatek je určen pro živnostenský úřad, na který je po té místem Czech POINTem zasílán. Změna v RŽP je aktivním časem odeslání elektronicky vyplněného formuláře.


Vyplněním formuláře v listinné podobě – klient přinese vyplněný písemný formulář ohlášení živnosti či změny ( buď ho má nebo je možné formulář stáhnout z portálu Hospodářské komory). Listinnou formu podání pracovník Czech POINTu převezme a odešle na zvolený živnostenský úřad. Správní poplatek vybíraný pracovištěm Czech POINT ) v případě samosprávních úřadů) činí 50,- Kč za přijetí podání ( na ostatních kontaktních místech Czech POINT dle ceníku), další poplatek vybírá dle druhu podání – tento poplatek je určen pro živnostenský úřad, na který je po té místem Czech POINTem zasílán. Změna v RŽP je aktivní do 5 pracovních dní.

Správní poplatky

za podání ohlašení živnosti 50,-Kč

 

Výpis z insolvenčního rejstříku

Insolvenční rejstřík je informačním systémem veřejné správy. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolvenčního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.

Co potřebujete:

identifikační číslo organizace – hledání příslušné organizace
osobní údaje – hledání konkrétní osoby

Správní poplatky

za 1. stranu 100,-Kč, za každou další započatou stránku 50,-Kč

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti cookie. Používáním webu s tím souhlasíte. Další info OK