Obecní Úřad


Informace dle zák. 106/1999 sb.

Oficiální název Obec Zašová
Důvod a způsob založení Obec je základním samosprávným společenstvím občanů. Tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce, a řídí se zejména zákonem ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení) v platném znění. Zašová je obcí. Její hlavní orgány jsou zastupitelstvo obce, rada obce, starosta a obecní úřad.
Organizační struktura zastupitelstvo, rada, výbory a komise
Kontaktní spojení kontaktyprovozní doba OÚelektronická podatelna
Bankovní spojení KB Valašské Meziříčí, č.účtu: 6842490277/0100
00304476
DIČ CZ00304476
Rozpočet rozpočet obce Zašová
Žádosti o informace žádosti o informace
Příjem žádostí Obecní úřad Zašová, Zašová 36, 756 51
elektronická podatelna
Opravné prostředky opravné prostředky
Formuláře formuláře
Řešení životních situací řešení životních situací
Důležité předpisy Vyhlášky Obce Zašová
po kliknutí na odkaz se dokumenty otevřou v novém okně
Ústava ČR
Listina základních práv a svobod
Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
Zákon č. 89/2012 Sb. občanský zákoník
Zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
Zákon č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí
Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
Zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
Zákon č. 254/2001 Sb. vodní zákon
Zákon č. 50/1976 Sb. o územních plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Zákon č. 570/1991 Sb. o živnostenských úřadech
Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech
Zákon č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí
Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
Zákon č. 482/1991 Sb. o sociální potřebnosti
Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Další zákony naleznete zde
Sazebník úhrad za poskytování informací sazebník úhrad za poskytování informací
Poskytnuté informace Poskytnuté informace 2016
Poskytnuté informace 2015
Poskytnuté informace 2014
Výroční zpráva

výroční zpráva za rok 2019
výroční zpráva za rok 2018
výroční zpráva za rok 2017
výroční zpráva za rok 2016
výroční zpráva za rok 2015
výroční zpráva za rok 2014
výroční zpráva za rok 2013
výroční zpráva za rok 2012
výroční zpráva za rok 2011
výroční zpráva za rok 2010
výroční zpráva za rok 2009
výroční zpráva za rok 2008
výroční zpráva za rok 2007
výroční zpráva za rok 2006
výroční zpráva za rok 2005
výroční zpráva za rok 2004
výroční zpráva za rok 2003
výroční zpráva za rok 2002

Seznam organizací Zakladní škola Zašová – příspěvková organizace
Adresa: Zašová 500, 756 51
IČ: 45211582
Tel.číslo: 571 634 555
Mateřská škola Zašová – příspěvková organizace
Adresa: Zašová 553, 756 51
IČ: 70923965
Tel.číslo: 571 634 038

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti cookie. Používáním webu s tím souhlasíte. Další info OK