Obecní Úřad


Revitalizace zeleně sídliště - Zašová

Předmětem zakázky jsou zahradnické práce dle podmínek projektové dokumentace provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „projekt“) vypracované v 5/2019 Ing. Mgr. Petrou Šoborovou. Podrobněji se jedná o revitalizaci stávající sídelní zeleně (ošetření stávajících dřevin, výsadba nových dřevin, trvalek a okrasných travin). Zakázka zahrnuje také následnou tříletou péči. 

Název zakázky: Revitalizace zeleně sídliště - Zašová

Druh podle předmětu

Služby

Druh podle výše předpokládané hodnoty

Zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího řízení

Mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Stav

Výzva k podání nabídky

 

 

 

Popis

Předmětem zakázky jsou zahradnické práce dle podmínek projektové dokumentace provádění stavby (dále jen „projektová dokumentace“ nebo „projekt“) vypracované v 5/2019 Ing. Mgr. Petrou Šoborovou. Podrobněji se jedná o revitalizaci stávající sídelní zeleně (ošetření stávajících dřevin, výsadba nových dřevin, trvalek a okrasných travin). Zakázka zahrnuje také následnou tříletou péči. 

Předpokládaný termín realizace akce

červenec – říjen 2020

Zadavatel:

Název zadavatele

Obec Zašová

Sídlo

Zašová 36, 756 51 Zašová

Zastoupený

Bc. Jiljím Kubrickým, starostou

IČ, DIČ

00304476, CZ00304476

E-mail

podatelna@zasova.cz, podzemna@zasova.cz

Telefon

+420 571 634 041, +420 725 073 576

Kontaktní osoba

Ing. Tereza Podzemná

Termíny výzvy:

Zveřejněno od:

11. 06. 2020

Nabídky do:

01. 07. 2020 do 10:00 hod.

Další informace:

Nabídka bude obsahovat doklady dle podmínek výběrového řízení. Dodavatel je povinen předložit zpracovanou nabídku v češtině. Zadavatel požaduje předložení nabídky 1x originál  a 1x CD nebo DVD. Nabídka musí být podepsaná odpovědnou osobou a doručená v papírové podobě ve lhůtě pro podání nabídek na podatelnu Obecního úřadu v Zašové.

 

Kritéria pro hodnocení nabídek:

Zadavatel stanovil pro zadání této nabídky hodnotící kritérium ekonomická výhodnost nabídky – nejnižší nabídková cena.

 

Zadavatel si vyhrazuje právo na upřesnění, doplnění podmínek, eventuálně zrušení této výzvy k podání nabídky.

Přílohy:

Výzva k podání nabídky zde

Krycí list zde

Smlouva o dílo zde

Čestné prohlášení zde

Průvodní zpráva zde

Výkresová část zde

Invertarizace zeleně zde

Výkaz výměr zde

 

Dodatečné informace:

Díl 1 Kácení (položky 1 - 13) v případě zájmu o zakázku prosím nenaceňovat, tato část není součástí této veřejné zakázky.

Upozornění na chybějící výměru pro položku v rozpočtu

Na řádku č. 59 - Hloubení rýh pro instalaci protikořenových bariér, v zemině tř. 1-4, šířky do 600 mm v rovině nebo svahu do 1:5, hloubky přes 800-1100 mm - odrytí hrany záhonu mezí plochou pro výsadbu keřů a trávníkem není uvedena výměra

Jedná se o - 100 m - "odpíchnutí" hrany záhonu - vytvoření rýhy odrytím a to mezi výsadbami smíšených záhonů (trvalky, okrasné trávy, keře) a trávníkem. 

Z tohoto důvodu bude nutno na tomto řádku zadat vzorec pro výpočet. Prosíme o řádnou kontrolu při vyplňování výkazu výměr, aby byla tato skutečnost promítnuta ve všech částech rozpočtu.

Výsledek:

Rozhodnuto dne:

 

Rozhodnutí:

 


Kategorie: Veřejné zakázky
Vytvořeno / Upraveno: 22.06.2020 | Zveřejněno do: 2.07.2020 | Obec Zašová

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti cookie. Používáním webu s tím souhlasíte. Další info OK