Hlavní nabídka


OÚ Zašová informuje - platba místních poplatků v roce 2021

Obecní úřad informuje !!! -  Jak zaplatit místní poplatky za svoz odpadu a za psa v roce 2021  

Z preventivních důvodů, předcházení epidemií, se snažíme do budoucna omezovat na minimum platby v hotovosti příp. platební kartou přímo na pokladně obecního úřadu. Proto od roku 2021, budeme preferovat platby veškerých poplatků bezhotovostním převodem na bankovní účet obce, a na pokladně bude možné zaplatit pouze v úřední dny. Dovolujeme si proto občany požádat, aby věnovali pozornost následujícímu sdělení, a prosíme všechny, aby v maximální možné míře využili bezhotovostní platbu poplatků převodem na účet obce.

Děkujeme za pochopení.

Poplatek za svoz odpadu, ve výši 500 Kč/osoba, je splatný jednorázově, a to od 01. 01. 2021 až do 30. 06. 2021.

Zaplatit je možné:

  1. bezhotovostně převodem na účet obce číslo 6842490277/0100 s uvedením variabilního symbolu 11340+č.p. pro občany bydlící v Zašové a 21340+č.p. pro občany bydlící ve Veselé. Do poznámky se uvede jméno a počet platících osob,
  2. hotově, nebo platební kartou na pokladně OÚ Zašová pouze v období od 1. dubna do 30. června 2021, v úřední hodiny.

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce. Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny správci poplatku oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek platí.

Skutečnosti uvedené v odst., viz výše, oznámí poplatník (vlastník) správci poplatku (Obci Zašová) na email odpady@zasova.cz Zde je nutno zaslat rozpis platby a přiložit případné přílohy, které zakládají nárok na úlevu od poplatku, a to nejpozději ke dni platby.       

Od poplatku se osvobozují:

  1. každé třetí a další nezaopatřené dítě. Zákonní zástupci uhradí poplatky pouze za dvě nejstarší děti. Osvobození se týká studujících dětí max. do 26-ti let věku, od 18-ti let je pro osvobození nutné doložit potvrzení o studiu.
  2. fyzické osoby umístěny do dětského domova pro děti do 18 let věku.

Úleva ve výši 250,- Kč se poskytne:

  1. studentům bydlícím v místě studia max. do 26-ti let, od 15 let je pro osvobození nutné doloží potvrzení o studiu a potvrzení o ubytování na kolejích, internátech, apod.).
  2. fyzické osoby přihlášené v obci bydlící na pasekách (dle přílohy dostupné na zasova.cz, obecně závazné vyhlášky), z důvodu nedostupnosti v zimních měsících.

 

Poplatek za psa je splatný jednorázově a to od 01. 01. 2021 nejpozději do 30. 06. 2021

Zaplatit je možné:

1. bezhotovostně převodem na účet obce číslo 6842490277/0100 s uvedením variabilního symbolu 11341+č.p. pro občany bydlící v Zašové a 21341.+č.p. pro občany bydlící ve Veselé. Do    poznámky se uvede jméno majitele psa a počet psů, za které je zaplaceno.

2. hotově, nebo platební kartou na pokladně OÚ Zašová, pouze v období od 1. dubna do 30. června 2021, v úřední hodiny.

Sazba poplatku za kalendářní rok činí:

  1. za jednoho psa 200 Kč,
  2. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele činí 300 Kč (př. 2 psi = 500,- Kč),
  3. za psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let (nar. v roce 1955 a dříve) 100 Kč,
  4. za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let 150 Kč.

Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, osoba, která je považována za závislou na pomoci jiné fyzické osoby podle zákona upravujícího sociální služby, osoba, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P, osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob, osoba provozující útulek pro zvířata nebo osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis[1].

 

[1] § 2 odst. 2 zákona o místních poplatcích


Kategorie: Informace
Vytvořeno / Upraveno: 23.11.2020 | Zveřejněno do: 1.07.2021 | Obec Zašová

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti cookie. Používáním webu s tím souhlasíte. Další info OK