Hlavní nabídka


Vyjádření vedení obce Zašová ke stavbě: „Protipovodňové a protierozní opatření v části Pohoř, k. ú. Zašová“

„Protipovodňové a protierozní opatření v části Pohoř, k. ú. Zašová“

Nad obcí Zašová, v lokalitě nazývané Pohoř, se realizuje jedno z protipovodňových opatření schválené v rámci komplexních pozemkových úprav. Tato opatření se připravují již několik let. (Po bleskových povodních v roce 2009 požádalo tehdejší vedení obce Státní pozemkový úřad o navržení a provedení pozemkových úprav. Součástí pozemkových úprav je mimo jiné navržení takových opatření, které by zabránily škodám způsobeným vodou přitékající z lesů a polí do zastavěné části obce. Tato opatření - Plán společných zařízení, byl schválen zastupitelstvem obce Zašová v roce 2013, celé pozemkové úpravy v roce 2015).

Zmiňovanou a kritizovanou akci nerealizuje obec, ale SPÚ. Stavební povolení na tuto konkrétní akci, jejíž realizace ochrání před bleskovými povodněmi zástavbu v hodnotě cca 55 mil Kč, bylo vydáno v roce 2018. Od té doby je tento projekt dostupný na webových stránkách obce. Místní spolek, Zachování rázu krajiny Zašové, byl informován o zahájení řízení k povolení kácení a měl možnost rozhodnutí obce tehdy rozporovat. Do řízení se sice přihlásil, ale do podkladů nikdo ze spolku nenahlížel a odvolání v zákonem dané lhůtě, ani později, nikdo nepodal. Všechny další orgány, které se ke stavbě vyjadřovaly, nezaujaly ke stavbě jako takové, ani ke kácení samotnému záporné stanovisko. Není sice povinností obce obhajovat práci jiných úřadů, ale dle našeho mínění v tomto případě nedošlo k žádnému pochybení. Zmiňovanou stavbu je třeba posuzovat komplexně, a ne jen na základě nepřesných, a dovolím si říci, zavádějících informací.

Proto bychom rádi uvedli na pravou míru důvody, na základě kterých vedení obce souhlasí,  lépe řečeno požaduje realizaci tohoto opatření a na základě kterých následně obecní úřad kácení povolil :

  1. Stavba je součástí opatření vyplývajících z Komplexní pozemkové úpravy v k. ú, Zašová. Tyto byly schváleny zastupitelstvem obce Zašová. Všechna opatření byla před tím prodiskutována a odsouhlasena sborem zástupců vlastníků pozemků v Zašové.
  2. Jedná se o stavbu, jejímž účelem je především odvést i zadržet vodu v krajině tak, aby nedocházelo ke škodám v intravilánu obce. Nejedná se o rozšíření cesty, pouze o její rekonstrukci v rámci stavby protipovodňového opatření. (Stávající šířka komunikace se pohybuje od cca 2, 7 m po 3, 2 m, nová cesta bude mít šířku 3 metry a na každou stranu půl metrový zpevněný pás.)
  3. Přes všechnu škodu, kterou kácení pro životní prostředí bezesporu představuje, jsme přesvědčeni, že smysl a účel tohoto opatření, které bude ochraňovat majetek našich občanů, násobně tuto újmu převyšuje. Tímto opatřením se ochraňuje majetek našich občanů v hodnotě více jak 55 mil Kč.

Vzrostlých stromů je nám samozřejmě líto všem, ale z cca 138 vzrostlých stromů, rostoucích na 6 ti pozemkových parcelách, které je bohužel nutné vykácet, je jich významnějších jen několik. Určitě 5 krásných, asi 50ti až 60ti letých dubů a asi 5 kusů mladých lip. Na sociálních sítích tolik kritizované kácení ,,aleje“ (jedná se o porost převážně náletových dřevin) se týká cca 29 ks vzrostlých dřevin (lípa, dub, osika, třešeň).

I když vzrostlé stromy pochopitelně nelze nahradit, v rámci stavby je naplánována bohatá náhradní výsadba. Stromy, které sadilo několik málo našich občanů, (tuto výsadbu inicioval současný místostarosta, kterému je taky stromů líto, přesto s opatřením souhlasí), podél této cesty asi před osmi lety, se budeme snažit přesadit. Je to bohužel vždycky tak. Výsadby stromů a alejí, které v obci děláme, proběhnou většinou bez zájmu aktivistů, kteří místo toho, aby přiložili ruku k dílu, organizují petice a pouštějí do éteru polovičaté informace.

Proto bychom si dovolili všechny slušné lidi upozornit, než podepíšete nějakou petici, zjistěte si všechny informace, i to kdo za peticí stojí. V tomto případě jsou to lidé, kteří mimo jiné  bránili pokácení staré nemocné lípy u autobusové zastávky pro školní děti. Když jsme lípu pokáceli, prokázalo se, že byla uvnitř úplně dutá. Kdybychom tehdy dali na námitky těchto rádoby zachránců přírody, mohlo na to doplatit některé z našich dětí. Podobný případ by mohl být i tento. Budou tito aktivisté jezdit odklízet škody takřka každoročně způsobované prudkými dešti na Pohoři? Budou se oni za postižené domáhat škody na pojišťovnách? Nebudou. My jsme taky občané Zašové a máme to tu rádi, a všechno co děláme, děláme s přesvědčením, že je to pro obec to nejlepší. Vždycky ale, když chce člověk něco nového vybudovat, musí staré novému ustoupit. Samozřejmě, jen v případě, pokud to nové budované bude mít větší užitnou hodnotu než staré. Věřím, že většina občanů Zašové postřehla, že pokud nemusíme, nekácíme staré stromy, ale ošetřujeme je. Ani nebouráme staré hodnotné domy, ale opravujeme je a dáváme jim nové využití. V tomto případě jsme však přesvědčeni o tom, že stávající situace, kdy obyvatelé nejen Pohoře nejsou chráněni před bleskovými povodněmi, je naprosto nevyhovující, a nově navržené opatření, přesto, že asi není dokonalé (který projekt je nakonec dokonalý?) a je spojené s politováníhodným kácením, má smysl a jeho realizace bude ve svém konečném výsledku ku prospěchu všeho a všech.

Po akci našich samozvaných ochránců přírody a návštěvě České inspekce ŽP, došlo nyní (5. 11.), k pozastavení kácení a probíhá kontrola vyjádření příslušných orgánů. Pokud bude shledáno, že kácení je opravdu neobhajitelné, bude akce možná zastavena. Vzhledem k výše zmiňovaným skutečnostem však doufáme, že k tomu nedojde.

Znovu si dovolíme zopakovat, že celá akce, pokud bude zrealizována, bude mít daleko vyšší přínos, než je škoda, ke které kácením dojde. Věříme také, že přes všechny peripetie zde bude nakonec krajina ještě krásnější, než byla doposud a především obyvatelé Pohoře budou uchráněni před povodní a erozí.

 

Za vedení obce Zašová

Jiljí Kubrický starosta

Vlastimil Těhan místostarosta

 

Dne 6. 11. 2020


Kategorie: Informace
Vytvořeno / Upraveno: 17.05.2021 | Zveřejněno do: 30.04.2021 | Obec Zašová

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti cookie. Používáním webu s tím souhlasíte. Další info OK