Horní menu

Fulltext vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14
Pétanque pro seniory
15
Den otců
Pozvánka na víkendové akce 14. - 16. 6.
16
17
Hana − divadelní předplatné 2023
18 19 20 21 22
Zachau Cup
Posezení u guláše
23
Jánské ohně nad vlekem
Vítání léta v Salze 2024
24
Den hudby na návsi 2024
25 26
Hudební léto Na Fojtství 2024
27 28 29
The Rock Contest vol. 8
Dětské odpoledne a večerní rocková zábava
30
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Potřebuji si vyřídit > Občanský průkaz a cestovní pas

Občanský průkaz a cestovní pasObčanský průkaz

Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území ČR.

Občanovi se vydává:

 1. občanský průkaz se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem,
 2. občanský průkaz bez strojově čitelných údaji

Občan, který žádá o vydání občanského průkazu, popřípadě osoba, která za něj podává žádost, jsou povinni prokázat svou totožnost. Totožnost se prokazuje platným občanským průkazem anebo jiným obdobným dokladem, který je veřejnou listinou, nebo jiným hodnověrným způsobem. Žádost a doklady potřebné pro vydání občanského průkazu může za občana předložit i jiná osoba, která se nemusí prokazovat plnou mocí, údaje této osoby v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, datum a místo narození se zapisují na žádost. Jde-li o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem, může jiná osoba předložit žádost a doklady, jen pokud se nepořizuje při zpracování žádosti digitalizovaná podoba občana a jeho podpisu. Za občana mladšího 15 let žádá o vydání občanského průkazu jeho zákonný zástupce.

Doba platnosti občanského průkazu

(se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem)

a) 10 let

b) 5 let, je-li občanský průkaz vydáván občanu mladšímu 15 let

c) 35 let, je-li občanský průkaz vydáván občanu staršímu 70 let

Občan může požádat o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve zkrácené lhůtě, a to

a) v pracovních dnech do 24 hodin, nebo

b) do 5 pracovních dnů

Občan je povinen předložit při podání žádosti

První OP do 15 let:

 • rodný list

S občanem mladším 15 let žádá o vydání OP jeho zákonný zástupce s platným občanským průkazem.

První OP nad 15 let

 • rodný list

Žádost o vydání prvního občanského průkazu musí být podána do 30 dnů ode dne, kdy občan dosáhl věku 15 let.

K žádosti o vydání prvního občanského průkazu se předkládá doklad o státním občanství občana, jemuž má být vydán první občanský průkaz jen v případě, vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji. Nemá-li žadatel takový doklad, ověří obecní úřad obce s rozšířenou působností, u kterého podává žádost o vydání prvního občanského průkazu, na jeho žádost státní občanství občana u úřadu příslušného k jeho vydání.

První OP po ukončení pobytu v cizině anebo po nabytí státního občanství, nebo občana, který nemá na území České republiky trvalý pobyt:

 • rodný list (to neplatí v případě, kdy občan žádá o vydání prvního OP bezprostředně po nabytí státního občanství)
 • doklad o státním občanství

Při končící platnosti dosavadního OP:

 • dosavadní OP

V případě, že občan předkládá před vydáním nového občanského průkazu občanský průkaz, vydaný bezprostředně po nabytí státního občanství, je povinen předložit rodný list.

Požádat o bezplatné vydání občanského průkazu je možné maximálně půl roku před skončením platnosti dosavadního občanského průkazu.

Změna údajů nebo doplnění nového údaje:

 • dosavadní OP
 • doklad o změně nebo doklad potvrzující nový údaj (např. potvrzení o změně místa trvalého pobytu, diplom)

Ztráta, odcizení, poškození, zničení OP

Občan je povinen prokázat totožnost a předložit:

 • potvrzení o OP

Doklady musí být předloženy v originále, ověřeném opisu nebo ověřené kopii.

Při vyřizování žádosti se současně pořídí digitalizovaná podoba občana a jeho podpisu.

Doba platnosti občanského průkazu

(bez strojově čitelných údajů)

a) 3 měsíce

b) 1 měsíc

Občanovi, který požádá o vydání OP bez strojově čitelných údajů bezprostředně po nabytí státního občanství, vydávají obecní úřady obcí s rozšířenou působností OP s platnosti 3 měsíce. S platnosti 1 měsíc se vydává občanovi z důvodu výkonu volebního práva. OP bez strojově čitelných údajů se do doby vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem nevydává opakovaně.

Občan, který žádá o vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů je povinen předložit 2 fotografie o rozměru 35 mm x 45 mm, odpovídající současné podobě občana, vyplněný formulář a potřebné doklady.

Převzetí občanského průkazu

Občan je povinen převzít občanský průkaz osobně. Za občana mladšího 15 let přebírá občanský průkaz zákonný zástupce. Po prokázání totožnosti zkontroluje správnost osobních údajů uvedených v občanském průkazu, ověří funkčnost a kapacitu kontaktního elektronického čipu, zadá bezpečnostní osobní kód a potvrdí svým podpisem převzetí občanského průkazu. Občan může při převzetí občanského průkazu nebo kdykoli poté u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností zadat identifikační osobní kód a deblokační osobní kód pro účely aktivace identifikačního certifikátu.

Bezpečnostní osobní kód slouží k autentizaci držitele při fyzickém prokázání jeho totožnosti. Po třetím chybném po sobě jdoucím zadání bezpečnostního osobního kódu se další možnost autentizace držitele zablokuje. Odblokování funkce autentizace držitele provede na žádost držitele neprodleně kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností po prokázání totožnosti držitele. 

Identifikační osobní kód slouží k přístupu k identifikačnímu certifikátu a je využíván při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním údajům držitele. Po třetím chybném po sobě jdoucím zadání identifikačního osobního kódu se přístup k identifikačnímu certifikátu zablokuje. Odblokování přístupu k identifikačnímu certifikátu držitel může provést zadáním deblokačního osobního kódu.

Deblokační osobní kód slouží k odblokování přístupu k identifikačnímu certifikátu. Po desátém chybném po sobě jdoucím zadání deblokačního osobního kódu se přístup k identifikačnímu certifikátu zablokuje. Odblokování přístupu k identifikačnímu certifikátu provede na žádost držitele kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností po prokázání totožnosti držitele zadáním nového identifikačního osobního kódu a nového deblokačního osobního kódu držitelem. 

Bezpečnostní osobní kód, identifikační osobní kód a deblokační osobní kód je tvořen nejméně 4 a nejvýše 10 číslicemi, které si zvolí držitel. Po dobu platnosti občanského průkazu může držitel kódy změnit. Změnu bezpečnostního osobního kódu lze provést s využitím elektronické identifikace a zvláštní elektronické aplikace umožňující dálkový přístup nebo u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Změnu identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního kódu lze provést s využitím elektronické aplikace nebo u kteréhokoli obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Bezpečností osobní kód, identifikační osobní kód ani deblokační osobní kód při převzetí občanského průkazu nezadává

a) občan mladší 15 let,

b) občan, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu,

c) občan, kterému brání zadat kód překážka těžko překonatelná. 

Správní poplatky na úseku občanských průkazů

a) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 24 hodin pracovního dne

 - při podání a převzetí u Ministerstva vnitra - 1 000 Kč

 - při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 500 Kč

 - při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 500 Kč

občanům mladším 15 let

 - při podání a převzetí u Ministerstva vnitra - 500 Kč

 - při podání na obecním úřadě obce s rozšířenou působností - 250 Kč

 - při převzetí u Ministerstva vnitra, pokud byla žádost podána u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 250 Kč

b) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem ve lhůtě do 5 pracovních dnů

 - při podání a převzetí u Ministerstva vnitra - 500 Kč

 - při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 250 Kč 

 - při převzetí u Ministerstva vnitra - 250 Kč

- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 500 Kč

občanům mladším 15 let

- při podání a převzetí u Ministerstva vnitra - 300 Kč

- při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností -  200 Kč

- při převzetí u Ministerstva vnitra - 100 Kč

 - při podání u obecního úřadu obce s rozšířenou působností a převzetí u stejného obecního úřadu obce s rozšířenou působností - 300 Kč

c) Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce - 100 Kč

d) Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let - 50 Kč

e) Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky - 100 Kč

f) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizení, zneplatněný z důvodu nebezpečí zneužití dat v identifikačním certifikátu v kontaktním elektronickém čipu nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy - 100 Kč

g) Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního občanského průkazu - 200 Kč

h) Převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který občan uvedl v žádosti - 100 Kč

i) Odblokování elektronické autentizace občanského průkazu - 100 Kč

Cestovní pas

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává:

 • ve lhůtě 30 dnů
 • je-li žádost podána na zastupitelském úřadě v zahraničí, ve lhůtě 120 dnů
 • občanům ve věku do 15 let s dobou platnosti na 5 let, občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let; dobu jeho platnosti nelze prodloužit
 • občan může požádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě, a to v pracovních dnech do 24 hodin, nebo do 5 pracovních dnů

Zapisování dětí do cestovních dokladů rodičů bylo zrušeno

Podmínky vydání cestovního dokladu

O vydání cestovního pasu může požádat:

 • občan starší 15 let, pokud je občan nezletilý, připojí k žádosti písemný souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Ověření podpisu se nevyžaduje, jestliže osoba oprávněná dát souhlas se žádostí, vyjádří svůj souhlas a žádost podepíše před orgánem příslušným k vydáním cestovního dokladu. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou
 • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let; místo zákonného zástupce může podat žádost pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let. Tyto osoby připojují k žádosti souhlas zákonného zástupce s jeho ověřeným podpisem. Souhlas zákonného zástupce se nevyžaduje, pokud je jeho opatření spojeno s překážkou těžko překonatelnou
 • za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, podává žádost soudem určený opatrovník. Za občana staršího 15 let může žádost podat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem
 • jde-li o osvojení nezletilého občana do ciziny, podává žádost místo zákonného zástupce nebo dává místo zákonného zástupce souhlas Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí

Občanovi, který je držitelem platného cestovního pasu, lze vydat další cestovní pas jen v odůvodněných případech; odůvodněným případem se rozumí například vyřízení vízových záležitostí souvisejících s cestou do zahraničí, jestliže občan cestovní doklad naléhavě potřebuje k jiné cestě do zahraničí.

Místo podání žádosti

Žádost o vydání cestovního pasu podá občan u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u zastupitelského úřadu, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě nelze podat u zastupitelského úřadu. Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě může občan podat u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo u ministerstva.

Převzetí cestovního dokladu:

 • občan starší 15 let
 • zákonný zástupce, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, nebo Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí
 • opatrovník občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k převzetí cestovního dokladu, nebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo
 • pověřený zástupce právnické osoby zřízené státem, jedná-li se o cestovní doklad vydaný k plnění pracovních úkolů v zahraničí podle mezinárodní smlouvy  
 • z důvodu zvláštního zřetele hodného zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele
 • Pokud občan podal žádost o vydání cestovního pasu u zastupitelského úřadu, může jej převzít i u obecního úřadu obce s rozšířenou působností příslušného k jeho vydání. Cestovní pas vydaný ve lhůtě 30 dnů může převzít i u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který uvedl v žádosti / za přeposlání cestovního pasu zaplatí správní poplatek 100 Kč u úřadu, u kterého převezme cestovní pas /.

Občanovi, jemuž je vydáván cestovní doklad se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, popřípadě jeho zástupci, se na žádost ověří správnost osobních údajů uvedených ve vydávaném cestovním dokladu, funkčnost nosiče dat s biometrickými údaji a správnost v něm zpracovaných biometrických údajů. V případě zjištění nefunkčnosti nosiče dat s biometrickými údaji, popřípadě zjištění nesprávnosti v něm zpracovaných osobních údajů, nebo v případě zjištění nesprávnosti osobních údajů, zpracovaných v cestovním dokladu, má občan právo na vydání nového cestovního dokladu.

Občan může při podání žádosti o vydání cestovního pasu zadat své telefonní číslo nebo e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí vyhotoveného dokladu.

Co musíte předložit

K žádosti o vydání cestovního pasu je třeba předložit:

 • doklady prokazující údaje zapisované do cestovního pasu (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, apod.) a totožnost , například platný občanský průkaz
 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana mladšího 15 let, rodný list (popřípadě platný cestovní pas nebo občanský průkaz)   a občanský průkaz rodiče
 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti pěstounem, osobou, které byl občan mladší 15 let svěřen do výchovy, nebo ředitelem zařízení pro výkon ústavní výchovy, které pečuje o občana mladšího 15 let, tj. příslušné rozhodnutí soudu
 • doklady prokazující oprávněnost k podání žádosti zákonným zástupcem za občana, který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům nebo jehož způsobilost k právním úkonům byla omezena, tj. příslušné rozhodnutí soudu

Formuláře

Podání žádosti o vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji:

 • žádost se nepodává na úředním tiskopisu -  občan  pouze předloží doklady potřebné k vydání cestovního pasu
 • nepřikládá se fotografie - fotografii pořizuje úřad při podání žádosti, proto se občan musí dostavit osobně 

Poplatky a termíny

Správní poplatky za vydání cestovních pasů: 

Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní pas převezme u úřadu, kde žádost podal. Pokud podal žádost u obecního úřadu obce s rozšířenou působností)  či úřadu městské části Praha 1 až 22 a převezme cestovní pas na Ministerstvu vnitra , zaplatí první část správního poplatku při podání žádosti a druhou při převzetí cestovního pasu.

Přehled správních poplatků za vydání cestovních pasů

CD  

Vydání do 24 h v pracovních dnech

Vydání do 5 pracovních dnů

 

místo podání - místo převzetí  

místo podání - místo převzetí  .

občan starší 15 let

MV -- MV = 6.000 Kč

MV -- MV = 3.000   Kč

ORP -- MV= 4.000 + 2.000 Kč

ORP -- MV= 2.000 + 1.000   Kč

4.000  2.000  =  6.000 Kč

2.000 + 1.000  =   3.000 Kč

 

ORP -- ORP= 3.000    Kč

 

 

 

občan mladší 15 let

MV -- MV = 2.000 Kč

MV -- MV  =  1.000   Kč

ORP -- MV= 1.500 + 500 Kč

ORP -- MV=  500 + 500   Kč

1.500 + 500 = 2.000 Kč

500 + 500  =   1.000 Kč

 

ORP -- ORP= 1.000 Kč

Převzetí cestovního pasu

 

Občan může převzít cestovní pas vydaný v pracovních dnech do 24 hodin pouze  u MV (ministerstva vnitra) – na adrese : Na Pankráci  72, Praha  4    (metro C - stanice "Pražského povstání").

Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů může převzít na Ministerstvu vnitra nebo na obecním úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské části Praha 1 až 22, u kterého podal žádost o jeho vydání.

Skončení platnosti cestovního dokladu

Platnost cestovního dokladu skončí:

 • uplynutím doby v něm vyznačené
 • ohlášením jeho ztráty nebo odcizení
 • uplynutím 3 měsíců ode dne změny příjmení občana, pokud k ní došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana
 • pozbytím státního občanství, úmrtím nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení držitele cestovního dokladu za mrtvého.

Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu rozhodne o skončení jeho platnosti, jestliže:

 • je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost
 • obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny, s výjimkou nesprávného údaje o aktuálním příjmení občana, pokud ke změně příjmení došlo v souvislosti s uzavřením manželství občana
 • jeho držitel podstatně změnil podobu

Před cestou do zahraničí

Před cestou do zahraničí byste si měli zkontrolovat, zda máte platný cestovní doklad. Držitel cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji je podle zákona o cestovních dokladech oprávněn požádat u kteréhokoliv orgánu oprávněného k vydání tohoto pasu o ověření funkčnosti nosiče dat a správnosti údajů v něm zpracovaných biometrických údajů a osobních údajů. Dále je třeba zjistit podmínky vstupu a pobytu v daném státě. 

Informace o vydávání nových pasů se dvěma biometrickými údaji

Od 1.dubna 2009 jsou vydávány cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat obsahujícím dva biometrické údaje.

S tímto dokladem lze cestovat do všech států světa včetně bezvízových cest do USA.

K cestám do států Evropské unie lze kromě cestovních pasů používat také občanské průkazy.