Obecní Úřad


Matriční doklady – rodný list, oddací list, úmrtní list

Matriční doklady (rodné, oddací nebo úmrtní listy) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad jde, narodila, uzavřela manželství nebo zemřela. (platí i pro duplikáty matričních dokladů) Pro fyzické osoby, které se narodily, uzavřely manželství nebo zemřely v Zašové, Veselé, Stříteži se žádost o duplikát podává:

  • osobně nebo písemně na matrice v Zašové – Ing. Krčmářová
  • žádost je potřeba doložit dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas)

Duplikáty matričního dokladu se nevydávají na počkání, ale jsou připraveny na další úřední den. Po domluvě se žadatelem lze matriční doklad zaslat i poštou do vlastních rukou. Správní poplatek za vydání matričního dokladu je 100, – Kč

Uzavření manželství

Snoubenci vyplní před uzavřením manželství tiskopis – „dotazník k uzavření manželství“, který si vyzvednou na matrice osobně. Dotazník předloží matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu bude manželství uzavřeno.

Snoubenci jsou povinni připojit k dotazníku:

    • rodný list
    • doklad o státním občanství ( občanský průkaz, cestovní pas)
    • doklad o trvalém pobytu (občanský průkaz)
    • doklad o osobním stavu ( občanský průkaz)
    • pravomocný rozsudek o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela
    • pokud snoubenci mají spolu dítě nutno předložit jeho rodný list

Snoubenec, který je cizincem připojí k dotazníku:

    • rodný list
    • doklad o státním občanství (cestovní doklad)
    • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství
    • potvrzení o osobním stavu a pobytu, je-li cizím státem vydáváno
    • úmrtní list zemřelého manžela, jde-li o ovdovělého cizince, tento doklad není třeba předkládat je-li tato skutečnost uvedena v dokladu o právní způsobilosti k uzavření manželství
    • doklad, kterým je možné prokázat totožnost

 

Potvrzení o státním občanství, o osobním stavu a pobytu není třeba předkládat, pokud jsou tyto skutečnosti uvedeny v dokladu „o právní způsobilosti k uzavření manželství“. Tento doklad nesmí být k datu uzavření manželství starší 6 měsíců. Doklady předložené snoubencem – cizincem musí být přeloženy do českého jazyka českým soudním tlumočníkem.

Pro uzavření církevního sňatku jsou snoubenci povinni vypsat žádost pro vydání dokladu „osvědčení k církevnímu sňatku“, kterou připojí k dokladu „dotazník k uzavření manželství“. Osvědčení k církevnímu sňatku vydá matriční úřad, v jehož správní obvodu bude církevní sňatek uzavřen. Platnost tohoto dokladu je 3 měsíce.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti cookie. Používáním webu s tím souhlasíte. Další info OK