Horní menu

Fulltext vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14
Pétanque pro seniory
15
Den otců
Pozvánka na víkendové akce 14. - 16. 6.
16
17
Hana − divadelní předplatné 2023
18 19 20 21 22
Zachau Cup
Posezení u guláše
23
Jánské ohně nad vlekem
Vítání léta v Salze 2024
24
Den hudby na návsi 2024
25 26
Hudební léto Na Fojtství 2024
27 28 29
The Rock Contest vol. 8
Dětské odpoledne a večerní rocková zábava
30
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Organizace > SDH Zašová

SDH Zašová

Na včasném založení dobrovolného hasičského sboru v Zašové měl hlavní zásluhu známý propagátor hasičské myšlenky řídící učitel Jan Tauber, vyučující na školách východní Moravy. V Zašové působil a vyučoval v letech 1890–1896. Na jeho snahy, hasičské působení i na úsměvné příhody z Valašska vzpomíná jeho dcera, spisovatelka Amálie Kutinová, která je autorkou známých knih, popisujících dětské příběhy Gabry a Málinky Tauberových. 

sdh zasova

Zašovští občané, zvláště pak mladí, měli pro ušlechtilou hasičskou myšlenku propagovanou jejich učitelem pochopení a podporovali ji. Při prvním předběžném soupisu zájemců o členství se jich přihlásilo téměř 70. Ustaven byl zřizovací výbor, ve kterém pracovali Jan Tauber, Alois Špůrek a Josef Macháček. Společně vypracovali návrh stanov a služebního řádu, který pak schválilo 23. dubna 1893 obecní zastupitelstvo. Díky osobní snaze a jednání iniciátora celé akce Jana Taubera, došlo 9. května 1893 ke schválení i od c. k. místodržitelství v Brně.

Od firmy Smékal Prostějov byla objednána výstroj pro sbor, za cenu 1300 zl. Tento velký nákup byl sjednán na splátky. Obcí byla zakoupena nová čtyřkolová dvouproudová stříkačka od firmy Smékal Prostějov.

V roce 1914 byly sborem v obci hašeny 3 požáry – u R. Frňky, u J. Holiše č. 216 a u J. Kataura. V tomto roce vypukla první světová válka. Mnoho mužů odešlo na fronty a počet členů se v roce 1916 zmenšil natolik, že tehdejší jednatel Oldřich Krčmář zaznamenal do zápisů, že veškerá činnost sboru se omezila jen na nezbytné udržování výzbroje, neboť doma zůstalo jen 7 členů sboru.

V roce 1919, v nově vzniklé republice Československé, byla slavnostně obnovena činnost sboru na valné hromadě 1. ledna 1919. Byli zvoleni noví funkcionáři výboru a vzpomenuta byla řada členů, kteří padli na frontách, nebo se z jiných příčin dosud nevrátili.

Od roku 1929 se objevuje snaha výboru o získání pozemku, který by byl vhodný pro výstavbu nové zbrojnice. Hasiči do té doby uskladňovali svou výzbroj v nevyhovujícím dřevěném skladišti. Obecními představiteli nebyla věnována velká pozornost potřebám, materiálnímu vybavení ani skladovacím prostorům hasičského sboru, ať již před válkou, nebo po ní. Malé pochopení nalezli hasiči i v letech 1929 až 1932, kdy byla obecní rada žádána o poskytnutí pozemku pro stavbu nové požární zbrojnice. Rada nejdříve jednala s několika majiteli pozemků o odprodeji, ale nedošlo k dohodě a pozemek nebyl zajištěn. Výbor se několikrát chtěl této akce vzdát, ale vždycky se našlo několik houževnatých členů, kteří od této myšlenky nemínili upustit.

3. září 1932 byli výborem pověřeni br. Alois Janiš a Jan Krčmář, aby spolu s radními Františkem Martínkem a Aloisem Pavelkou projednali s velkostatkem Rožnov, již dříve rozjednaný odprodej pozemku vedle dnešního obecního úřadu. 2. února 1933 byl tento pozemek odkoupen a byla zahájena stavba hasičské zbrojnice.

19. července 1933, byl při oslavách 40. výročí založení sboru položen základní kámen nové zbrojnice.

Následovaly různé akce k získání levnějšího materiálu pro stavbu. Jednalo se s různými dodavateli, upisovaly se půjčky od členů i od místních občanů a připravovaly se definitivní stavební plány. Tyto zpracoval místní stavitel František Vlček ve dvou verzích, a to jako přízemní skladiště, nebo jako jednopatrovou budovu se schůzovní a spolkovou místností v prvním patře. Většině členů se zalíbila druhá verze a rozhodli se pro ni. Také obecní představenstvo ji schválilo, jako obec lépe reprezentující na čelném místě uprostřed vesnice a rozhodlo se pro stavbu darovat dřevo z obecního lesa.

V květnu roku 1935 byly práce na stavbě již naplno zahájeny. Každý člen sboru se zavázal odpracovat minimálně 30 hodin zdarma při nádenických, nebo odborných pracích podle své profese. Práce na stavbě pokračovaly neobyčejně rychle a úspěšně. Svědčí o tom i to, že již 11. srpna 1935 byl nový hasičský dům s novou zbrojnicí – jeden z mála na Valašsku – slavnostně otevřen za účasti mnoha zástupců okolních sborů.

V září roku 1938, bylo při všeobecné vojenské mobilizaci povoláno 15 členů z 51 do vojenské služby. Domů se vrátili všichni.

V roce 1941 byl zakoupen obecním představenstvem pro hasičský sbor starší osobní automobil Škoda. Tento vůz umožňoval připojení stříkačky a tím urychlení přepravy k požárním zásahům.

V roce 1956 byla zahájena práce na přístavbě, která zahrnovala další garáž a jednopokojový byt v 1. patře. Svépomocí byly vyrobeny a vypáleny cihly, z obecního lesa se pokácelo a pořezalo potřebné dřevo, byly vykopány a vybetonovány základy.

V roce 1967 zprostředkoval okresní výbor pro sbor získání staršího nákladního automobilu Tatra 805.

V roce 1974 členové intenzivně pracovali na zhotovování a montáži vlastní autocisterny. Od Státních lesů Rožnov byl získán podvozek Praga V3S, cisterna, čerpadla, kropící lišta a další vybavení bylo zakoupeno od n. p. Karosa Vysoké Mýto a 1. brněnské strojírny Třebíč. ACS 16 P-V3S s cisternou o objemu 5 000 litrů, bylo předáno při slavnosti 27. 7. a 28. 7., kdy bylo uspořádáno ukázkové cvičení a výlet.

V souvislosti s pádem totalitního komunistického režimu, který nastal v našem státě v roce 1990 se i naši členové jednomyslně rozhodli podpořit návrat k původním hasičským tradicím, původnímu znaku i názvu Sboru dobrovolných hasičů. Činnost sboru nebyla o nic méně bohatá než dříve. Opět se konaly oblíbené společenské zábavy a družstva mužů i mladých hasičů se zúčastňovala soutěží. Zvláště mladí hasiči se pod vedením Michala Slováka dobře umísťovali na hasičských soutěžích.

V roce 1993 oslavil náš sbor významné jubileum, a to 100 let od jeho založení. K tomuto významnému výročí v historii sboru byly uspořádány v sobotu 17. července oslavy, nad kterými převzali záštitu Obecní úřad v Zašové a Okresní sdružení hasičů.

V oblasti odborné přípravy absolvují velitelé a strojníci odborné školení ve stanoveném rozsahu na Centrální požární stanici Valašské Meziříčí. Členové výjezdové jednotky se zúčastňují v průběhu roku odborné přípravy zaměřené na bezpečnost práce u zásahu, obsluhu radiostanic, dálkovou dopravu vody, taktiku zásahu, povinnosti velitelů a členů jednotky u zásahu, ochranu obyvatelstva, výcvik s dýchací technikou aj. Strojníci pravidelně absolvují kondiční jízdy a provádějí výcvik a obsluhu všech agregátů. Zúčastňují se také školení řidičů, určeném pro vozidla s právem přednosti v jízdě.

Zašovské hasiče je možné vidět nejen u zásahů, ale také při běžné pomoci občanům, firmám a obci, například při čištění studní a kanalizace, očistě komunikací, dopravě vody z důvodu sucha apod. Při pořádání některých sportovních akcí, např. motokros, zajišťují na trati požární hlídky a s požární cisternou zásobování vodou a kropení tratě proti prachu.

K současné kulturní činnosti sboru patří již tradiční pořádání Hasičského bálu, který díky precizní pořadatelské přípravě bývá širokou veřejností velmi oblíben. Po vybudování a vybavení hasičského výletního areálu uprostřed obce jej hasiči, ale i jiné spolky využívají k pořádání svých zábavních akcí. Každoročně se uskutečňuje zájezd na Hasičskou pouť na sv. Hostýně a mše na počest sv. Floriána v zašovském kostele.

Postupem času se změnil k lepšímu přístup a pochopení obecní samosprávy i občanů pro humánní a nezastupitelnou pomoc hasičů. Obstarávání prostředků pro zajištění potřebné výzbroje a výstroje, jakož i budování a opravy hasičských zbrojnic není dnes už jen starostí hasičů, ale i pravidelnou rozpočtovou položkou obce a kraje.

Náš sbor má stále zájem o nové, pracovité a nadšené členy, kteří by dále pokračovali v ušlechtilé myšlence dobrovolného hasičstva, u jejíž zrodu v naší obci stál před více než 120 lety řídící učitel Jan Tauber, zakladatel dobrovolného hasičského sboru v Zašové.

Zašovský hasičský sbor prošel za 120 let svého trvání obdobími rozvoje i stagnace. Za ta léta se v jeho řadách vystřídaly stovky členů, kteří měli pro práci ve sboru pochopení, ale byli i takoví, kteří si snad při vstupu neuvědomili, že členství ve sboru od nich vyžaduje víc než jen podpis na přihlášce. Takoví členové ze sboru brzy odešli, nebo byli vyloučeni. Většina členů však ve sboru vytrvala, vykonala zde kus poctivé práce a zůstala věrna ušlechtilé myšlence, kterou proměnila ve skutky a činy. Jejich práce a snahy však dále přetrvávají v díle, které vykonali a pokračují v něm jejich potomci a následovníci.

Činnost dětí a mládeže ve sboru dobrovolných hasičů v Zašové

Děti a mládež hasičského kroužku v Zašové se pravidelně scházejí na schůzkách za účelem přípravy na soutěže, tréninku požárních disciplín a sportovních her. Podle počasí děti využívají fotbalové hřiště, sportovní hřiště za školou, svou klubovnu v hasičské zbrojnici a v zimních měsících se scházejí v tělocvičně základní školy. V letních měsících se zúčastňují soutěží v požárním sportu. Občas děti navštíví volnočasový klub – Svět her a poznání Vrtule ve Valašském Meziříčí nebo filmové představení v kině Svět.

deti mladez

Družstva dětí a mládeže se v roce 2017 zúčastnila dvou soustředění. První třídenní soustředění proběhlo v březnu v Luhačovicích. Ubytování bylo zajištěno v nově dostavěném křídle hotelu Praha.

Náplní tohoto soustředění bylo zregenerování pohybové soustavy těla, praktické opakování práce se sportovním nářadím (hadice, rozdělovač, proudnice – jejich zapojování, vázání uzlů, poznávání geografických značek a celková příprava pro obvodové kolo v požárním sportu). Dále pak stmelení kolektivu před sezónou. Na místním sportovišti se hrály míčové hry, děti využily koupání v bazénu a poznávaly malebné okolí.

V průběhu letních prázdni pak proběhlo šestidenní soustředění na Chatě pod Tesákem, kterého se zúčastnilo 13 dětí.

Na tomto soustředění byly děti ubytovány na okraji lesa ve čtyřlůžkových chatkách. Děti zde pod vedením vedoucích absolvovaly túry po okolí podle mapy a turistických značek, budovaly úkryty v lese. Děti si užily i možnosti jízdy na koních v nedaleké jízdárně „Ve dvoře“. Hlavní náplní tohoto soustředění však byla příprava na branný závod konaný v záři tohoto roku. Děti cvičily střelbu ze vzduchovky, opakovaly si vázání uzlů, zdokonalovaly se ve zdravovědě a v práci s mapou a buzolou. V neposlední řadě v osobním volnu hrály spoustu her, které měly příznivý vliv na týmovou práci.

Za tuto bohatou činnost a široké možnosti vyžití dětí vděčíme finanční podpoře obce Zašová, dotacím z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a sponzorským darům mnoha soukromých firem z našeho okolí.

msmt

Pro rodiče

V případě zájmu Vašich dětí o hasičský kroužek se prosím obraťte na vedoucí mládeže, kterými jsou: