Horní menu

Fulltext vyhledávání

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
Svatodušní škračenice
20
Závěrečné vystoupení žáků hudebního oboru B-Art
21 22 23
Závěrečné vystoupení žáků tanečního oboru ZUŠ B-Art
24
Závěrečný a absolventský koncert ZUŠ B-Art
25
Kácení máje s večerní diskotékou
26
27 28 29 30
Muzikály Naruby
31 1 2
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Potřebuji si vyřídit > Přihlášení k trvalému pobytu

Přihlášení k trvalému pobytuPřihlášení k trvalému pobytu se vyřizuje na OÚ Zašová v kanceláři č. 29 - Ing. Kociánová

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním popřípadě orientačním.

Změnu místa pobytu hlásí:

  • za občana mladšího 15 let jeho zákonný zástupce
  • za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům nebo za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý hlásit změnu místa trvalého pobytu, jeho zákonný zástupce
  • za občana může změnu místa trvalého pobytu hlásit jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci.

Občan hlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu tj. OÚ Zašová, evidence obyvatel – Ing. Kociánová

Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, oznámí tuto skutečnost ohlašovně podle místa svého trvalého pobytu. Při písemném oznámení je nutný úředně ověřený podpis občana.

Potřebné dokumenty:

  • platný občanský průkaz, u něhož není v důsledku změny místa trvalého pobytu oddělena jeho vyznačená část
  • doklad o vlastnictví domu nebo bytu (například výpis z katastru nemovitostí) nebo doklad o oprávnění užívat byt, obytnou místnost (například nájemní smlouva) anebo, pokud doklad nevlastní, úředně ověřené písemné potvrzení oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého pobytu; takové potvrzení se nevyžaduje v případě, že oprávněná osoba potvrdí souhlas na přihlašovacím lístku (tiskopisu) k trvalému pobytu před zaměstnancem ohlašovny. Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která vlastní doklad o oprávnění užívat dům, byt, obytnou místnost anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu. Po předložení dokladů občan vyplní a podepíše „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“ – ten obdrží na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu

Správní poplatek

Za ohlášení změny místa trvalého pobytu zaplatí občan starší 15 let správní poplatek ve výši 50,-Kč.

Výdej dat z evidenci občanů

Evidence obyvatel je vedena v informačním systému a obsahuje zákonem taxativně stanovené údaje o státních občanech České republiky. Správcem informačního systému evidence obyvatel je Ministerstvo vnitra. Ministerstvo vnitra, pověřené úřady a obce mohou poskytovat údaje z informačního systému evidence obyvatel, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo pokud to vyžaduje činnost orgánů státní správy a orgánů pověřených výkonem státní správy vyplývající z jejich zákonem stanovené působnosti. Na dožádání osoby ze zahraničí nebo zastupitelského úřadu cizího státu poskytuje osobní údaje z informačního systému Ministerstvo vnitra, jen stanoví-li tak mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána.

Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému se poskytuje:

  • na ohlašovně OÚ Zašová
  • na ohlašovně pověřeného úřadu
  • Ministerstvo vnitra, odbor správních činností, oddělení evidence obyvatel, poštovní schránka 155/SC, 140 21 Praha 4

Co musíte předložit

Obyvateli mohou být z informačního systému evidence obyvatel poskytovány pouze údaje vedené k jeho osobě, a to na základě tiskopisu „Žádost o poskytnutí údajů z informačního systému“ – ten obdrží na ohlašovně

Žádost může podat obyvatel starší 15 let (do té doby může o poskytnutí údajů žádat jeho zákonný zástupce), údaj o osvojení může být poskytnut obyvateli až po dovršení věku 18 let.

Správní poplatek

Poskytnutí osobních údajů z informačního systému – za každé poskytnutí zaplatí občan správní poplatek ve výši 50,-Kč.