Klášter Zašová

Historický průzkum kláštera v Zašové (Jan Matyáš) zde

Nálezová zpráva z archeologického průzkumu zde

Nálezová zpráva z archelogického průzkumu - II. etapa zde

Restaurátorský průzkum (v části interiéru bývalého kláštera) část 1 zde

Restaurátorský průzkum (v části interiéru bývalého kláštera) část 2 - zde

Odborný článek v časopise Archaeologia historica (8/2019) zde

Barokní poutní chrám Navštívení P. Marie v Zašové je pro turisty a další zájemce otevřen od začátku května do konce září - vždy o víkendu, a to v sobotu dopoledne od 9 do 12 h. a odpoledne od 13 do 17 h. V neděli pouze odpoledne od 13 do 17 hodin. Prohlídka kostela je zdarma, k dispozici  je průvodce.

V rámci Dnů evropského dědictví bude v sobotu 2.9. a v neděli 24.9. 2017 tato obvyklá prohlídka mimořádně rozšířena o možnost návštěvy přilehlého klášterního komplexu, který není běžně přístupný. Návštěvníci se budou moci stručně seznámit s historií zašovského trinitářského kláštera i samotného řádu. Přístupná bude i bývalá klášterní zahrada.

V neděli 24.9. 2017 v 16:00 zahrají v zašovském kostele ochotníci z Holešova amatérské divadelní představení z doby a prostředí působení trinitářského řádu na Moravě. Vstupné na tyto akce je dobrovolné, v prospěch obnovy klášterního areálu.

Stavba trinitářského kláštera v Zašové začala vznikat při novostavbě kostela Navštívení P. Marie v r. 1725. Klášter sloužil svému původnímu účelu pouze do roku 1783 a později se mu nevyhnuly přestavby. Přesto spolu s kostelem a jeho výzdobou zůstal významnou památkou na působení tohoto řádu u nás.

Zašovou v minulosti proslavil obraz tzv. Zašovské P. Marie. Původní kostelík, ve kterém byl obraz umístěn, nestačil zájmu poutníků, proto majitelé panství (Žerotínové) přistoupili v 1714 ke stavbě nového prostorného chrámu, do kterého byl r. 1725 obraz slavnostně přenesen. V témže roce bylo započato se stavbou přilehlého kláštera řádu Bosáků Nejsvětější Trojice pro vykupování zajatců (zkráceně trinitářů).  Po Praze to byl druhý nejstarší klášter tohoto řádu v našich zeních. V roce 1783 nařídil císař Josef II. trinitářské kláštery v celé monarchii zrušit - údajně proto, aby zabránil vyvážení peněz (za vykoupené křesťanské zajatce). Zašovský klášter byl následně prodán do soukromých rukou (s výjimkou  části východního křídla, kde vznikla fara).V roce 1901 koupil podstatnou část bývalého kláštera dobročinný spolek z Vítkovic a založil zde Ústav sv. Josefa, jehož posláním byla péče o sirotky a postižené děti. (Předstihli tak i známý pražský Jedličkův ústav.) Pro chovanky ústavu vznikla v areálu bývalého kláštera nová budova dívčí školy. Výuku zde zajišťovaly řeholnice - školské sestry de Notre Dame. Školní budova pozoruhodné a v tomto kraji neobvyklé architektury z režného zdiva se stala novou dominantou  tohoto místa.

Po roce 1948 tyto nemovitosti "převzal" stát a objekt byl různě stavebně upravován, jak si žádalo jeho momentální využití. V roce 1916 tento bývalý klášterní areál získává obec Zašová, pouze část přiléhající přímo ke kostelu patří stále církvi a slouží nadále jako farní budova. Přestože je klášter evidován jako kulturní památka, v minulosti zde byly snahy historický vzhled a původní účel stavby spíše potlačit. Také proto vznikl spolek Matice zašovská, jehož členové chtějí přispět k tomu, aby nové využití kláštera respektovalo památnost stavby, aby byla pokud možno obnovena typická klášterní architektura a aby byl brán zřetel i na další duchovní a kulturní souvislosti této stavby. Na rozdíl od samotného kláštera je přilehlý kostel Navštívení P. Marie stavbou stále a v podstatě citlivě udržovanou. V interiéru kostela i zákristie se dochovalo  množství památek z doby působení bratří trinitářů. Také nejvýznamnější památka kostela i celé obce - oltářní obraz Zašovské Madony byl již opakovaně nákladně restaurován. Stejné odborné peče se dostalo i unikátní pozdně gotické dřevořezbě ukřižovaného Krista v mírně nadživotní velikosti. Zašovský poutní chrám je zařazen do projektu Zlínského kraje "Otevřené brány". Dříve samostatná vesnice Veselá tvoří v současnosti administrativně se Zašovou jednu obec, ale má vlastní farnost. Veselský kostel sv. Martina a blízká barokní budova fary tvoří malebnou dominantu této části obce, Také tyto stavby, jako i některé další drobné sakrální památky v obci, jsou evidovány jako kulturní památka. 

 http://www.historickasidla.cz/redakce/index.php?xuser=&lanG=cs&dr=2398

 

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti cookie. Používáním webu s tím souhlasíte. Další info OK