Obecní Úřad


Výstavba v obci - připravovaná

Vybudování chodníku - část Veselá

Projektová dokumentace zde

Dokladová část zde


Revitalizace areálu Zašovské skály

Studie zde


Studie revitalizace hasičského výletiště

Milí spoluobčané, jedním z dalších bodů rozvojového dokumentu obce v oblasti investic je revitalizace hasičského výletiště. Tento areál dlouhodobě obhospodařovaný naším sborem dobrovolných hasičů je, přes veškerou údržbu a péči, již zastaralý a zasluhuje si kompletní rekonstrukci. Protože se připravuje dotační výzva z operačního programu IROP2, na komplexní rekonstrukce veřejných prostranství, nechali jsme si zpracovat návrhy studií na revitalizace výletiště. Výsledný návrh, který je konsensem připomínek ze strany zastupitelů, hasičů, členů stavební i kulturní komise Vám nyní předkládáme. 

Studie respektuje požadavek obyvatelů bytového domu č. 557, na zachování plochy pro zahrádky pod tímto domem. Zabývali jsme se i možností zahrnout do revitalizované plochy obecní par. č. 1402, která je nyní v pronájmu, nakonec jsme však od tohoto také upustili. Už zrevitalizováním výletiště, které bude dle podmínek dotace muset být celodenně přístupné veřejnosti, přibude obci další velká plocha pro péči a údržbu. Zvětšením prostoru areálu výletiště směrem k ZŠ bude prostor dostatečně veliký i pro pořádání akcí typu zašovské slavnosti. Současný návrh nezahrnuje rekonstrukci bývalé pekárny, protože dotační výzva neumožňuje čerpat dotaci ne rekonstrukci tohoto objektu. Proto bude výletiště plnohodnotně funkční i bez této budovy. V případě potřeby se však pekárna bude dát přebudovat tak, aby poskytovala zázemí k výletišti (hospůdka, letní zahrádka, kuchyň, zázemí pro účinkující apod.), nebo se bude dát využívat úplně samostatně podle potřeb obce nezávisle na zrekonstruovaném areálu. Jednou z podmínek v uspění žádosti o dotaci je, aby v areálu našly volnočasové využití všechny věkové kategorie občanů. Proto je v západní části navrženo hřiště pro petanq, parkurová sestava pro náctileté a vprostřed areálu hřiště pro nejmenší. Posezení před pevnými prodejními stánky je zastřešeno, a pro ustavení mobilních lavic a stolů jsou připraveny terasovité stupně využívající terénu. Pódium je natočeno tak, aby hluk šel do prostoru mezi ZŠ a kostel a co nejméně obtěžoval okolní domy. K přírodě šetrné bude zadržování vody, které se bude dít přímo v areálu. V nejnižší části je navržen tzv. dešťový záhon, kde se bude dešťová voda zasakovat. V celém areálu je navržena nová výsadba, která však počítá s maximálním zachováním stávající zeleně a postupnou obnovou dřevin. Obslužnost areálu je navržená po hlavním chodníku naproti přístřešku před KD, kde bude však nutné umístit zábranu proti vběhnutí dětí do vozovky. Alternativně je navržen příjezd pro zásobování ještě podél severní strany pozemku, což však budeme muset ještě zkonzultovat s majitele přilehlého objektu. Příjezd k pódiu je možný rovněž z prostoru za prodejnou Hruška. Dále zvažujeme možnost pěšího napojení z chodníku u parkoviště kostela na chodník u nově zbudovaného WC. Tímto by došlo k dalšímu bezbariérovému vstupu do areálu. Bezbariérově se totiž nyní dá do areálu vejít pouze od návsi. Vstup od školy i od pekárny musí být, kvůli výškovému převýšení doplněn schody. I tady však budeme muset nejprve jednat s majiteli o směně pozemků. Z dotace bude možné zajistit osvětlení a monitorování celého areálu kamerovým systémem.

Navržená studie je prvním krokem pro zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení. Jedná se o tu část přípravy revitalizace, ke které je možné vznášet připomínky a návrhy. Předpokládám, že koncepce zůstane tak, jak je navržená, je však možné navrhovat dílčí úpravy. Termín pro vznášení připomínek a návrhů k navržené studii stanovuji do 10. června 2021. Následně bychom přistoupili k práci na PD, abychom byli připraveni na vyhlášení dotačního titulu, ke kterému by mohlo dojít pravděpodobně na přelomu roku.

 Průvodní zpráva zde

Situace zde


Výměna obrub u silnice III/01876, Zašová

Projektová dokumentace zde


Oprava místní komunikace Záhumení - výměna obrub

Projektová dokumentace zde


Oprava místní komunikace v Zašové

Projektová dokumentace zde

Slepý rozpočet zde


Výsadba dřevin v Zašové

Odborný posudek zde


Výsadba dřevin ve Veselé

Odborný posudek zde


Klášter Zašová

Schválená architektonická studie zde

Propagační video – rekonstrukce kláštera:  https://vimeo.com/424764783

Projektová dokumentace:

zpráva a situace zde

SO 01_1 zde

SO 01_2 zde

SO 01_3 zde

SO 02_1 zde

SO 02_2 zde

SO 02_3 zde

SO 03 zde

SO 04, 05, 06 zde

SO 07 zde

SO 08, 09 zde


Bytový dům ve Veselé

Jedná se o rekonstrukci stávajícího prostoru bývalé školy v Zašové, místní část Veselá, kde bylo sídlo firmy JOVA-TERM, s.r.o. za účelem úpravy pro nové využití – byty. V další části budovy budou rekonstruovány dílny a hospodářská budova, která bude využita rovněž na byt. 

Průvodní zpráva zde

Souhrnná technická zpráva zde

Výkresová dokumentace zde


Oprava místní komunikace

Průvodní zpráva zde

Souhrnná technická zpráva zde

Situační výkres zde

Situační výkres II zde


Revitalizace zeleně sídliště Zašová

Revitalizace zeleně sídliště si klade za cíl podpořit ekologickou stabilitu tohoto prvku sídelní zeleně a změnu druhové skladky dřevin směrem ke geograficky původním a stanovištěn vhodným druhům. Návrh řešení respektuje existující známé vztahy a požadavky.

Průvodní zpráva zde

Mapová příloha zde

Invertarizace zeleně zde


Rekonstrukce smuteční obřadní síně v Zašové

Výtvarně architektonický návrh interiéru zde


Rozšíření místní komunikace kolem kláštera

 Projekt zde


Protipovodňová a protierozní opatření v trati - Pohoř v k.ú. Zašová

 Průvodní zpráva zde

Koordinační situační výkres zde


Vybudování učeben s bezbariérovým přístupem a rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Zašová

Obec Zašová ve spolupráci se Základní školou připravuje podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu do 46 výzvy- Infrastruktura základních škol. Za tím účelem obec připravila projektovou dokumentaci, která řeší:

  • Vybudování bezbariérového vstupu do ZŠ Zašová z venkovního prostoru.
  • Vybudování nového výtahu za účelem bezbariérového přístupu do jednotlivých částí ZŠ Zašová.
  • Vybudování nových specializovaných učeben v prostorách staré tělocvičny – dílna, jazyková učebna, přírodovědná laboratoř a počítačová učebna.
  • Rekonstrukci sociálního zázemí s vybudováním WC pro imobilní.

Všechny předložené projektové záměry v rámci této výzvy musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání, což projekt splňuje,  a případná dotace činí až 90% z celkových způsobilých výdajů.

Projektová dokumentace zde (pouze do 21.2.2017)


Oprava mostu ve Veselé

Žádost o souhlas zde

Technická zpráva zde

Souhrnná technická zpráva zde

Katastrální situace zde

Koordinační situační výkres zde

Podélné řezy č.1 a č.2

Příčné řezy č.1 a č.2

Situační výkres zde

Záborový elaborát zde


Úprava křižovatky I/35 se silnicí III/4868 u Stříteže n. B

Ředitelství silnic a dálnic Brno zpracovává prostřednictvím projektové kanceláře dopravních staveb PK OSSEDORF s.r.o. Brno projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí na úpravu křižovatky I/35, křižovatka se silnicí III/4868 u Stříteže.

Projektová dokumentace – 1. část zde

Projektová dokumentace – 2. část zde

Koordinační situace stavby zde


Výjezd ze Zašové

Informace o stavu přípravných prací na výjezdu ze Zašové:

Začátkem roku 2018 bylo vydáno a nabylo právní moci ÚR na stavbu Křížení silnice I/35 Zašová se silnicí III/01876 a se železniční tratí Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm. Další práce: Projekt pro stavební povolení a realizace stavby v gesci ŘSD ČR. Podle nám dostupných informací je harmonogram asi takovýto:

Rok 2018 až 19– zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a vydání stavebního povolení, 2020 realizace stavby

Průvodní zpráva – část 1 zde

Průvodní zpráva – část 2 zde

Výkresy – část 1 zde

Výkresy – část 2 zde

Výkresy – část 3 zde

Související dokumentace zde

Doklady zde

Záznam ze vstupní všeprofesní porady a místního šetření zde

Rekonstrukce výjezdu ze Zašové, projekt pro územní rozhodnutí (Investor SŽDC s. p., Zpracovatel Moravia Consult Olomouc a. s.) – zde

Územní rozhodnutí zde

Předávací protokol o záměru projektu a přípravné dokumentace stavby zde

Územní rozhodnutí - nabytí právní moci zde

Informace z prosince 2020 zde

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti cookie. Používáním webu s tím souhlasíte. Další info OK