Výstavba v obci

Bytový dům ve Veselé

Jedná se o rekonstrukci stávajícího prostoru bývalé školy v Zašové, místní část Veselá, kde bylo sídlo firmy JOVA-TERM, s.r.o. za účelem úpravy pro nové využití – byty. V další části budovy budou rekonstruovány dílny a hospodářská budova, která bude využita rovněž na byt. 

Průvodní zpráva zde

Souhrnná technická zpráva zde

Výkresová dokumentace zde


Oprava místní komunikace

Průvodní zpráva zde

Souhrnná technická zpráva zde

Situační výkres zde

Situační výkres II zde


Chodník podél místní komunikace směr Hliník - I. etapa

realizace do konce roku 2019

Průvodní zpráva zde

Souhrnná technická zpráva zde

Technická zpráva zde

Situační výkres zde

Katastrální situační výkres zde

Situace, bezbariérové užívání zde


Revitalizace zeleně sídliště Zašová

Revitalizace zeleně sídliště si klade za cíl podpořit ekologickou stabilitu tohoto prvku sídelní zeleně a změnu druhové skladky dřevin směrem ke geograficky původním a stanovištěn vhodným druhům. Návrh řešení respektuje existující známé vztahy a požadavky.

Průvodní zpráva zde

Mapová příloha zde

Invertarizace zeleně zde


Rekonstrukce smuteční obřadní síně v Zašové

Výtvarně architektonický návrh interiéru zde


Rekonstrukce chodníků podél hlavní komunikace v obci

Obec má zpracovaný projekt a vydáno stavební povolení na rekonstrukci chodníků podél hlavní komunikace v obci. Projektovaná cena rekonstrukce je 2, 6 mil. Kč a na její realizaci bude obec žádat o dotaci ze SFDI.

Koordinačním situace 1 zde

Koordinačním situace 2 zde

Koordinačním situace 3 zde

Koordinačním situace 4 zde

Videoprezentace zde


Rozšíření místní komunikace kolem kláštera

 Projekt zde


Protipovodňová a protierozní opatření v trati - Pohoř v k.ú. Zašová

 Průvodní zpráva zde

Koordinační situační výkres zde


Oprava rybníků v klášterní a farní zahradě v Zašové

Obec Zašová připravuje podání žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí – 51.výzva, Aktivita 4.3.2: Vytváření a obnova vodních prvků s ekostabilizační funkcí.

Dotace by měla být použita na  Opravu stávajících rybníků v klášterní a farní zahradě v Zašové. Pro tento účel si obec Zašová nechala zpracovat projektovou dokumentaci (viz příloha).

Oprava by se měla rámcově skládat z těchto kroků:

-  pročištění odpadního potrubí,

- pomalé vypuštění dolního a následně i horního rybníku a postupný výlov ryb a ostatních vodních živočichů a jejich transfer do jiné vhodné nádrž)

- postupné odvodnění sedimentu,

- oprava opěrných pobřežních zdí podle stavu poškození.,

- v místech sesouvajícího se břehu přitížit patu svahu kamenným záhozem

- oprava výpustného objektu nejprve u horního rybníku – oprava popraskaného betonu

- posouzení stavu výpustného objektu u dolního rybníku, jeho částečné zbourání, stavba nového, oprava betonu výpustné šachty

- odkop odvodněného sedimentu ze dna nejprve horního rybníku.

- vyčištění a odkop sedimentu ze střední tůňky, včetně spojovacího zemního příkopu

- odkop sedimentu ze dna dolního rybníku,

- urovnání terénu

Podrobněji v přiložené projektové dokumentaci zde


Revitalizace parčíku u památníku padlých ve Veselé

Obec Zašová má záměr zrevitalizovat zeleň v parčíku u památníku padlých ve Veselé. Na tuto akci bude žádat obec Zašová o dotaci v rámci Operačního programu životní prostředí. Jednou z povinných příloh žádosti je i projektová dokumentace, kterou si obec nechala zpracovat oprávněnou osobou. Revitalizace zeleně v místní části Veselá si klade za cíl podpořit ekologickou stabilitu doplněním dřevin a keřových skupin. Návrh doplňuje do sídelní zeleně stromy a keřové porosty. Doplněním keřových výsadeb bude vytvořen vegetační prvek poskytující potravu a rozšiřující úkrytové možnosti mnoha živočichů. Tím dojde k podpoře biodiverzity ekosystému sídelní zeleně a zastínění volných ploch v letních měsících. Prostor bude doplněn dvěmi lavičkami pro posezení a odpočinek.

Podrobný popis viz přiložená projektová dokumentace zde


Vybudování učeben s bezbariérovým přístupem a rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Zašová

Obec Zašová ve spolupráci se Základní školou připravuje podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu do 46 výzvy- Infrastruktura základních škol. Za tím účelem obec připravila projektovou dokumentaci, která řeší:

  • Vybudování bezbariérového vstupu do ZŠ Zašová z venkovního prostoru.
  • Vybudování nového výtahu za účelem bezbariérového přístupu do jednotlivých částí ZŠ Zašová.
  • Vybudování nových specializovaných učeben v prostorách staré tělocvičny – dílna, jazyková učebna, přírodovědná laboratoř a počítačová učebna.
  • Rekonstrukci sociálního zázemí s vybudováním WC pro imobilní.

Všechny předložené projektové záměry v rámci této výzvy musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání, což projekt splňuje,  a případná dotace činí až 90% z celkových způsobilých výdajů.

Projektová dokumentace zde (pouze do 21.2.2017)


Oprava mostu ve Veselé

Žádost o souhlas zde

Technická zpráva zde

Souhrnná technická zpráva zde

Katastrální situace zde

Koordinační situační výkres zde

Podélné řezy č.1 a č.2

Příčné řezy č.1 a č.2

Situační výkres zde

Záborový elaborát zde


Komunitní dům seniorů (KoDuS)

KoDuS je bytový dům, který může obsahovat pouze podporované upravitelné byty, nebytové prostory sloužící k zabezpečení funkcí bytového domu a povinně též sdílené prostory, mající za účel podporu komunitního způsobu života seniorů. Jedná se o nový typ bydlení seniorů, který by se měl podílet na vytvoření podmínek pro aktivní přípravu na stáří. Jde o bydlení určené především mladším seniorům (od 60 let), kteří ještě nejsou závislí na pomoci druhých, ale chtějí využít přednosti již zmiňované sousedské výpomoci před případnou závislostí na rodině, nebo na veřejných či sociálních službách.

Předmětem projektu KoDuS v obci Zašová je plánovaná přestavba cihlové budovy v areálu bývalého kláštera. Navržené stavební úpravy spočívají v revitalizaci stavby a přizpůsobení dispozice požadavkům na nové využití.

Stavební řešení zde


Zpřístupnění a obnova klášterní zahrady

Spolu s celým areálem kláštera získala obec od zlínského kraje klášterní zahradu o rozloze takřka 2 hektarů. Zahrada je osázena starými ovocnými stromy.  Je tu na samostatné parcele i rybník, který však nemá přítok, (zatím se pracuje na projektu pro dotační titul na obnovu a vyčištění vodních nádrží), studna, malý plastový do země zapuštěný bazén, zahradní altánek a několik dalších drobných zahradních staveb. Obec nechala zpracovat projekt na obnovení klášterní zahrady tak, aby byla atraktivní jak pro turisty, tak pro naše občany. Zahrada je navržená ve stylu přírodních zahrad. Lemuje ji mlátový chodník, kolem kterého budou umístěny tabule informující jak o historii trinitářského řádu v naší obci, tak o rostlinách a zvěři žijící v zahradě a jejím okolí. Projekt není uzavřený a bude postupně doplňován (třeba o voliéry pro bažanty a jiné ptactvo) a realizován dle dotačních titulů a finančních možností obce. Zatím zkusíme využít dotačního titulu INTERRAG na podporu turistického ruchu v rámci příhraniční spolupráce.

Projekt zahrady zpracovala studentka zahradní architektury Lýdie Nytrová ve spolupráci s Mgr. Stanislavem Chumchalem.

Celková studie + zprávy zde


Úprava křižovatky I/35 se silnicí III/4868 u Stříteže n. B

Ředitelství silnic a dálnic Brno zpracovává prostřednictvím projektové kanceláře dopravních staveb PK OSSEDORF s.r.o. Brno projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí na úpravu křižovatky I/35, křižovatka se silnicí III/4868 u Stříteže.

Projektová dokumentace – 1. část zde

Projektová dokumentace – 2. část zde

Koordinační situace stavby zde


Výjezd ze Zašové

Informace o stavu přípravných prací na výjezdu ze Zašové:

Začátkem roku 2018 bylo vydáno a nabylo právní moci ÚR na stavbu Křížení silnice I/35 Zašová se silnicí III/01876 a se železniční tratí Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm. Další práce: Projekt pro stavební povolení a realizace stavby v gesci ŘSD ČR. Podle nám dostupných informací je harmonogram asi takovýto:

Rok 2018 až 19– zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a vydání stavebního povolení, 2020 realizace stavby

Průvodní zpráva – část 1 zde

Průvodní zpráva – část 2 zde

Výkresy – část 1 zde

Výkresy – část 2 zde

Výkresy – část 3 zde

Související dokumentace zde

Doklady zde

Záznam ze vstupní všeprofesní porady a místního šetření zde

Rekonstrukce výjezdu ze Zašové, projekt pro územní rozhodnutí (Investor SŽDC s. p., Zpracovatel Moravia Consult Olomouc a. s.) – zde

Územní rozhodnutí zde

Předávací protokol o záměru projektu a přípravné dokumentace stavby zde

Územní rozhodnutí - nabytí právní moci zde

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti cookie. Používáním webu s tím souhlasíte. Další info OK