Obecní Úřad


Výstavba v obci - připravovaná

Výměna obrub u silnice III/01876, Zašová

Projektová dokumentace zde


Oprava místní komunikace Záhumení - výměna obrub

Projektová dokumentace zde


Oprava místní komunikace v Zašové

Projektová dokumentace zde

Slepý rozpočet zde


Výsadba dřevin v Zašové

Odborný posudek zde


Výsadba dřevin ve Veselé

Odborný posudek zde


Klášter Zašová

Schválená architektonická studie zde

Propagační video – rekonstrukce kláštera:  https://vimeo.com/424764783


Bytový dům ve Veselé

Jedná se o rekonstrukci stávajícího prostoru bývalé školy v Zašové, místní část Veselá, kde bylo sídlo firmy JOVA-TERM, s.r.o. za účelem úpravy pro nové využití – byty. V další části budovy budou rekonstruovány dílny a hospodářská budova, která bude využita rovněž na byt. 

Průvodní zpráva zde

Souhrnná technická zpráva zde

Výkresová dokumentace zde


Oprava místní komunikace

Průvodní zpráva zde

Souhrnná technická zpráva zde

Situační výkres zde

Situační výkres II zde


Revitalizace zeleně sídliště Zašová

Revitalizace zeleně sídliště si klade za cíl podpořit ekologickou stabilitu tohoto prvku sídelní zeleně a změnu druhové skladky dřevin směrem ke geograficky původním a stanovištěn vhodným druhům. Návrh řešení respektuje existující známé vztahy a požadavky.

Průvodní zpráva zde

Mapová příloha zde

Invertarizace zeleně zde


Rekonstrukce smuteční obřadní síně v Zašové

Výtvarně architektonický návrh interiéru zde


Rozšíření místní komunikace kolem kláštera

 Projekt zde


Protipovodňová a protierozní opatření v trati - Pohoř v k.ú. Zašová

 Průvodní zpráva zde

Koordinační situační výkres zde


Vybudování učeben s bezbariérovým přístupem a rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Zašová

Obec Zašová ve spolupráci se Základní školou připravuje podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu do 46 výzvy- Infrastruktura základních škol. Za tím účelem obec připravila projektovou dokumentaci, která řeší:

  • Vybudování bezbariérového vstupu do ZŠ Zašová z venkovního prostoru.
  • Vybudování nového výtahu za účelem bezbariérového přístupu do jednotlivých částí ZŠ Zašová.
  • Vybudování nových specializovaných učeben v prostorách staré tělocvičny – dílna, jazyková učebna, přírodovědná laboratoř a počítačová učebna.
  • Rekonstrukci sociálního zázemí s vybudováním WC pro imobilní.

Všechny předložené projektové záměry v rámci této výzvy musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání, což projekt splňuje,  a případná dotace činí až 90% z celkových způsobilých výdajů.

Projektová dokumentace zde (pouze do 21.2.2017)


Oprava mostu ve Veselé

Žádost o souhlas zde

Technická zpráva zde

Souhrnná technická zpráva zde

Katastrální situace zde

Koordinační situační výkres zde

Podélné řezy č.1 a č.2

Příčné řezy č.1 a č.2

Situační výkres zde

Záborový elaborát zde


Úprava křižovatky I/35 se silnicí III/4868 u Stříteže n. B

Ředitelství silnic a dálnic Brno zpracovává prostřednictvím projektové kanceláře dopravních staveb PK OSSEDORF s.r.o. Brno projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí na úpravu křižovatky I/35, křižovatka se silnicí III/4868 u Stříteže.

Projektová dokumentace – 1. část zde

Projektová dokumentace – 2. část zde

Koordinační situace stavby zde


Výjezd ze Zašové

Informace o stavu přípravných prací na výjezdu ze Zašové:

Začátkem roku 2018 bylo vydáno a nabylo právní moci ÚR na stavbu Křížení silnice I/35 Zašová se silnicí III/01876 a se železniční tratí Valašské Meziříčí - Rožnov pod Radhoštěm. Další práce: Projekt pro stavební povolení a realizace stavby v gesci ŘSD ČR. Podle nám dostupných informací je harmonogram asi takovýto:

Rok 2018 až 19– zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a vydání stavebního povolení, 2020 realizace stavby

Průvodní zpráva – část 1 zde

Průvodní zpráva – část 2 zde

Výkresy – část 1 zde

Výkresy – část 2 zde

Výkresy – část 3 zde

Související dokumentace zde

Doklady zde

Záznam ze vstupní všeprofesní porady a místního šetření zde

Rekonstrukce výjezdu ze Zašové, projekt pro územní rozhodnutí (Investor SŽDC s. p., Zpracovatel Moravia Consult Olomouc a. s.) – zde

Územní rozhodnutí zde

Předávací protokol o záměru projektu a přípravné dokumentace stavby zde

Územní rozhodnutí - nabytí právní moci zde

Informace z prosince 2020 zde

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti cookie. Používáním webu s tím souhlasíte. Další info OK