Diskusní fórum

Několik připomínek k dokumentu : Vyjádření vedení obce Zašová ke stavbě „Protipovodňové a protierozní opatření v části Pohoř, k. ú. Zašová“
Zpět na přehled témat


Autor Příspěvek

Tomáš Husa
9.11.2020

Několik připomínek k dokumentu : Vyjádření vedení obce Zašová ke stavbě „Protipovodňové a protierozní opatření v části Pohoř, k. ú. Zašová“

 Vážené vedení obce Zašová (a vážení občané),

dovolte mi prosím reagovat na Vaše vyjádření, kterým obhajujete projekt včetně vykácení aleje a velkého množství stromů na lesních pozemcích podél řešených polních a lesních cest. Prosím tak o včasné a kompletní zveřejnění této reakce na vašem webu (pravidla používání diskuzní fóra splněny- příspěvek není vulgární nebo nesmyslný, nejsou napadáni konkrétní spoluobčané…).

 

K bodu 1): Projekt byl schválen 2013 a pozemkové úpravy 2015, kvůli bleskové povodni 2009. Kácení bylo obcí schváleno 2018. Pokus odvrátit kácení velkého množství hodnotných stromů v aleji a lese (a také další škodlivé vlivy na přírodu a krajinu) je tedy opravdu na poslední chvíli, těsně před samotnou realizací.

Ale: Od roku 2015 uběhlo několik let zhoršujícího se sucha, které vedly ve společnosti ke změně přístupu k hospodaření s vodou v krajině. Potřeba maximalizace vsakování srážek a zpomalení plnění koryt vodotečí (namísto urychlení odtoku) je čím dál víc upřednostňována a je vynakládáno v tomto ohledu nemalé úsilí a finance. Nutno přiznat, že projekt nebyl v tomto směru aktualizován a jeho „setrvačnost“ je v dnešní době neobhajitelná. Ve svém principu totiž odporuje tomuto trendu.

K bodu 2):  Pokud „stávající šířka komunikace se pohybuje od cca 2, 7 m po 3, 2 m a nová cesta bude mít šířku 3 metry a na každou stranu půl metrový zpevněný pás“, tedy 4m zpevněné plochy, tak se jedná o rozšíření zpevněné plochy o  25-48%. Není jedno, zda zpevněný 0,5m pás bude asfalt nebo polopropustný povrch- ale kolik je to po celé délce cesty nových čtverečních metrů plochy? Na kterou když přívalově zaprší, kolik krychlových metrů navíc bude jen ze samotné cesty značně urychleno do potoka?                      

K bodu 3) Byla znalecky vyčíslena hodnota ekologické újmy vzniklé kácením stromů? (dle metodiky AOPK?)- z této kalkulace by pak měl vycházet objem náhradních výsadeb včetně pětileté následné péče. Pro mnohé bývá překvapením, jak moc je taková hodnota stromu vyšší, než je cena dřeva z něj získaného. Nevím, jak byla vyčíslena hodnota chráněného majetku na 55 mil. Kč, ale realizací projektu možná ochráníte zmíněné nemovitosti, na druhé straně ohrozíte nemovitosti jiné- stojící na břehu potoka při jeho rozlivu, když koryto nebude stíhat odvádět nápor vody „urychlené“ plánovaným zásahem. Před touto skutečností Vás ve svém stanovisku varuje správce toku Lesy ČR s.p. Vsetín: „realizací této stavby dojde ke zhoršení odtokových poměrů v Zašovském potoce při povodňových průtocích v korytě potoka a ke zrychlení odtoku vody z krajiny, což je v současné době nežádoucím jevem“ (cituji bod 1.9 z fotokopie dokumentace dostupné k nahlížení na Obecním úřadě- mimochodem: je i v tuto chvíli dostupná?).  Navíc po delší době sucha se povrch půdy mění v krustu, po které voda namísto vsakování rychle stéká, což může být další nevýhoda (kontraproduktivita) odvodnění.  

Nepodceňujte prosím tzv. „náletové dřeviny“. Je známo, že strom rostoucí na stanovišti „od semínka“ je ve výhodě proti stromu přesazenému, nejen kvůli zásahu do kořenového systému. To v období sucha platí ještě víc. Vycházím ze zkušeností z revitalizací, kde ponechané menší náletové stromy brzy svou životaschopností a vzrůstem předběhly výsadby (stejného druhu, tedy porovnatelné). Je otázkou, jaká bude životaschopnost Vámi slibovaných „bohatých“ náhradních výsadeb ve vykácené aleji, kde bude chybět ochrana zástinem a ještě tam bude urychlen odtoky vody z půdy. A jak velké úsilí a finance budou nutné k zabránění přísuškům? Berme prosím vážně potřebu adaptace na klimatické změny.

 

Kácením vznikne okamžitě velká „jizva“ v krajině (estetická, úbytek úkrytů a potravy pro ptáky, hmyz a další živočichy), jejíž zacelení nepotrvá měsíce nebo roky- spíš desetiletí, i za dobrých klimatických podmínek. 

Velmi pochybuji o pozitivním přínosu celé akce, bude-li realizována podle současného plánu. Namísto pokračování navrhuji aktualizaci projektu tak, aby odpovídal současným trendům, nejlépe ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny (AOPK)- dle příkladů „dobré praxe“ v později projektovaných pozemkových úpravách- a kde aktivita právě Státního pozemkového úřadu hraje významnou a pozitivní roli. Také navrhuji, aby Státní pozemkový úřad učinil nový pokus o jednání s majitelem louky pod alejí, jehož svědectví při našem setkání na místě ve mně vzbudilo dojem ochoty ke společné domluvě s cílem záchrany aleje.

Již příští rok lze snížit riziko eroze a povodně správným hospodařením na poli nad alejí- volba vhodné plodiny a orba po vrstevnici (jak to uměly generace tradičních zemědělců před érou socialismu)- účinněji, než odvodněním (dokonce části lesa). Chápeme, že pro současné vedení obce, které projekt částečně „zdědilo“ po předchozím vedení, nebude snadné jej v tak pokročilé fázi příprav změnit. Ještě větším škodám zatím ještě ale zabránit lze.     

 

Ve Vsetíně dne 9.11.2020

s úctou a sympatiemi k současnému vedení obce a jeho aktivitám (péči o staré hodnotné budovy, výsadbám zeleně a zpříjemňování životního prostředí). 

 


MUDr. Tomáš Husa za Vsetínské fórum z.s.

 

 


Nový příspěvekTento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti cookie. Používáním webu s tím souhlasíte. Další info OK