Obecní Úřad


Výstavba v obci - dokončená

Chodník podél místní komunikace směr Hliník - I. etapa

realizace do konce roku 2019

Průvodní zpráva zde

Souhrnná technická zpráva zde

Technická zpráva zde

Situační výkres zde

Katastrální situační výkres zde

Situace, bezbariérové užívání zde


Naučná stezka Zašová

V dubnu 2017 byla obci Zašová Státním zemědělským intervenčním fondem poskytnuta dotace z Programu rozvoje venkova ČR na vybudování projektu "Naučná stezka Zašová". Celková výše přiznané dotace je 350 520 Kč.

Naučná stezka propagace zde


Rekonstrukce chodníků podél hlavní komunikace v obci

Obec má zpracovaný projekt a vydáno stavební povolení na rekonstrukci chodníků podél hlavní komunikace v obci. Projektovaná cena rekonstrukce je 2, 6 mil. Kč a na její realizaci bude obec žádat o dotaci ze SFDI.

Koordinačním situace 1 zde

Koordinačním situace 2 zde

Koordinačním situace 3 zde

Koordinačním situace 4 zde

Videoprezentace zde


Oprava rybníků v klášterní a farní zahradě v Zašové

Obec Zašová připravuje podání žádosti o dotaci z Operačního programu životní prostředí – 51.výzva, Aktivita 4.3.2: Vytváření a obnova vodních prvků s ekostabilizační funkcí.

Dotace by měla být použita na  Opravu stávajících rybníků v klášterní a farní zahradě v ZašovéPro tento účel si obec Zašová nechala zpracovat projektovou dokumentaci (viz příloha).

Oprava by se měla rámcově skládat z těchto kroků:

-  pročištění odpadního potrubí,

- pomalé vypuštění dolního a následně i horního rybníku a postupný výlov ryb a ostatních vodních živočichů a jejich transfer do jiné vhodné nádrž)

- postupné odvodnění sedimentu,

- oprava opěrných pobřežních zdí podle stavu poškození.,

- v místech sesouvajícího se břehu přitížit patu svahu kamenným záhozem

- oprava výpustného objektu nejprve u horního rybníku – oprava popraskaného betonu

- posouzení stavu výpustného objektu u dolního rybníku, jeho částečné zbourání, stavba nového, oprava betonu výpustné šachty

- odkop odvodněného sedimentu ze dna nejprve horního rybníku.

- vyčištění a odkop sedimentu ze střední tůňky, včetně spojovacího zemního příkopu

- odkop sedimentu ze dna dolního rybníku,

- urovnání terénu

Podrobněji v přiložené projektové dokumentaci zde


Dětské hřiště Pod dubem ve Veselé

Projekt  „Dětské hřiště Pod dubem Veselá“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj

U kulturního domu ve Veselé vyrostlo konečně nové hřiště pro děti. Naše obec na něj získala od Ministerstva pro místní rozvoj dotaci ve výši 177 607 Kč. Zbylá částka do konečné ceny 253 725 Kč byla uhrazena z obecního rozpočtu. Děti si zde mohou zahrát na herní sestavě ve tvaru lodi, pískovišti, pohoupat se na houpačkách, zatočit se na kolotoči, či si jen tak posedět ve stínu krásného dubu.

 


Revitalizace parčíku u památníku padlých ve Veselé

Obec Zašová má záměr zrevitalizovat zeleň v parčíku u památníku padlých ve Veselé. Na tuto akci bude žádat obec Zašová o dotaci v rámci Operačního programu životní prostředí. Jednou z povinných příloh žádosti je i projektová dokumentace, kterou si obec nechala zpracovat oprávněnou osobou. Revitalizace zeleně v místní části Veselá si klade za cíl podpořit ekologickou stabilitu doplněním dřevin a keřových skupin. Návrh doplňuje do sídelní zeleně stromy a keřové porosty. Doplněním keřových výsadeb bude vytvořen vegetační prvek poskytující potravu a rozšiřující úkrytové možnosti mnoha živočichů. Tím dojde k podpoře biodiverzity ekosystému sídelní zeleně a zastínění volných ploch v letních měsících. Prostor bude doplněn dvěmi lavičkami pro posezení a odpočinek.

Podrobný popis viz přiložená projektová dokumentace zde


Komunitní dům seniorů (KoDuS)

KoDuS je bytový dům, který může obsahovat pouze podporované upravitelné byty, nebytové prostory sloužící k zabezpečení funkcí bytového domu a povinně též sdílené prostory, mající za účel podporu komunitního způsobu života seniorů. Jedná se o nový typ bydlení seniorů, který by se měl podílet na vytvoření podmínek pro aktivní přípravu na stáří. Jde o bydlení určené především mladším seniorům (od 60 let), kteří ještě nejsou závislí na pomoci druhých, ale chtějí využít přednosti již zmiňované sousedské výpomoci před případnou závislostí na rodině, nebo na veřejných či sociálních službách.

Předmětem projektu KoDuS v obci Zašová je plánovaná přestavba cihlové budovy v areálu bývalého kláštera. Navržené stavební úpravy spočívají v revitalizaci stavby a přizpůsobení dispozice požadavkům na nové využití.

Stavební řešení zde


Revitalizace klášterní zahrady

Z dotační výzvy MŽP „Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně“ uspěla se svou žádostí na obnovu zahrady bývalého kláštera na podruhé i naše obec. 

Projekt zpracovaný zahradní architektkou Ing. Lorenzovou obsahuje především ošetření stávajících ovocných dřevin, výsadbu nových ovocných a okrasných dřevin, zbudování bylinkových záhonků, voliéry pro bažanty, úpravu starého bazénku na přírodní jezírko a terénní úpravy zahrady pro pohodlnou procházku. Celková rozloha zahrady je 1, 8 ha a vysázeno bude nových 50 kusů ovocných dřevin a 38 kusů dřevin okrasných. Stávajících 105 kusů dřevin bude odborně ošetřeno. Projekt řeší také zasakování srážkových vod z pozemků nad cestou kolem zahrady, jejíž rekonstrukce a rozšíření je naplánováno na rok 2019. V rámci rozšíření cesty nad klášterem bude bohužel nutné vykácet krásnou alej ze starých bříz. Nová výsadba v areálu zahrady, ale poskytne příjemnou možnost procházky chodníkem podél cesty, a přesto zahradou, od cesty oddělenou novým stromořadím.  Projektovaná cena revitalizace zahrady je 1, 2 mil Kč, dotace činí 60% z uznatelných nákladů.  S realizací začneme asi v říjnu letošního roku, ihned po vysoutěžení zhotovitele a práce se přehoupnou i do roku 2019. 

Zašová revitalizace zde


Veřejně přístupné víceúčelové sportoviště

 Stavba dokončena 11/2016

Rekonstrukce veřejně přístupného víceúčelového sportoviště řeší výstavbu nového hřiště včetně atletických a posilovacích prvků v prostoru starého travnatého hřiště u školy. Jedná se o kompletní rekonstrukci hřiště včetně odvodnění plochy a stavební úpravy sportovně-rekreační plochy v celkovém rozsahu 2.399 m2. Na výše uvedeném prostoru je navrženo víceúčelové hřiště 34 x 14m pro malou kopanou, 2x volejbal-nohejbal, tenis, florbal a 4x streetbal.. Po vnější straně hřiště bude provedena běžecká dráha 125m – ovál s běžeckou rovinkou na 50 a 60m s navazujícím prostorem pro skok do dálky. Součástí hřiště budou venkovní cvičební sestavy a posilovací stroje. Povrch celého hřiště je navržen z umělého vodopropustného tartanu.  Bližší informace Ing. Mikošková.

Souhrnná technická zpráva zde

Koordinační situační výkres zde

Výkresová část – provozní schéma a charakteristický řez A-A zde

Technická zpráva zde

Vzorový příčný řez B-B zde

Schéma oplocení – model zde

Konstrukční detaily zde

Situace – osvětlení zde

Stavbu provedla firma Stavby Krajča s.r.o., Pozlovice

Cena díla s DPH: 4146458,-Kč


Stavební úpravy v budově obecního úřadu v Zašové

V polovině listopadu 2015 došlo k prasknutí vodovodní přívodní hadičky do WC v 1.patře budovy obecního úřadu v Zašové. Vzhledem k tomu, že se to stalo o víkendu, došlo k zatopení a podmáčení velké části přízemí a stropů. V důsledku toho povolily omítky a navlhlé zdivo bylo nutno vysušit. Obec odstranila omítky a připravuje opravu celého prostoru. V souvislosti s tím je vhodné provést rekonstrukci vestibulu i slavnostní obřadní síně včetně obnovy vybavení. Návrh interiéru zpracovává ing. arch Dušek, Valašské Meziříčí. Součástí celkové rekonstrukce musí být i elektrické rozvody (původně v hliníku). Ty by měl provést p. Urban, Střítež (správce veřejného osvětlení) ve spolupráci se zaměstnanci obce. S tím souvisí i osazení nových svítidel, kdy se částečně využije několik kruhových světel, které měla obec v rezervě z kulturního domu. Následně budou provedeny omítky, sádrokartony na stropy, podlahy, nové dveře, klimatizace…. Předpokládá se i nové vybavení prostor nábytkem s tím, že židle z obřadní síně budou pouze přestříkány a přečalouněny. Stavba se realizuje postupně po profesích a v té souvislosti se průběžně vyčleňují z rozpočtu finanční prostředky na pokrytí těchto prací.

Výtvarně-architektonický návrh interiéru obřadní síně zde

Od roku 2015 se v Kulturním domě Zašová pronajal nový prostor Klubu důchodců. Původní prostor, který klub užíval v přízemí obecního úřadu, přestavuje obec na provozovnu kadeřnictví, kosmetiky a výživového poradenství. Stavební úpravy se provádí na základě projektu zpracovaného Ing. Šimčíkem, Zašová. Realizaci z velké části provádí zaměstnanci obce. Po přestěhování kosmetiky a kadeřnictví z domu služeb se uvolněný prostor využije pro bytové účely.

Průvodní zpráva zde

Stávající stavy:

Dům služeb – bývalé provozovny zde

Přízemí OÚ – bývalý Klub důchodců zde

Nové stavy:

Dům služeb – byt zde

Přízemí OÚ – provozovny (kadeřnictví, kosmetika, nutriční poradna) zde


Rekonstrukce varny a výdejních prostor v MŠ Zašová

Stavba dokončena 09/2016

Obec Zašová připravuje celkovou rekonstrukci varny a výdejních prostor v mateřské školce v Zašové. Současný stav již nevyhovuje z hygienického hlediska. V prostoru varny dojde ke stavebním úpravám obkladů, dlažeb, omítek, podhledů, výměně a rozšíření dveří,  k přestavbě vodoinstalace, elektroinstalace, plynoinstalace a vzduchotechniky, k výměně radiátorů a k vybavení kuchyně novým gastro-technologickým zařízením. Ostatní prostory budou dispozičně přeřešeny a přizpůsobeny potřebám provozu. Projekt řeší také rekonstrukci výtahu a výdejen v jednotlivých odděleních. V současné době je zpracována projektová dokumentace a vyřizuje se stavební povolení a výběrové řízení na dodavatele stavby. Realizace přestavby varny by měla proběhnout v průběhu prázdnin 2016.

Průvodní zpráva zde

Souhrnná technická zpráva zde

Dokumentace objektů a technologických zařízení zde

Porovnání variant (sloučení varny MŠ Zašová s varnou ZŠ Zašová, ponechání varny MŠ Zašová) zde

Stavbu provedla firma E.P.I., s.r.o.

Cenu díla s DPH: 6 342 885,-Kč


Nové prostory pro školní klub v ZŠ Zašová

Stavba dokončena 09/2016

Základní škola v Zašové má zájem o vytvoření nového prostoru pro školní klub v nevyužité části budovy Sportcentra. Obec na tyto stavební úpravy zajistila projektovou dokumentaci a připravuje stavební povolení. Následně bude provedeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Realizace se předpokládá do konce roku 2016.

Projektová dokumentace: zde

Projektová dokumentace – doplnění: zde

Stavbu provedla firma E.P.I., s.r.o.

Cenu díla s DPH: 944 309,-Kč


MŠ Zašová – přírodní hřiště

Stavba dokončena 10/2015

Obec Zašová v loňském roce vybudovala nové dětské hřiště v přírodním stylu u Mateřské školy ve Veselé. I zahrada u MŠ Zašová by měla být upravena v podobném stylu. Na dětské přírodní hřiště obdržela obec dotaci ze SFŽP. Realizace by měla probíhat v srpnu, a zahradnické práce v říjnu. Zahrada bude však přístupná pravděpodobně až v jarních měsících kvůli lepšímu zakořenění travního porostu. Hřiště bude realizovat firma Hřiště pod květinou s.r.o. Písek, cena díla 545.180,-Kč bez DPH.

Zjednodušená projektová dokumentace: zde

Cena díla s DPH: 659 668,-Kč


Chodník v obci Zašová – příkop Luhy

Stavba dokončena 12/2015

Z důvodu bezpečnosti chodců z Veselé a části Luhy, směřujících k autobusovým zastávkám na silnici I/35 u vjezdu do Zašové, chystá Obec Zašová zatrubnění náhonu u struhy mezi domy č.p. 298 a č.p. 55. Chodník po náhonu usnadní přístup k zastávkám a přesměruje pěší a cyklististickou dopravu do klidnějších částí obce. Projekt řeší zatrubnění odvodňovacího přikopu prefabrikáty a instalaci dvou lávek pro chodce. V současné době probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Realizaci se předpokládá do konce roku 2015.

Projektová dokumentace: zde

Stavbu provedla firma Cobbler Zašová.

Cena díla s DPH 1 315 466,-Kč


Chodník v obci Zašová – Luhy

Stavba dokončena 12/2015

Projekt navazuje na již realizovanou 1. část chodníku v minulém roce. Celkově se jedná o dobudování chodníku pro pěší mezi Veselou a Zašovou.  Nová část pokračuje od firmy Mézl-Janíček až po křižovatku u struhy před hlavní silnicí. Přemostění struhy a návaznost na světelný přechod bude řešeno později,  až  po dokončení rekonstrukce přemostění Zašovského potoka pod silnicí I/35, kterou připravuje ŘSD Brno. V současné době obec zajišťuje majetkové vypořádání, povolení stavby a připravuje výběrové řízení na zhotovitele.

Projektová dokumentace: zde

Stavbu provedla firma Cobbler Zašová.

Cena díla s DPH 1 385 059,-Kč


Rekonstrukce kotelny ZŠ Zašová

rekonstrukce dokončena: září 2015

Projektové dokumentace řeší rekonstrukci kotelny v ZŠ Zašová, odpojení teplovodu do MŠ a zřízení samostatného kotle v MŠ. Stávající strojní zařízení kotelny ZŠ ( kotle, které byly původně na pevná paliva a v devadesátých letech přeinstalovány na plyn, stávající armatury a rozvody v kotelně, expanzní potrubí apod.) bude demontováno, a nahrazeno novým zdrojem, rozvody a regulací. Navrženy jsou 4 závěsné kondenzační plynové kotle, každý o výkonu 90 kW. Jsou zapojeny do kaskády regulované nadřazeným systémem. Zdrojem tepla v MŠ je navržen samostatný plynový kondenzační kotel o výkonu 50 kW, umístěný v samostatné místnosti, do které bude doveden rozvod plynu. Odvod spalin bude zajištěn samostatným nerezovým komínem vyvedeným nad střechu objektu.  Podrobná dokumentace viz níže.

ZŠ Zašová – stavební úprava plynové kotelny zde

MŠ Zašová – zdroj tepla pro vytápění zde

Stavbu provedla firma Vae Therm, spol. s r.o.,  Rožnov pod Radhoštěm ,
Cena díla:
ZŠ Zašová – ZŠ Zašová – stavební úprava plynové kotelny:  1.698.073,-Kč bez DPH.
MŠ Zašová – zdroj tepla pro vytápění: 239.904,-Kč bez DPH

Profil zadavatelele: zde


Opěrná zeď u fotbalového hřiště

stavba dokončena: srpen 2015

Jihozápadní roh fotbalového hřiště na hranici se zahradou p. Zdenka Plandora je z důvodu rozdílné výškové úrovně vyztužen opěrnou zdí z betonových panelů. Tato opěrná zeď je již značně vychýlena a hrozí její sesunutí. Projekt řeší nahrazení betonové opěrné zdi drátokamennými ekokošemi. Lícová strana bude provedena jako kamenné zdivo na sucho, výška zdi bude přizpůsobena stávajícímu terénu. Ve zdi bude osazeno ochranné oplocení. S realizací opěrné zdi počítá obec Zašová v letních měsících letošního roku. V současné době se vyřizuje stavební povolení a připravuje se výběrové řízení na dodavatele stavby. Podrobněji viz projektová dokumentace.

Projektová dokumentace zde

Krycí list rozpočtu zde

Rekapitulace rozpočtu zde

Zadání s výazem výměr zde

Stavbu provedla firma Cobbler s.r.o. Zašová

Cena díla: 518.028,-Kč bez DPH.


Stavební úpravy Pohostinství Sport ve Veselé

Vzhledem k tomu, že o Pohostinství Sport ve Veselé má zájem nový nájemce, pan Jan Peroutka – GastroProdukt, jsou prováděny uvnitř restaurace drobné stavební úpravy, které nevyžadující stavební povolení.

Jedná se o tyto stavební práce:

  • Vybourání nenosné příčky oddělující kuchyň od šatny pro návštěvníky KD (tím dojde ke zvětšení kuchyně a šatna bude přemístěna do místnosti u vstupu do KD) – náklady hradí pan Peroutka.
  • Úprava sociálního zařízení pro hosty restaurace (obklady, dlažba, rozvod teplé vody a výměna baterií) – náklady hradí obec, (pisoáry, umyvadla, sprcha pro zaměstnance a záchodové mísy) – náklady hradí pan Peroutka.
  • Rekonstrukce kuchyně – náklady hradí pan Peroutka.
  • Úpravy v restauraci – nové omítky, sádrokartonový strop a zátěžový koberec – náklady hradí obec.
  • Úprava barového pultu, okno ze salonku do chodby a vzduchotechniku – náklady hradí pan Peroutka.

Realizaci prováděli zaměstnanci obce a místní firmy.

Cena díla s DPH: 338 201,- Kč


Obnova mokřadů, tři slepá ramena u Stračky

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko podává společnou žádost obcí Zašová a Velká Lhota o obnovu mokřadů. Žádost o dotaci se podává na OPŽP. Mokřady přirozeně navazují na prostranství ve Stračce a jsou na konci právě realizované naučné stezky ve Stračce, velkého okruhu. Jejich obnova přispěje k zatraktivnění a zútulnění prostoru v blízkosti často navštěvovaného pramene Stračka.

Výdaje:

způsobilé výdaje Zašová:

- stavba 193 947,75 Kč s DPH

- VRN 6 419 Kč s DPH

- PD 22 039 Kč s DPH

- celkem 222 205 Kč s DPH (dotace 100%)

nezpůsobilé výdaje Zašová:

-  VRN 5 862 Kč s DPH

- PD 2 160 Kč s DPH

- žádost 6 050 Kč s DPH

- celkem 14 072 Kč s DPH

Realizace červenec 2017.

projektová dokumentace zde


Naučná stezka Zašová

Obec Zašová má záměr vybudovat naučnou stezku Zašová. Jejím cílem je zatraktivnit prostředí obce pro její obyvatele a návštěvníky a rozšířit jejich možnosti aktivního trávení volného času. Obec sice nepatří mezi turisticky atraktivní centra oblasti, ale její nespornou výhodou je známé poutní místo a pramen Stračka, která přitahuje pozornost mnoha lidí z blízkého i vzdálenějšího okolí. Protože však návštěvníkům pramene okolí žádné další vhodné atraktivity nenabízí, zdrží se zde pouze minimální dobu a opět odjíždějí/odcházejí.

Pramen a jeho okolí je přirozenou klidovou oblastí obce, která přímo navazuje na současnou zástavbu, a proto je ideální i z pohledu obyvatel obce. Blízké i vzdálenější okolí pramene tvoří lesní porosty se sítí cest a chodníků, které jsou vhodné a bez omezení využitelné pro různé typy naučných stezek.

Stezka je rozdělena na 2 samostatné části, velký a malý okruh. Oba okruhy mají společný výchozí bod v blízkosti pramene Stračka. Svým provedením i obsahem odpovídají různým cílovým skupinám.

Velký okruh délkou a zpracováním odpovídá spíše požadavkům „klasických“ turistů, ale může sloužit i k vycházkám obyvatel obce. Tento okruh je tvořen z 8 panelů, z laviček a posezení. Náplní panelů budou přírodní a kulturní zajímavosti okolí stezky. Trasa nevyžaduje žádné terénní úpravy, protože je vedena po stávajících komunikacích. Veškeré prvky a realizační práce se budou týkat pouze lesních pozemků v majetku Obce Zašová a také větší část trasy je vedena po těchto pozemcích. Část trasy vede po pozemcích v majetku soukromých osob, jedná se však o komunikace veřejně přístupné. Na soukromých pozemcích nebudou umístěny žádné prvky ani značení, hrazené v rámci tohoto projektu.

Trasa: Stračka, pramen – Pohoř, jižní úbočí – Pohoř, U Randusů – Jaština, U Hambálků – Jaština, vodárna – Dílová cesta, rozc. – Stračka – délka trasy cca 4,5 km, trasa nenáročná, vhodná i pro děti

Malý okruh je zaměřen především na cílovou skupinu rodin s dětmi. Proto využívá propojení naučných a herních prvků, které umožní aktivní zapojení návštěvníků a nenásilné poznávání a vytvoří také prostor pro relaxaci. Aktivity a prvky budou zacíleny jak na starší tak mladší děti a mládež.

Obsah části panelů bude přímo propojen s různorodými herními prvky a bude obsahovat mimo jiné i úkoly, které mají návštěvníky aktivně zapojit do poznávání. Zatímco herní prvky jsou zaměřeny především na mladší děti, na starší děti a mládež je cíleno použití kovových desek, které budou v prostoru stezky hledat. Infrastrukturu stezky dále tvoří lavičky, odpadkový koš a stojany na kola, které budou umístěny v úvodní části stezky. Trasa využívá současných chodníků, proto stačí pouze jejich mírná úprava, zejména v místech umístění herních prvků a laviček. Značení tohoto okruhu nebude potřeba, v několika méně jasných úsecích slouží pro usměrnění trasy zábradlí

Trasa: Stračka, pramen – Stračka, lom – délka trasy cca 0,5 km

Na realizaci projektu bylo zažádáno o dotaci se Státního zemědělského a intervenčního fondu.

Situace zde


Nový cvičební prostor v ZŠ Zašová

Cvičební prostor bude vybudován včetně šatny ve stávajících nevyužívaných prostorech ZŠ (předpřipravený prostor stávajícího 1. NP objektu), navazujících na komplex tělocvičen se zázemím. Vše je propojeno vnitřními prostory se základní školou. Bude se jednat o univerzální cvičební prostor pro sportovní využití s kapacitou pro 31 osob. Počítá se s provozováním těchto druhů sportů: volejbal, badminton, florbal, sálová kopaná, nácvik tenisu.


Modernizaci sportovního areálu SDH Veselá

Obec Zašová ve spolupráci s SDH Veselá a TJ házená Veselá zajistila projektovou dokumentaci na akci „Modernizace sportovního areálu SDH Veselá“. Jedná se o výstavbu nového areálu pro SDH Veselá a dětského hřiště v prostoru za Kulturním domem. Součástí projektu je i odvodnění, rekonstrukce stávajících sportovišť a rekonstrukce šaten TJ. Projektovou dokumentaci zpracovala firma Reprisnsta Valašské Meziříčí. V letošním roce se předpokládá provedení terénních úprav dle projektové dokumentace, a to SO 01 HTÚ a Opěrné stěny + 290m2 zámkové dlažby.

Projektová dokumentace zde


Stavební úpravy v budově obecního úřadu v Zašové

V přízemí obecního úřadu v Zašové probíhají stavební práce. Byla dokončena přestavba bývalého klubu důchodců na provozovnu kadeřnictví, kosmetiky a výživového poradenství a svatební obřadní síň. V současné době probíhají práce na přestavbě zrcadlového sálu na zasedací místnost a s tím související zázemí. Začátkem roku 2015 se zrušil provoz v zrcadlovém sále, protože se v kulturním domě Zašová vybudoval nový cvičební sál. V uvolněném prostoru má obec zájem zřídit zasedací místnost pro zastupitelstvo a pro potřeby obecního úřadu. V dubnu 2015 zpracoval Ing.arch.Dušek, Valašské Meziříčí, architektonický návrh interiéru zasedací místnosti a vestibulu. V červnu vyhlásila obec výběrové řízení na dodavatele stavebních úprav. Cenové nabídky však převýšily původně plánovaný rozpočet. V prosinci 2016 rozhodlo zastupitelstvo o opětovném zařazení této akce do rozpočtu na rok 2016. Stavební práce v nové provozovně provedli pracovníci obce a místní firmy, v obřadní síni různé firmy dle jednotlivých profesí, zasedací místnost provádí firma epi, s.r.o Rožnov pod Radhoštěm.

Výtvarně-architektonický návrh interiéru zasedací místnosti a vestibulu zde


Chodník v obci Zašová – Konečná

Projekt „Chodník – Konečná“ řeší problematický úsek v horní části obce u konečné autobusové zastávky směrem k Němcovi. Je navrženo rozšíření místní komunikace pro obousměrný provoz a rozšíření mostní konstrukce přes Kačinový potok. Přes Zašovský potok je navržena lávka pro chodník, který navazuje na stávající chodník u Nohaviců a dále pokračuje od autobusové zastávky podél zahrady Škrobáků přes Kačinový potok, za mostem je navržena část chodníku navazující na stávající chodník do lokality Němec. V současné době je k dispozici projekt pro územní rozhodnutí a obec zajišťuje projednání s dotčenými orgány a organizacemi. Realizace stavby se předpokládá v roce 2016.

Průvodní zpráva: zde

Souhrnná technická zpráva: zde

Situace – orientační: zde

Situace – katastr: zde

Výkresová dokumentace – situace: zde

Výkresová dokumentace – vzorové řezy: zde

Výkresová dokumentace – lávka: zde

Výkresová dokumentace – rozšíření mostku: zde

Výběrové řízení zrušeno před podpisem smlouvy.


Retenční nádrž Veselá 

Technická zpráva zde

Situace VN - návrh úprav zde


Výměna obrub u silnice III/01876, Zašová

Projektová dokumentace zde


Oprava místní komunikace Záhumení - výměna obrub

Projektová dokumentace zde


Oprava místní komunikace v Zašové

Projektová dokumentace zde

Slepý rozpočet zde


Výsadba dřevin v Zašové

Odborný posudek zde


Výsadba dřevin ve Veselé

Odborný posudek zde


Oprava místní komunikace

Průvodní zpráva zde

Souhrnná technická zpráva zde

Situační výkres zde

Situační výkres II zde


Vybudování učeben s bezbariérovým přístupem a rekonstrukce sociálního zařízení ZŠ Zašová

Obec Zašová ve spolupráci se Základní školou připravuje podání žádosti o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu do 46 výzvy- Infrastruktura základních škol. Za tím účelem obec připravila projektovou dokumentaci, která řeší:

  • Vybudování bezbariérového vstupu do ZŠ Zašová z venkovního prostoru.
  • Vybudování nového výtahu za účelem bezbariérového přístupu do jednotlivých částí ZŠ Zašová.
  • Vybudování nových specializovaných učeben v prostorách staré tělocvičny – dílna, jazyková učebna, přírodovědná laboratoř a počítačová učebna.
  • Rekonstrukci sociálního zázemí s vybudováním WC pro imobilní.

Všechny předložené projektové záměry v rámci této výzvy musí být v souladu s Místním akčním plánem vzdělávání, což projekt splňuje,  a případná dotace činí až 90% z celkových způsobilých výdajů.

Projektová dokumentace zde (pouze do 21.2.2017)

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti cookie. Používáním webu s tím souhlasíte. Další info OK